Bekijk het origineel

J.H STOOVE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

J.H STOOVE

3 minuten leestijd

Ontvangen van J., S. te Utrecht, door den

heer J. A. WORMSER, ƒ 11.85, voor de

Nederlandsche

Gereformeerde

Zendingvereeniglng.

J. H. STOOVÉ,

(714)

penningmeester.

Een sergeant, 34 jaar oud, wiens diensttijd r5 September a. s. eindigt, zoekt tegen dien tijd een hem passende

i

u g k o D

(Gezindte Chr. Ger). Brieven onder motto:

Betrekking,

letter K., postkantoor Bergen-op-

Zoom.

(607)

Bij den uitgever J. J. WIARDA, te

Sneek,

is van de pers gekomen en aan de inteekenaren verzonden:

Het eerste stuk (aSNESIg) van

DACHSEL's Bijbelverklaring.

Prijs ƒ 1.47X.

Ds. H. E. OHAVSIEÜEB, Gereformeerde Geloofsleer.

Sacrarasnten, twintigste stuk. Prijs ƒ 2.50.

Bij J. .4. WORMSi-R, te Am& terdsiin, zag

het licht

D

I

s n

k

a

DOOR

D

Met een inleidend woord van

Mr. W. VA^ DER SKÜf,

Prijs ƒ 0.25.

Vrije Universiteit.

P

De

studenten in de rechtsgeleerdheid, die

aan onze Universiteit studeeren, moeten, indien

zij althans

gesteld zijn op een door den staat

erkenden wetenschappelijken titel, ook examens

afleggen aan een der overheidshoogescholen.

Totnogtoe

althans zijn de

wetenschappelijke

graden, _die onze Universiteit aan de bij haar

studeerenden

uitreikt,

niet

door den staat

erkend.

Evenwel is het bezwaar, dat deze dubbele examens opleveren, zeer gering. De juristen, die bij ons hunne studiën hebben voleindigd, hebben niet de minste moeielijkheid daarmede ondervonden, en bij hen is openbaar geworden, welk goed en degelijk onderwijs zij van onze hoogleeraren hebben ontvangen, hetgeen gebleken is, niet alleen bij het afleggen hunner examens aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam, doch ook bij hun optreden in de maatschappij. .

Er bestaat dus niét de allerminste reden, om zich daardoor te laten weerhouden aan de Vrije Universiteit te komen studeeren. De voordeelen, die er tegenover staan, zijn z66 ontzaggelijk groot, dat het voor Christenouders, naar mijn innige overtuiging, aan geen twijfel onderhevig is, wanneer zij zich althans ernstig voor den Heere rekenschap willen geven van de groote verantwoordelijkheid, die ook in dit opzicht op hen rust, of zij zullen lot de conclusie komen, dat de Vrije Universiteit de plaats is, waarheen zij hunne zonen hebben te zenden, om ook in de rechtswetenschap onderwezen te worden naar de beginselen van Gods Woord. Daarentegen acht ik het, zoo van Christenouders als van Christenjongelingen, gebrek aan karakter en vooral gebrek aan geloof, wanneer zij — ondanks het bestaan eener rechtsgeleerde faculteit aan de Vrije Universiteit — toch voortgaan te doen alsof die niet bestond, en zonder er notitie van te nemen, hunne zonen steeds blijven zenden naar de overheidshoogescholen of de jongelingen zelf daarheen gaan.

Wanneer zulke jongelingen op lateren leeftijd van het geloof vervreemd zullen zijn, en met de antirevolutionaire beginselen onbekend zijn gebleven, komt vaak het berouw te laat, en is ook het vaderland beroofd van uitnemende krachten, waaraan in een tijd als den onzen zoozeer groote behoefte is.

Voor het oogenblik staat der Vrije Universiteit voor velen de ergernis van het kruis nog in den weg; doch heeft de Heere niet gezegd: »Zoo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en. neme zijn kruis dagelijks op en volge Mij'', en ook: »Zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden"?

; , W. HOVY.

P

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1889

De Heraut | 2 Pagina's

J.H STOOVE

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1889

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken