Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van Pasen naar Pinksteren (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van Pasen naar Pinksteren (4)

6 minuten leestijd

MEDITATIE

door AJ. Kunz, Groot-Ammers

Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen en zal het u verkondigen.

Johannes 16 : 14

Christus en de Heilige Geest

De Heilige Geest is in Zijn werk gericht op Christus. In Zijn onderwijs aan de discipelen, onderweg van Pasen naar Pinksteren, laat de Heere Jezus duidelijk zien, dat het werk van de Heilige Geest onlosmakelijk is verbonden met het werk van Christus.We lezen het ook in het vers dat we deze week overdenken. De Heilige Geest verheerlijkt Christus, want Hij zal het uit Christus nemen om het ons te verkondigen. We zuUen de bijzondere verbondenheid tussen Christus en de Geest, zoals die vanuit het onderwijs van Johannes 16 naar ons toe komt, goed in het oog moeten houden. De Heilige Geest is de Geest van Christus. De opmerking, die Calvijn in zijn commentaar bij onze tekst maakt, is nog altijd actueel: 'Zodra men de Geest van het Woord en van Christus losmaakt, staat de deur open voor allerlei dwaasheid en leugen.' Het werk van de Heilige Geest staat vandaag volop in de belangstelling. Dit mag echter nooit ten koste gaan van Christus en Zijn werk. Ten diepste gaat het er bij het werk van de Heilige Geest om dat het verzoeningswerk van Christus gestalte krijgt in harten van zondaren. Het gaat de Heilige Geest om Christus, en daarin gaat het Hem om de zaligheid van zondaren en bovenal om de eer van God.

Christus wordt verheerlijkt

Dat Iaat Christus ons in Zijn onderwijs over het werk van de Heilige Geest zien. Jezus zegt over de Heilige Geest: Hij zal Mij ver- heerlijken. Het woord 'verheerlijken' loopt als een rode draad door het Johannesevangelie heen. Johannes begint er zijn evangelie mee: 'Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond; en we hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid' (Joh. 1:14). En na het wonder op de bruiloft te Kana lezen we: 'Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem' Qoh. 2:11). Het loopt uit op het Hogepriesterlijk gebed, waar Jezus bidt: 'Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke' (Joh. 17:1). Bij de verheerlijking van Christus komt Zijn Goddelijke majesteit openbaar. Zijn discipelen hebben er al iets van gezien.

Ondertussen is Zijn heerlijkheid tijdens Zijn aardse levensweg altijd een verborgen heerlijkheid. Jezus heeft, naar het woord van Jesaja, geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben. De heerlijkheid van de Man van smarten is voor ons natuurlijk oog niet zichtbaar. Dat geldt ook voor het kruisevangelie. Het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken dwaasheid. Van nature zien wij niets in een Kruiskoning. Het werk van de Heilige Geest is onmisbaar. In de verkondiging van het evangelie van kruis en opstanding laat Hij Christus schitteren. Het liefste werk van de Heilige Geest is Christus als de Zaligmaker van zondaren aan de Kerk voorstellen. Hij verheerlijkt Christus, zodat Christus en Zijn werk gestalte krij- gen in een zondaarshart. Dan gaan we het verstaan: Wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond.

Hij zal het uit het Mijne nemen

Met de komst van de Heilige Geest gaat het dus opnieuw om Christus en Zijn verlossingswerk. Zondaren moeten gered worden. Daarvoor heeft Christus de grond gelegd door Zijn zoenoffer op Golgotha. Waar de Heilige Geest Christus verheerlijkt, daar komt Christus als de Zaligmaker van zondaren in het middelpunt te staan. Zijn werk wordt verkondigd. Zonder Christus geen Heilige Geest.Want Hij zal het uit het Mijne nemen, zegt Christus. Het Mijne: dat is Jezus' woord en werk. De Heilige Geest spreekt de woorden van Christus, Hij toont de schatten van Christus, Hij gebruikt het onderwijs van Christus. Bovenal put Hij uit het offer van Christus. Wanneer wordt Christus meer verheerlijkt, dan als de Heilige Geest Zijn Middelaarswerk draagt tot in harten van zondaren?

Hij zal het u verkondigen

Als de Heilige Geest put uit de zoen- en kruisverdienste van Christus, dan houdt Hij dit niet voor Zichzelf. Evenals Christus in alles de eer van ZijnVader en de zaligheid van zondaren op het oog had, zo heeft de Heilige Geest dat ook. Hij zal het uit het Mijne nemen, zegt Christus tegen Zijn discipelen, en Hij zal het u verkondigen. Door de Heilige Geest krijgen wij deel aan Christus en al Zijn weldaden. Het omgekeerde is evenzeer waar: zonder de Heilige Geest blijft Christus ons vreemd. Alleen door de band van het geloof krijgen we deel aan Zijn verzoeningswerk. Het werk van de Heilige Geest is onmisbaar. Hij brengt zondaren tot Christus. Hij opent de ogen van de blinden, zodat we oog krijgen voor onze eigen verlorenheid en tegelijk de schoonheid van Christus gaan zien. Hij opent de oren van de doven, zodat we Gods stem in wet en evangelie gaan horen en verstaan. Hij opent het hart, dat van nature gesloten is, opdat Christus, de Koning der ere. Zijn intocht kan houden.

Dit alles werkt de Heilige Geest door de verkondiging van het Woord van God. Hij laat Christus verkondigen als de door God gegeven Heere en Zaligmaker. Het woord, dat in onze tekst gebruikt wordt voor 'verkondigen' is overigens veelzeggend. Er staat een woord dat letterlijk betekent: een nadere bekendmaking van datgene wat al bekend was'. De Heilige Geest verkondigt geen andere dingen. Zijn verkondiging is een nadere bekendmaking van datgene wat Christus ons al heeft verkondigd. Die nadere bekendmaking heeft geen ander doel, dan om Christus te verheerlijken in harten van zondaren. De Heilige Geest is de Geest van de toeƫigening. Waar Hij Christus verkondigt, daar leren wij het belijden: Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden (1 Joh. 4:10).

Voortgaande verkondiging

Wij leven in de tijd tussen Hemelvaart en Wederkomst. Ook in onze tijd gaat de Hei- lige Geest door met Zijn werk. Misschien hebben we daar wel te weinig oog voor. Ondanks alle zorgen van ons kerkelijke leven gaat de verkondiging nog voort. Onder de verkondiging gebeuren wonderen. Daar leert de Heilige Geest het aan zondaren, datjezus de Heere is. En waar de Heilige Geest de verkondiging in onze harten legt, daar gaan we het evangelie ook doorgeven. Zo gaat de verkondiging voort, tot eer en verheerlijking van God en Christus en tot zaligheid van zondaren.

Ook vandaag gaat de verkondiging nog voort. In de verkondiging laat de Heilige Geest ons de noodzaak zien van bekering en wedergeboorte en dan ook van een heilig leven tot eer van God. Ook vandaag put de Heilige Geest uit het borgwerk van Christus. Na twintig eeuwen is Hij nog niet uitgeput. Hij verheerlijkt Christus. Kunt u het met Johannes zeggen: We hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 mei 2004

Gereformeerd Weekblad | 18 Pagina's

Van Pasen naar Pinksteren (4)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 mei 2004

Gereformeerd Weekblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken