Bekijk het origineel

Is het kaarlspel den Christen geoorloofd?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Is het kaarlspel den Christen geoorloofd?

5 minuten leestijd

IV.

Nadat de redenaar nog eenige bedenkingen, die bij zijne hoorders nog mochten overgebleven zijn, weggenomen heeft, komt hij tot zijne toepassing:

I. Welaan, geliefde toehoorders, opdat ik eindige, ik bidde en smeeke u in des Heeren naam, dat het woord der vermaning bij u ingang hebbe: laat af van het kaartspelen; hebt gij in deze ongerechtigheid gewroet, doet het niet meer.

Gedenkt, dat het een werk is, dat vaa de heidenen zijn oorsprong heeft, wat meer is, van den duivel zelven. Het kaartspelen heeft eerst en meest plaats bij die volkeren, welke openlijk den duivel dienen, als bij de Chineezen en dergelijke volkeren, die God niet kennen en over dewelke het licht des Evangeliums der heerlijkheid des zaligen Gods niet is opgegaan. Waar men speelt, is de duivel tegenwoordig, zeide Cyprianus. En zullen dit Christenen doen? Ik zegge dan dit en betuige het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Gedenkt »«we«sDM aan uwe namen, die gij draagt, en aan uwe verbintenissen, die op u rusten door uwen eenmaal ontvangen Doop en zoo dikwijls van u genoten brood en wijn aan het Avondmaal, bij welke gij betuigd hebt den Heere te zullen dienen, 'twelk met de oefening van dit heidensche en duivelsche spel niet overeenkomt.

2. Gij moogt niet spelen, of gij ontheiligt den naam Gods en geeft oorzaak dat die gelasterd wordt. Gij bidt: »Uw naam worde geheiligd", en gij onteert dien door dit bedrijf, o, Gedenkt, wie God is, die Groote, die Machtige, die te vreezen is, die in het derde gebod gezegd heeft: »Gij zult den naam des Heeren, uws Gods, niet ijdelijk gebruiken, want Hij zal niet onschuldig houden, die zijnen naam ijdelijk gebruikt." Druischt niet door volharding in uw zonde aan tegen uw gebed en Gods gebod. Het is God, die zegt: »Die mij eeren, zal Ik eeren, maar die Mij smaden, zullen lichtgeacht worden."

3. Volhardt gij in dit schandelijk werk, weigerende daarvan afstand te doen? Gij zijt een overtreder van alle geboden der Goddelijke wet: Gij z'jt een afgodendienaar, want de liefde, die gij den Heere schuldig zijt en betoonen moest door naar zijn bevel te leven, geeft gij op een verzotte wijze aan een kaartenblad. Gij geeft voor den Heere te dienen en gij doet dat, hetwelk met zijnen dienst, zooals Hij dien in zijn Heilig Woord heeft voorgeschreven, niet bestaan kan Zoo overtreedt gij het eerste en het tweede gebod van de heilige wet. En hoe schrikkelijk wordt onder spelers het derde gebod geschonden en overtreden! Want behalve de ont­ heiliging van hetgeen heilig is, het lot, dat in dit spel misbruikt wordt, zoo wordt, indien ergens, de naam Gods aangetast door vloeken, door lasteren, door spreken van fortuin, dat men vloekt, wanneer het lot tegenspoedig is; integendeel, is het lot naar wensch, men roemt en dankt het goede fortuin. De dag des Heeren is bij de liefhebbers van het spelen een speeldag, want geen tijd wordt ontzien. Dan vinden] de zoodanigen hun eigen lust, inplaats dat zij zichzelven zouden in God verlustigen. En zoo wordt des Heeren Zon-, Zoon-en zoendag een dag van helsch vermaak, waarin zij meer genoegen vinden dan in den vermakelijken dienst des Heeren. En dus wordt het vierde gebod der Goddelijke wet geschonden. Ook niet minder het vijfde gebod; want de kinderen, al vroeg gehecht zijnde aan het spelen, dwingen de ouders het geld af, gewennen zich uithulzig te zijn, gezelschappen bij te wonen, worden stout, rebellig, ongodsdienstig. vVaar men speelt gebeurt het maar al te veel, dat de uitkomst is twist, tweedracht, gekijf, tot vechten en bloedvergieten. De ervaring, die een leermeester der dwazen is, heeft dit overvloedig bevestigd; ik laat, o spelers, uw eigen conscientie in dezen rechter zijn, of ik niet de waarheid zegge. Wreede gemoederen en tot alle gevaren gewapenden vindt gij, waar de spelers met de kaart zijn En zoo wordt het zesde gebod overtreden. Het zevende gebod niet minder door onkuische gedachten en redenen, of, zoo die al vermeden worden, door dartele optooierijen in de sociëteiten. Waar het kaartspel uitgeoefend wordt, heeft plaats misbruik van Gods gaven als van den tijd, die daar zoo dieflijk den Heere en zijnen dienst onttrokken wordt, en van het geld, hetzij door en met spelen gewonnen of verloren. Een zeker schrijver zegt: »Het spelen met de kaart om geld is diefstal en een overtreding van . het achtste gebod der heilige wet. Want het spelen steelt den kostelijken tijd; het geld, dat met spelen gewonnen wordt, is gestolen geld, dewijl het niet is gewonnen door een wettig middel, van God geboden; het geld, dat met spelen verloren wordt, is ook gestolen geld, omdat zulk een het ontsteelt aan zijne vrouw, kinderen en familie." Of nu de schending van het negende gebod door leugentaal, bedriegerij, valschheid en het schenden en lasteren van godzaligen, omdat zij het spelen als zondig veroordeelen, ontbreekt, laat ik over voor den Heere en het geweten der spelers zelven. Hetwelk nochtans eigen werken des duivels zijn, waardoor men den zwaren toorn Gods op zich laadt. Ja, in die brandende en heerschende begeerte, die in de spelers plaats heeft, om te winnen, begaan zij gierigheid, en in het gewonnene zondig te verteren, begaan zij overdaad en verkwisting van Gods gaven, o. Wie gij zijt, laat immers-af van zulk een bedrijf, hetwelk als een snoode gruwel in zich besluit een bittere galle en eene saraenknooping van allerlei ongerechtigheden!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 juli 1888

De Heraut | 2 Pagina's

Is het kaarlspel den Christen geoorloofd?

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 juli 1888

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken