Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Open Brief over de verzoening

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Open Brief over de verzoening

5 minuten leestijd

KLEINE KRONIEK

jp initiatief van drs. W.Chr. Hovius heeft een zestal predikanten (behalve hijzelf drs. MA. van den Berg, Zoetermeer; ds. W. van Gorsel, Bergambacht; dr J. Hoek, Veenendaal; drs. P. Koeman, Bameveld; drs. A.J. Kunz, Hollandscheveld) een Open Brief geschreven aan de kerkenraden van de Nederlandse Hervormde Kerk, alsmede aan besturen van evangelisaties. Zonder nader commentaar neem ik. deze brief hier over Adhesie kan worden betuigd hij het correspondentieadres: drs. W.Chr Hovius, Koning Lodewijklaan 70, 7314 GH Apeldoorn.

„Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen (Marcus 10:45). Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem (2 Korinthe5:21). Hoogeerwaarde leden van de Generale Synode,

Ondergetekenden, dienstdoende en emeritipredikanten in de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), voelen zich gedrongen u als Generale Synode door middel van dit schrijven deelgenoot te maken van onze diepe verontrusting en gekwetstheid vanwege het recente besluit van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) inzake het beÜjden van de verzoening in Christus.

Als dienaren van het Woord hebben wij bij de aanvaarding van ons ambt plechtig beloofd ons ambtelijk werk te verrichten in dankbare gehoorzaamheid aan de Heihge Schrift als de bron van de prediking en enige regel des geloofs en in gemeenschap met de beUjdenis der vaderen. Dat betekent ook dat wij gehouden zijn ons in al ons spreken en handelen te bewegen in deze weg van het behjden der kerk en te weren al wat haar be- Ujden weerspreekt. Tot de kern van dit behjden behoort dat Christus om onze zonden is overgeleverd en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking.

De synode van Enkhuizen van de GKN heeft zich in april 2000 naar aanleiding van bezwaarschriften tegen eerder genomen besluitvorming opnieuw gebogen over het boek van prof. dr. C.J. den Heyer, Verzoening (Kampen 1997). In dit boek vraagt Den Heyer zich ondermeer af „hoe de dood van iemand in een ver verleden voor wie vele eeuwen later leeft, heil kan betekenen." Hij geeft aan dat persoonhjk niet in te zien. Door voormelde synode is uitgesproken dat Den Heyer „als exegeet binnen de ruimte is gebleven die het ondertekeningsformuher en het reglement van de Theologische Universiteit Kampen biedt en dat er daarom geen aanleiding is tot het nemen van maatregelen tegen hem".

Daarmee is aangegeven dat naar het oordeel van de synode de door Den Heyer ingenomen positie hem niet in strijd brengt met zijn belofte zich te houden aan het behjden van de Kerk. Daarmee is tevens zijn invuUing van het behjden van de verzoening, die op uiterst gespannen voet staat met het klassieke belijden van verzoening door voldoening, als een legitiem „model" naast andere modellen erkend. Per consequentie is daarmee het klassiek gereformeerde beüjden tot één van de vele modellen gedegradeerd.

Onderscheiden ambtsdragers en gemeenteleden binnen de GKN hebben deze beshssing van hun Generale Synode ervaren als een openlijke verloochening van het diepste geheim van het verzoenend hjden en sterven van Christus. Als dienaren des Woords in de Nederlandse Hervormde Kerk voelen we ons om meer dan één reden nauw bij deze zaak betrokken. Om te beginnen doet het ons diep verdriet dat de GKN van hun confessionele identiteit zijn weggegroeid. In het bijzonder is deze betrokkenheid er omdat onze kerk zich met de GKN in een proces van vereniging bevindt. Zoals algemeen bekend is, wordt er over het Samen op Weg-proces tussen de NHK, de GKN en de Evangehsch Lutherse Kerk (ELK) heel verschillend gedacht. De NHK is op dit punt tot op het bot verdeeld en de standpunten lopen uiteen van toejuichen tot volstrekt afwijzen. De zaak van de verzoening is echter in de gemeenten zo'n aangelegen punt dat rondom dit kernbehjden allerlei verschillende benaderingen van het genoemd proces worden overstegen.

Onze dringende vraag is: betekent de situatie waarin wij thans verkeren niet dat er uitdrukkehjk voorrang dient te worden gegeven aan het verkrijgen van helderheid inzake ons actuele beüjden van het verzoeningswerk van Christus? Daarbij moet het behjdend spreken van de Kerk der eeuwen.als uitgangspunt worden genomen. Het geeft geen pas theologische discussies te vieren alsof er niet op voorhand sprake is van helder en ondubbelzinnig belijden inzake de heilsfeiten. Wij vermogen niet in te zien hoe er thans verder gewerkt kan worden aan de reahsering van het S.o.W.-proces. Voortgaand gesprek en overleg binnen het raam van het S.o.W.-proces zal toch alleen kunnen plaatsvinden wanneer op dit kernpunt van christehjk beüjden küp en klaar is uitgesproken waar de NHK voor staat. De NHK kan er ons inziens niet omheen, gezien haar betrokkenheid bij het S.o.W.-proces, zich opnieuw uit te spreken over de kostbare beüjdenis van Jezus' plaatsvervangend en schuldovememend hjden voor ons zondaren. Het Ugt geheel in de lijn van het beüjden van de NHK in de loop der eeuwen tot op de HerderÜjke Brief De tussenmuur weggebroken (1967) toe, dat zij in de thans ontstane situatie met alle mogeüjke helderheid uitspreekt dat in haar midden geen plaats is voor opvattingen die dit evangeüe van de verzoenmg aantasten of verduisteren. We vragen met aUe ernst en klem aan mededienaren van het Woord, kerkenraden en gemeenteleden dit schrijven door een adhesiebetuiging te ondersteunen en daarmee uit te spreken dat wat het zwaarste is nu het zwaarst moet wegen. AUeen een kerk die staat voor de kern van haar beüjden en dan ook aUes wat dat beüjden aantast, krachtig weerspreekt, kan zo vergaande besüssingen nemen als in het S.o.W.-proces aan de orde zijn! Gods zegen kan niet rusten op een proces van kerkvereniging dat zich niet voltrekt op het enige fundament dat gelegd is in Jezus' verzoeningswerk.

Wij bidden U toe de wijsheid van God en de leiding van de Heiüge Geest bij al Uw arbeid om op dit cruciale moment de rechte besüssingen te nemen. StiUe week 2000" Tot zover deze Open brief.

Veenendaal J. Hoek

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 4 May 2000

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

Open Brief over de verzoening

Bekijk de hele uitgave van Thursday 4 May 2000

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken