Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteit.

3 minuten leestijd

l

Vrije Universiteit.

In een schrijven, dat ik voor eenigen tijd van een zeer gewaardeerden vriend ontving, las ik de onderstaande, m. i. alleszins ware en der ernstige overweging waardige woorden:

»Het erkennen van een wetenschap als wetenschap, die voorgeeft geen grondslag te hebben, is ongereformeerd; het benoemen zelfs van dit met den naam van wetenschap, zonder prediking der critiek, die men in de conscientie gevoelen moet, is niet uit het geloof en mitsdien zonde".

Aan de overheidshoogescholen kunnen als hoogleeraren verbonden zijn wetenschappelijke mannen, die hun wetenschap gebonden weten aan een vasten grondslag; doch dezulken kunnen m. i. onmogelijk hun collega's als wetenschap­

pelijk erkennen, die niets van dezen grondslag willen weten; ofschoon dezen elk voor zich ook wel meenen een grondslag voor hun dusgenaamde wetenschap te hebben; welke grondslag evenwel gelijk is aan den zandgrond, waarvan de Heiland spreekt in Matth. 7 vs. 26, 27.

Daarom zijn m. i. de tegenwoordige Overheids hoogescholen door en door onwetenschappelijk in haar geheel genomen. Wat de eene hoogleeraar als »de wetenschap" leeraart, wordt door den anderen voor »dienst der afgoden" gehouden.

De voorstanders der Overheids hoogescholen willen juist, dat alle meeningen aan deze kweekplaatsen der jongelingschap zullen vertegenwoordigd zijn, als een staalkaart, waaruit ieder een keus kan doen naar zijn welgevallen.

En als dan ieder zijn keus gedaan heeft en het geleerde in practijk moet worden gebracht en ingedragen op de markt des levens, krijgt men de wonderlijkste verscheidenheid van levensopvatting, waaraan alle eenheid van richting ontbreekt. Dat ziet men in al de nuanceeringen dergenen, die zich «liberaal" noemen. Evenzoo bij de voorstanders van het Hervormde kerkgenootschap, waar ditzelfde beginsel in eere is.

Daar nu op den duur deze toestand onhoudbaar is, zullen alle partijen en richtingen uit zelfbehoud er toe moeten komen, waartoe de Gereformeerden sedert 1879 kwamen, om n.l. Vrije Universiteiten op te richten, aan welke een wetenschap onderwezen wordt, gebonden aan een bepaalden grondslag, al zij die grondslag dan ook in onze oogen en naar het oordeel van Gods getuigenis een valsche, daar er slechts één ware en onveranderlijke is (Matth.

7 : 245 25)

Hoe onze Christen ouders het nog steeds durven wagen, hunne zonen aan deze onvaste en valschelijk genaamd wetenschappelijke Overheidshoogescholen te laten opleiden, beken ik gaarne niet te kunnen begrijpen; doch het ligt ter hunner verantwoording. Ik vrees alleen, dat de gevolgen op teleurstelling zullen uitloopen.

Dezer dagen heeft bij ons met goed gevolg het candidaats-examen in de godgeleerdheid afgelegd, de heer P. Zijlmans, die dus weer een groote schrede nader gekomen is aan zijn bestemming. Zegene de Heere hem ook in zijn verdere voorbereiding tot het treffelijk ambt, dat hij mocht begeeren, opdat hij daarin ook te zijner tijd moge werkzaam en ten zegen zijn!

W. HOVY.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 mei 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 mei 1891

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken