Bekijk het origineel

Uit de ontkomene Kerken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de ontkomene Kerken

4 minuten leestijd

WONS. Vrijdag n dezer 's morgens 10 uur waren de Class. Heeren Goddefroij en Adama teWons en stapten af aan de herberg. Ouderling Politiek, de Consulent Dr. ""Lambers en een met den Consulent mede gekomen heer, waren reeds aanwezig. De gewone vergaderzaal was gesloten. De herbergier werd gezonden om den bewoner van de Consistorie op te roepen om voor de heeren te verschijnen. Aan deze oproeping werd geen gevolg gegeven.

Toen werd de herbergier nogmaals gezonden om te vragen of de' vergaderzaal te 12 uur gereed en ter beschikking was, waarop te kennen gegeven werd dat de kamer gesloten was, niet mocht worden geopend en alzoo niet beschikbaar was.

Ruim 12 uur vertrokken Dr. Lambers en Politiek. Wie die vreemde heer was is onbekend. Deze vertrok reeds na de opvraging van de Vergadèfing, loopende met den koetsier, met wien de Class, heeren gekomen waren. Namiddags omstreeks 5 uur kwam de koetsier (veder aanloopen en vertrokken de heeren omstreeks 31/» uur. Na 't vertrek van den Consulent en den ouderling brachten de heeren van 't Class. Bestuur een bezoek bij den president-Kerkvoogd G. Burghgraaf en bij den tweeden Kerkvoogd S. S de Witte, doch moesten bij de deur vertrekken-omdat beide heeren over kerkelijke zaken niet te spreken waren.

Inmiddels was door den Kerkeraad eene Circulaire aan de Gemeente in gereedheid gebracht met een aangehecht formulier van trouwbetooning dat geteekend kan worden ingezonden bij den Kerkeraad. Dadelijk na het vertrek der Class, heeren werd genoemde Circulaire bij alle leden en hoofden van huisgezinnen (niet leden) aan huis bezorgd en op heden zijn zeker reeds meer dan 60 van de 150 verspreide formulieren terugbezorgd (geteekend). Na veel telegrapheeren aan Ds. Ploos Dr. Wagenaar, Ds. Van Kasteel waren we zoo gelukkig dat Ds. Van Kasteel gelegenheid kon vinden om ons op Zondag (gisteren 13 Febr.) te helpen. Ds. Schuurman Stekhoven van Exmora, die als ringpredikant des voormiddags de vacatuurbeurt hier moest vervullen, had te kennen gegeven niet te zullen komen.

Evenwel bestond de vrees dat Ds. Goddefroij de brutaalheid zou hebben om eene poging te wagen en ons voor te komen, 't Schijnt ook dat bij het burgerlijk bestuur vrees bestond voor verstoring van orde en rust, want Zondagmorgen 8 uur verscheen in ons stil dorpke de rijksveldwachter met drie politieagenten-

De kerkdeuren bleven gesloten tot kwartier voor negen. Toen begaven de Kerkeraad, de Kerkvoogden, Ds. Van Kasteel en ondergeteekende zich naar het aan de kerk aangebouwde kamertje, dat toegang tot de kerk en den predikstoel verleent en op het alhier gewone uur (9 uur) ving, zonder eenige stoornis, zonder dat iemand der gevreesde vervolgers verscheen de Zaterdags te voren langs de huizen der gemeentenaren aangekondigde godsdienstoefening aan. In grooten getale was de gemeente vertegenwoordigd, (een enkel gezin werd gemist) en velen uit nabijgelegen dorpen, die meeleven met de thans aanhangige kerkelijke zaken, woonden 'smorgeus en 'smiddags de godsdienstoefeningen bij. Beide keeren sprak Ds. Van Kasteel haar aanleiding van Jes. 64 : i en 2 en 3 en 4 en zonder overdrijving zij 't gezegd, gingen velen bemoedigd en getroost huiswaarts.

Er is blijdschap bij Gods volk en toenadering der harten. De koelheid maakt plaats voor warmte. De daad des Kerkeraads geeft indruk in de gemeente en, voor zoover ik hoor, ook in omliggende dorpen De Heere bekwame hier den Kerkeraad en allen die geroepen ; ^jn, om de gemeente te helpen leiden in de sporen van waarheid en recht in de Kerk onzes Heeren.

ZUIDWOLDE, bij Groningen. Tot onze blijdsshap en dankbaarheid kan ik u mededeelen, dat de dag van Zondag kalm en rustig is doorgebracht. De prediking des Woords leed ook nu noch des voor-noch des namiddags eenigen hinder. Eene groote schare vulde telkenmale het bedehuis, naar onze verwachting niet zonder zegen. De ringpredikant vertoonde zich des voormiddags slechts even, des namiddags was de tegenwoordigheid van onzen gewonen veldwachter voldoende ter bewaring van de orde. Make de Heere ook verder den weg gebaand om zijns Naams wil!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1887

De Heraut | 8 Pagina's

Uit de ontkomene Kerken

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1887

De Heraut | 8 Pagina's

PDF Bekijken