Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

J.C. SIKKEL,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

J.C. SIKKEL,

5 minuten leestijd

van Cereformeerde schrijvers te koop ge

vraagd, tegen COntaiit geld. Aanbiedingen aan de Heraut, onder letter A.

. Aneritasclifi Orgels.

De grootste en fijnste sorteering Amerikaansche Orgels,

voDr luis, School, Eaal au Kerk,

(130 Stnhs) vindt men in

k

I

Damrak 23, Amsterdam.

Reeds 270 maalbekroond. Vraag de geïll. Catalogi.

Vrije Universiteit.

Wees ik verleden week op het wezenlijke gevaar, dat er voor jongelingen uit Christelijke huisgezinnen bestaat, om, doende alsof er geen P Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag bestond, aan de overheidshoogescholen hun rechtsgeleerde studiën te maken — thans wenschte ik wel eens de vraag op te werpen: is het dan zóo onbetwistbaar waar, dat jonge mannen, die door arbeid vooruit moeten komen in de wereld, die hun brood moeten verdienen, wel naar de overheidshoogescholen moeten gaan, omdat zij, aan de Vrije Universiteit studeerende, op lateren leeftijd minder vooruitzicht hebben dan wanneer zij den »gewonen weg" van alle menschen afloopen?

Ik ben zoo vrij dit ten zeerste te betwijfelen. Vooreerst loopt men vooralsnog den «gewonen weg" af, wanneer men, zooals ik de vorige P week in herinnering bracht, ook examens doet aan de overheidsuniversiteit. Men krijgt dan precies denzelfden titel en dezelfde rechten. Ten tweede is gelukkig de overheersching van het «liberalisme'' tamelijk gebroken, dat te »liberaal" was, om te kunnen gelooven, dat werkelijk een mensch, die aan Gods Woord nog vasthoudt en op grond daarvan de antirevolutionaire beginselen belijdt, welke het gezag van dat woord op elk terrein des levens wenscht erkend te zien, dat zulk een mensch toch nog geschikt kon zijn om gewichtige ambten te bekleeden. Ten derde bestaat er zeer groote behoefte aan wetenschappelijk ontwikkelde antirevolutionaire mannen, vooral rechtsgeleerden, daar onze kleine kring ten zeerste versterking behoeft, vooral door jeugdige krachten. Maar eindelijk — is het niet heel wat veiliger niet te redeneeren, doch ook in dat opzicht alle zorg op den Heere te wentelen, en in gehoorzaamheid aan zijn wil voorwaarts te gaan, ziende op het gebod en blind voor de uitkomst? Wanneer onze consciëntie ons getuigt, dat de Heere het wil, mogen wij dan nog uitvluchten zoeken, en gaan twijfelen, alsof de Heere niet bij machte ware, een weg te openen, waarop de belijder van zijn naam de gelegenheid mocht vinden, ook door vlijtigen en nauwgezetten arbeid in zijn tijdelijke nooddruft te \-oorzien? »Laat los, en gij zult losgelaten worden", heeft eenmaal de Heiland gesproken. Mogen vele Christelijke jongelingen eerlang alle niets beteekenende redeneeringen en voorwendsels loslaten, om den m i. zoo geheel voor de hand liggenden weg op te gaan, om n.l. ook in de rechten te komen studeeren aan de Vrije Universiteit.

W. HOVY.

In dank ontvangen;

Voor de Vereeiiiffinj? :

Aan coatrJbu< ie: door den heer G. Boon uit 's-Gravesande ƒ 50; door Ds. T. Rinses te Oudega uit Hemelumer / 25.

Aon Collecten: door Ds. B. van Schelven, bij de bevestiging van Ds. J. Wania te Oosterbierum ƒ 37.50; door den heer Jb. van Oversteeg van dj Ned. Ger. kerk te Naaldwijk y 13.08. Aan schenkingen: door Ds. J. J. A. Ploos van Amstel van N. N. te Reitsum/2.50; door Ds. T. D. Prins te Wons, gevonden in het kerkezakje / 25; van X. IJ. Z./ 100; door den heer W. van Woudenberg te Bunschoten, van de Vereen, »de Zaaier"/15; door den . heer W, Hovy, van mevrouw S. V. te U. ƒ 100; door den heer Jb. van O., van J. Plas te Purmerend ƒ 2.50; van de kinderen van J. Plas ƒ i; door den heer H. J. de Heer te Leiden van S. / 2.50, gevonden in de collecte ƒ 0.25.

Voor de lïedlsclie Faculteit:

Van X. IJ. Z. ƒ 100; door den heer W. H

s n

k

D

Massink te Doorn, aan stuiversbijdragen van zeven personen / 4.55, van N. D. ƒ 1.25, samen ƒ 5 80.

Voor de Bibliotbeek:

Door Ds. B. van Schelven ƒ 22.50.

Voor liet Hojipitium:

Van X. IJ. Z. ƒ 75; door Mej. J. M. Adriaanse, namens de meisjesvereen. »Dorcas" 12 linnen vaatdoeken en 28 stofdoeken; door R. te VI. ƒ 3; door den heer H. J. de Heer van Mej. B. van Zijp ƒ 5.

Voor bet Studiefonds:

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen: van X. Y. Z. ƒ 25; van ü. A. H. te B./10; van mej. J./ i; door mej. E. S. KI. te Sch. van de Jonge-dochtersvereeniging »Onze verwachting is van den Heere" ƒ 25; door den heer A. te M./35 12% door den heer K. V. te P. 1/3 opbrengst van een busje / 2 50; door den heer J. H. Fritze te Delft, van de Halvestuiversvereeniging / 50; \'an de Ned. Ger. kerk t/g opbrengst der collecte ƒ 23; vroeger reeds ingekomen / i; te zamen / 74. S. J. SliEFAT. penningmeester.

Hilversum., Villa »Dallust".

Bij J. A. WORMSER, te Amsterdam,

verscheen

:

iet beginsel der Weteesobap.

RËDË naar aanleiding van Spreuken I : 717, uitgesproken in de ure des gebeds, bij gelegenheid van de negende jaarlijksche samenkomst der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, gehouden te Dordrecht, 26 Juni 1889, door

Dienaar des Woords te 's-Gravenha!; e. Prijs ƒ 0.3».

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 augustus 1889

De Heraut | 2 Pagina's

J.C. SIKKEL,

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 augustus 1889

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken