Bekijk het origineel

,,Weest in geen ding bezorgd.''

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

,,Weest in geen ding bezorgd.''

7 minuten leestijd

Weest in ^eeii ding bezorgd; maar laat uwe begeerten in alles, door bidden en smeeken, met dankzegging bekend worden bij God. (Filipp. 4 : 6.)

Bezorgd te zijn is tijdelijk uw geloof op zij zetten.

Zorge te hebben is niet slechts geoorloofd, maar plicht. Zorge niet enkel voor uw eigen zaken, maar allereerst voer de zaken uws Gods. Gelijk gij verlangt, dat een persoon in uw dienst zorg zal dragen voor wat gij hem opdroegt en toevertrouwdet, zoo wil ook de Heere uw God, die u voor zijn dienst schiep, in zijn dienst aanstelde, en ten behoeve van zijn dienst allerlei krachten en gaven verleende, dat gij geen oogenblik de zorgen voor zijn heilige belangen van u af zult zetten.

De plicht om zorgen te kennen, zorg te dragen en desnoods onder zorgen gebukt te gaan, vloeit voort uit het dienstverband, waarin ge tot uw God als uw Heere en Schepper staat.

Waart ge uw eigen heer en meester, dan stond het u vrij, de zorge van u te zetten, u om niets te bekreunen en er luchthartig op toe te leven.

Maar nu dit niet zoo is; nu ge onder streng verband staat; en u een grooter of kleiner levenstaak is opgedragen; nu vioet ge daarvoor zorg hebben ; zijt ge gehouden en verplicht, om uw zorg te richten op al wat met die levenstaak sadmhangt; en kan slechts valsche, ziekelijke lijdelijkheid u verlokken, om door een kwansuis beroep op Gods hulpe en bijstand u aan die zorge te onttrekken.

Als een groote reederij een stoomschip van reusachtige afmetingen in zee zendt, en een kapitein aanstelt, om dit schip naar een verre haven om vracht te zenden, en met die vracht huiswaarts te keeren, dan moet die kapitein zorge hebben voor schip en bemanning, voor tuigaadje en allerlei gereedschap, en straks voor passagiers en lading.

Die zorge drukt zulk een kapitein zeer. De licht-matroos, die eenvoudig zijn bevelen uitvoert, en zich dan in zijn kooi ter ruste legt, heeft een veel gemakkelijker leven. Hij kent die drukkende zorge zoo niet.

Maar daarvoor is de kapitein van het .schip dan ook kapitein; bekleed met het vertrouwen van zijn reeders en met autoriteit tot handelen.

Een eere, een kostelijke onderscheiding, maar waaraan het dan ook verbonden is, dat de aldus uitverkoren m.an met zorge als overstelpt zal zijn. Zorge, die, als er noodweer komt en de stormen gaan opsteken, soms bange stormen in zijn hart doen ontstaan.

En evenzoo staat het nu met u in den dienst van den Heere uwen God.

Ook u is veel kostelijks toevertrouwd; ook u is een schoone levenstaak opgedra­ gen; maar ook van u eischt de Heere deswege, dat ge bij dag en bij nacht wezenlijke, ernstige zorge voor het u toevertseiw.!d#-pai»^zult hebben.

Zorge voor uw eigen persoon naar ziel en naar lichaam. Zorge voor uw man of vrouw, voor uw kinderen en dienstbaren. Zorge voor uw stad of dorp waarin ge woont. Zorge voor uw volk en vaderland, waartoe ge behoort. Zorge voor de kerke Gods en het volk des Heeren. Zorge voor den arm; en noodlijdende. Zorge voor uw beroep en bedrijf. Zorge voor eiken kri^g waarop ge invloed kunt oefenen. Zorge voor al wat lieflijk is en welluidt.

Oak voor uw geld zult ge zorge hebben, zeer gevvisselijk. Oak in uw geldzaken is slordigheid en achteloosheid ontrouw aan uw God. Miiar toch, 's Heeren volk zou er niet slechter aan toe zijn, zoo de zorge voor het geld eens wat minder breede plaats innam, en zoo er eens wat meer knellende, nijpende zorge gevoeld wierd voor de levende have, die op onze liand is

Zorgen zult ge dus zeer zeker hebben. Veel irieer zelfs dan dusver. Maar wee u, zoo ge oversloegt tot bezorgdheid.

Immers bezorgdheid is juist het tefended van wat gofjdc, trouwe, eerlijke zorge voor u zijn moet.

Zorg te dragen voor wat uw God u toevertrouwde, voigt uit uw stand als dienstknecht des Heeren, en ge zondigt, zoo ge tegen deze vaak knellende en drukkende zcrge mort. Maar bezorgd te zijn is juist weigeren knecht te willen blijven, en u aaiislellen alsof er geen Heere en geen God voor u en over u bestond.

Als 'm den oorlog een hoofdman over honderd met zijn krijgsknechten wordt afgezonden, om een schans te veroveren, dan is het zijn plicht de volledige zorge te dragen voor alles wat tot de bereiking van dit doel strekken kan ; en deze officier zou schuldig staan en straf verdienen, zoo hij, door gemis aan de noodige zorge, op die schans zijn hoofd stootte, of haar wel nam, maar ten koste van meer menschenltvens dan noodig was.

Zorge heeft hij dus wel degelijk te dragen. Maar als de^e aanvoerder bij zichzelf bezors^d ging worden, en ging denken: „Die schans is niet te nemen", of ook : „al neem ik die schans, het beleid van heel den aanval loopt toch mis!", wat zou hieruit dan anders spreken dan wantrouwen in zijn opperbevelhebber, die hem dien last gaf.'

Hij is slechts een ondergeschikt officier en dus komt het hem in het minst niet toe, zich in de plaats van zijn opperbevelhebber te stellen, en zich te gaan vermoeien met het beleid van den veldslag. Daar heeft niet hij, maar daar heeft zijn opperbevelhebber voor te zorgen; en al wat hij aan het welslagen van den strijd heffe toe te brengen is, dat hij stipt uitvoert, 'wat zijn opperbevelhebber hem opdroeg. En niet anders nu staat het met u tegenover den Heere uwen God.

Immers aan Hem pn niet aan u staat het hoog beleid en del goddelijke beschikking van den loop, dien de worsteling der geesten op aarde rieus, in zal.

Hij is uw aanvoerder, en gij hebt slechts te gehoorzamen en te volgen. En zoo dikwijls gij u vermeet cf aanmatigt, om bezorgd te gaan zijn, of het wel goed zal afloopen, — wat doet ook gij dan anders, dan feitelijk den Heere uw God wantrouwen, en het boos vermoeden in uw hart laten opkomen, dat uw God uit < ie.r\ hemsl dezaken niet stuurt en regelt gelijk het behoort.

En dit nu komt u niet toe. Schepsel zijt ge en schepsel moet ge blijven, en uw God moet ge God laten. Wat zeggen wil, dat gij eenerzijds als zijn dienstknecht of dienstmaagd zeer leedere, conscientieuse zorg zult dragen voor wat uw God u opdroeg en toevertrouwde; snaar ook anderzijds, dat ge u stipt onthouden zult van elke inmenging in zijn bestier en beleid.

Daarvoor ang.st te hebben is de booze zonde der bezorgdheid, een zonde die twee vormen kent, beide in ongeloof wortelend.

De éane vorm der bezorgdheid is de zooeven u geteekende, als ge wel gelooft, d£it God zorgt en alles stiert en leidt, maar tevens twijfelt m uw hart, of God het wel goed doet; ja, eigenlijk vervuld zijt van de stille gedachte, dat het zoo veel beter zou zijn, zoo God niet zijn raad, maar uw inval uitvoerde.

Maar toch, de zonde der bezorgdheid kent ook een zachteren vorm, die eenvoudig daarin bestaat, dat ge niet tegen uw God ingaat, maar eenvoudig uw God niet meerekent. Hiermee is bedoeld, dat ge allerlei dingen, die voor Gods rekening liggen, voor tiw rekening qaat nemen, en u aanstelt, alsof er geen God achter u stond.

Nu natuurlijk, dat gaat zeer verre uw menschelijk draagvermogen te boven. Dat kunt ge niet dragen.

Voor de zorg, die u opgelegd is, ontvangt ge kracht. Kracht naar kruis.

Maar als ge behalve die plichtmatige zorge voor wat u wierd toevertrouwd, u bovendien nog vermoeien gaat met allerlei bezorgdheden voor wat niemand u oplei, en dat u zelfs van verre niet toekomt, dan bezwijkt ge en struikelt ge, en kan de benauwdheid zoo schriklijk bang worden, dat het u de keel toenijpt.

Tegen deze zonde van het ongeloof is er dan ook maar één kruid gev/assen : Van uw ongeloof ijlings terugkeeren tot de werking uws geloofs.

En dat is dan ook het recept, u door den heiligen apostel des Heeren tegen dezen waanzin van uw hart geboden: »Wees in geen ding bezorgd, " zoo roept hij u toe, „maar laat uwe begeerte in alles, door bidden en smeeken, met dankzegging bekend worden!"

Want immers, komt het daartoe, dan heeft uw geloof weer over uw ongeloof getriomfeerd.

Wis bidt geeft het uit zijn eigen hand weer in de hand zijns Vaders over.

Bidden is zelf terugtreden, en het overlaten aan het bestel onzes Gods.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juli 1889

De Heraut | 2 Pagina's

,,Weest in geen ding bezorgd.''

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juli 1889

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken