Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buitenland.

5 minuten leestijd

Daitschlsind. Plan tot stichting van een seminarium tot opleiding van predikanten voor Geref. Kerken.

De Gereformeerden in Duitschland hebben weder een teeken van leven gegeven. Wel wordt geregeld jaarlijks de vergadering van den Gereformeerden bond gehouden, maar het wil ons voorkomen dat deze bond, met welke uitnemende bedoelingen ook opgericht, weinig kan doen tot wederoprichting der Gereformeerde kerken in Duitschland, sedert hij, schoon op den grondslag van den Heidelbergschen Catechismus geconstitueerd zijnde, het synergisrae van den hoogleeraar Ebrard in bescherming nam en daardoor den ook in Nederland bekenden Dr. Zahn afstootte.

In Duitschland's Gereformeerde kringen is sedert jaren gevoeld dat wanneer het overblijfsel der Gereformeerde kerken niet geleid wordt door herders en leeraars die een Gereformeerde opleiding genoten hebben, die kerken hoe langer hoe meer zich zullen oplossen in de Unie, hetgeen praktisch beteekent, dat zij dan van lieverlede een gematigd Luthersch stempel zullen ontvangen. Voor »de Unie" zijn zoowel de Lutherschen die op de belijdenis hunner kerk gesteld zijn, als de Gereformeerden, die het Calvinistisch tjrpe hunner kerk zoeken te handaven, bevreesd. Wanneer eene Luthersche of Gereformeerde gemeente in de Getinieerde vangelische kerk wordt opgelost, dan worden aarmede de punten van geschil tusschen Luherschen en Gereformeerden voor onwezenlijk erklaard.

Om nu te voorkomen dat steeds meer geeenten, door zich in de Unie op te lossen, oor de Gereformeerde kerk zouden verloren aan, gevoelde men in S-ereformeerde kringen at het noodzakelijk is, om de aanstaande her-

ders en leeraars aan eene Universiteit in de Gereformeerde leer te doen onderwijzen. Toen de Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag te Amsterdam werd geopend, spraken de Gereformeerde broeders uit Duitschland, die de nieuwe stichting kwamen begroeten, het uit, dat zij eene dergelijke stichting ook voor hun land begeerden. Toen het bleek dat eene dergelijke stichting in Duitschland moeilijk zou tot stand kunnen komen, heeft men er over gedacht om aanstaande dienaren des Woords in Amsterdam te laten studeeren. Doch ook daarvan kwam niets, Daarna besloot de Gereformeerde bond, om aan de bestaande staats-universiteiten eenige docenten aan te stellen, die de Gereformeerde beginselen zouden verkondigen aa, n hen die zich voor den dienst des Woords in de Gereformeerde kerken voorbereidden. Doch wij vernamen niet, dat dit plan tot uitvoering gekomen is. Althans de Gereformeerde gemeente van Elberfeld heeft in den laatsten tijd het plan opgevat een seminarium tot opleiding van predikanten te stichten.

De Gereformeerde gemeente van Elberfeld, niet die welke indertijd gediend werd door wijlen Dr. Kohlbrügge, maar die welke in verband staat met de Staatskerk, heeft tot herder en leeraar Dr. Calaminus, een man die steeds er voor geijverd heeft, dat het Calvinisme in Duitschland herleven zal. Nu is die gemeente niet in staat om een seminarium tot opleiding •van aanstaande dienaren des Woords uit eigen middelen te bestrijden. Men hoopt echter dat het gelukken zal om geldelijken steun van den staat te verkrijgen en dat de Ober-Kirchenrath daartoe zal willen medewerken. Het blijkt echter dat sommige Christelijke bladen daarmede volstrekt niet ingenomen zijn.

Dit moet ons niet verwonderen. De Luthersche heeft een afkeer van het Calvinisme, niet omdat Luther en Calvijn in het stuk van de souvereiniteit Gods bij de zaliging van den ïondaar tegenover elkander stonden; immers blijkt het tegendeel uit de stukken: doch omdat de Luthersche belijdenis, de Augsburgsche confessie, die de officieele belijdenis der Luthersche keiken is, in den grond der zaak het synergisme, d. i. de leer van de medewerking van den mensch bij de werking der goddelijke genade, door den invloed van Melanchthon, heeft opgenomen. De Lutherschcn in Duitschland hebben er dus veel op tegen, dat eene inrichting verrijzen zal, waarin men verwacht dat de onvervalschte Gereforpieerde leer zal gedoceerd worden.

Wij betwijfelen echter zeer of het verstandig is, dat de Geref. gemeente van Elberfeld om tot stichting van haar seminarium te geraken, staatssubsidiën gaat aanvragen. Wanneer die haar verleend wordt, zal het seminarium niet meer vrij de wieken kunnen uitslaan maar aan allerlei bepalingen gebonden worden. Zouden er onder de twee millioen Duitschers die de Gereformeerden naam dragen, niet personen gevonden worden, die met hunne vrijwillige gaven het seminarium steunen?

Wij betreuren het dat het plan tot universiteitsstichting is opgegeven en dat men er toe kwam om ten slotte de oprichting van een seminarium te zoeken en dat nog wel met staatshulp, terwijl zelfs de bijstand gevraagd wordt van een hiërarchisch kerkbestuur. Nu in deze dagen de hoogleeraren in de theologie aan de staatsuniversiteiten blijken, wat de groote meerderheid aangaat, of tot de Tabingo sche school te behooren, öf met Ritschl te zijn afgegleden op het afbellend spoor der ontkenning, zou eene universiteit op Gereformeerde grondslag een dam kunnen opwerpen tegen den steeds wassenden stroom des ongeloofs. Het komt ons voor, dat, nu de strijd in Duitschland over het SymbolumApostolicum ontbrandde, en velen door de ontkenningen der Ritschlianen tot inzicht gekomen zijn, welk gevaar er dreigt aan de zijde van mannen als de Berlijnsche hoogleeraar Harnack, de tijd nu rijp is voor het stichten van eene universiteit, die de strijd voor de belijdenis der Gereformeerde kerken aanbindt. Maar helaas, dit besef schijnt bij onze Gereformeerde broeders in Duitschland te ontbreken. Laat ons ook niet vergeten, dat slechts zeer enkelen onder de mannen van naam nog openlijk belijdenis doen van de Gereformeerde religie; doch de Heere kan ook met een Gideonsbende groote daden doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1893

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1893

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken