Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buitenland.

4 minuten leestijd

DuitSChland. De nieuwe Schoolwet

IL

Tot hiertoe werd op de staatsschool in Pruisen godsdienstonderwijs gegeven behalre in de z.g. > simultan schulen, " d^e met onze neutrale openbare scholen op een lijn staan. Behalve dat de leeraars der kerk de kinderen onderwijzen tot voorbereiding tot het doen van belijdenis bij de Evangelischen of tot de communie bij de Roomschen, - werden de scholieren onderwezen in den godsdienst hunner ouders en du wel gedurende de schooluren.

Deze onderwijzers kunnen echter Joden of vrijdenkers zijn, en toch zijn zij geroepen om de leerlingen aan hunne zorgen toevertronivd in den godsdienst te onderwijzen. Men kan denken, wat er in menige school van het godsdienstonderwgs wordt!-De gewezen hofprediker Stöcker, heeft in zijne rede den 3osten Januari in den Pruisischen landdag gehouden, er op gewezen, hoe jammerlijk het in vele gevallen met het godsdienstonderwijs op de scholen gesteld was. En waarlijk had deze begaafde prediker niet naar voorbeelden te zoeken, zij waren voor het grijpeui

Nu willen de rechtziunigen van de Evangelische kerk met de Roomschen, dat de dienaars der kerk meer invloed op de scholen zullen uitoefenen dan zij tot hiertoe gedaan hebben; zij zouden zich moeten laten gelden bij de benoeming van onderwijzers en behoorden ook het recht te hebben zulke onderwijzers af te zetten, die zij niet in staat achtten om godsdienstonderwijs te geven. En de regeering is geneigd om in het voorgestelde wetsontwerp aan dien eisch gehoor te geven. Maar daar blijft het nieuwe wetsontwerp niet bij. Elke school moet voortaan confessioneel zijn, wanneer men van de confessioneele staatsschool niet gediend is, kan men eene vrije school stichten. Als er in eene school 30 leerlingen zijn, wier ouders de belijdenis van de meerderheid der ouders van schoolgaande kinderen niet deelen, dan kan er eene andere school geopend worden, die op den grondslag van de belijdenis waartoe die 30 kinderen behooren, gesticht wordt. Zijn er 60 kinderen op eene school, die in een anderen godsdienst opgevoed worden, dan die van de meerderheid der schoolbezoekers, dan is het openen van eene nieuwe school zelfs verplicht.

Het godsdienstonderwijs neemt volgens de nieuwe wet, op het leerplan een eerste plaats in. Elk leerling is verplicht zich in de godsdienst zijner ouders te laten onderwijzen. Hij kan daarvan slechts vrijgesteld worden, wanneer zijn ouders of voogden dit opzettelijk aanvragen, en als de leeraars van de kerk waartoe de ouders behooren, verklaren, dat zij op zich nemen om het kind voldoend godsdienstonderwijs te zullen geven, en wanneer de overheid der provincie waarin het woont, daartoe verlof geeft. Deze bepalingen hebben zeker ten doel om de kinderen van ouders die zeggen tot geen godsdienst te behooren, te dwingen hun kroost toch godsdienstonderwijs te laten ontvangen.

Het spreekt wel van zelf dat men in liberalistische kringen toornt tegen dit wetsontwerp. De hberalistisch-Joodsche pers spuwt er vuur en vlam tegen.

De onderwijzers zijn er over het algemeen sterk tegen gekant. De ministervaneeredienst, graaf van Zedlitz, heeft den onderwijzers door circulaire op circulaire doen weten, dat zij staatsambtenaren zijn en dat zij ontslag hebben te wachten, wanneer zij het wagen om deel te nemen aan vergaderingen, die belegd zijn om tegen het wetsontwerp te protesteeren. Dit maakt de verbittering nog erger. Overal maakt het liberalisme zich op, om tegen de plannen der regeering in te gaan. Al de hoogleeraren van de universiteit van Halle, en 69 van de 83 hoogleeraren van Berlijn hebben bij de kamer van afgevaardigden een bezwaarschrift tegen het nieuwe wetsontwerp ingediend. Men behoeft niet veel doorzicht te hebben om te beseffen, dat de voorgestelde wet een wapen zijn moet, dat tegen het socialisme gekeerd is. Men wil het Christendom in de harten der kinderen brengen en ze aldus uit de verleiding der sociaal democraten redden. Of dit echter met de kracht van het geweld van den staatsarm geschieden mag, blijft voor ons de vraag. Geen wonder, dat overal de socialisten toornen tegen de nieuwe wet en dat zij opnieuw beginnen te spreken van een scheiden in massa uit de Evangelische landskerk. Daarentegen verklaarde de hofprediker Stöcker, dat de geheele Evangelische kerk voor het wetsontwerp gestemd had. De opper-kerkeraad zond een adres om den keizer instemming met zijne plannen te betuigen. Men deelt ook mede, dat de keizer op een maaltijd door Caprivi, den "J^skansdief gegeven, bij" d-e"daa"rlan; ez"igê ^^^iT^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ' aandrong om hun arbeid te bespoedigen, waaruit blijkt, dat deze vorst er veel aan hscht om het ontwerp tot wet verheven te zien, al moet hij daardoor ook waarschijnlijk twee ministers, die van finaniën en van binnenlandsche zaken zien heengaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 maart 1892

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 maart 1892

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken