Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

6 minuten leestijd

Duitschland. Een nieuw bedehuis voor den gewezen hofprediker Stöcker opgericht. De ïRef. Kirchenzeitung in andere hand e n.

Den lyden December is te Berlijn een bedehuis in gebruik genomen, dat er van getuigt, dat toch niet alle Duitschers naar de oogen van de grooten der aarde zien, als het de belangen van het Godsrijk geldt.

Toen de hofprediker Stöcker, omdat hij den Duitschen keizer in zijn streven, om het oppergezag (sumepiscopaat) over de Evangelische landskerk te blijven uitoefenen, in beginsel weerstond, — moest hij als hofprediker zijn ontslag nemen. Zoozeer had hij zijn jeugdigen monarch vertoornd, dat deze aan de vergaderde Algemeene Synode een wenk gaf, dat het hem niet aangenaam zou zijn, indien hij als Ud van den sAusschusz" of permanente commissie benoemd werd, en de vergadering, schoon de positieve meerderheid reeds besloten had hem daartoe te verkiezen, laf genoeg was om aan die wenk gehoor te geven, zij het ook onder het ridderlijk protest van sommigen.

De ongenade des keizers verhinderde echter niet, dat vele vrienden van Stöcker zich opmaakten om den kampioen voor meerdere vrijheid voor de Evangelische landskerk, voor oplossing der sociale quaestie in Christelijken zin en tegen de smaadredenen die Joden door middel van de pers tegen Christendom en kerk opheffen, een bewijs te geven, hoezeer zij den arbeid van den onvermoeiden strijder waardeerden. Er werden gelden verzameld om een bedehuis in Berlijn te doen verrijzen, waarover Stöcker de beschikking hebben zou, waarin hij zijn veelvuldigen arbeid kon voortzetten en uitbreiden. Uit het verzamelde geld kon een zaal gebouwd worden, die ruimte biedt voor een gehoor van 2000 personen.

Dit is een verblijdend verschijnsel. Niet alleen omdat er uit blijkt, dat men in Duitschland, als het de hoogste belangen van volk en kerk betreft, tegen de hofpartij durft ingaan, maar ook wijl daardoor in eene groote behoefte voorzien wordt, zij het ook over een klein deel. Nergens ter wereld zijn in verhouding tot het zielental zoo weinig bedehuizen, als in Pruissen's hoofdstad.

Jarenlang is de politiek van Pruissen beheerscht door den strijd tegen Rome; de befaamde Meiwetten waren er het uitvloeisel van. Doch de hoofdleiders verstonden niet dat men Rome nooit door kracht en geweld fnuikt, of op den achtergrond dringt, doch alleen door het Woord Gods. Men verzuimde bij alle maatregelen tegen de Roomsche curie, om de Evangelische kerk vrijheid van beweging te geven; zelfs werd zij, doordat men haar in dezelfde banden ketende die men voor de Roomsche kerk smeedde, in nog slechter conditie gebracht, dan zij te voren verklaarde. De Roomsche kerk wist den strijd aldus te voeren, dat zij gesterkt daaruit te voorschijn kwam; de Meiwetten werden ingetrokken, en straks komen de Jezuïeten zegevierend Pruissen weder binnen. Maar de Evangelische kerk heeft grootelij ks onder de z.g. »culturkampf" geleden.

Onder de tegenwoordige regeering verwacht men in dezen stand van zaken geen verbetering. Had men gehoopt dat na den val van Bismarck er een verandering ten goede zou komen, zoo is deze hoop ijdel gebleken. Van de mannen die thans aan het roer zijn is niets anders te verwachten, dan dat de staat der dingen gelijk die thans is, zal gehandhaafd worden.

De Reformirte Kirchenzeitung die jaren lang onder redactie van den ook in Nederland bekenden predikant Calaminus uit Elberfeld stond, zal met 10 Januari 1894 in andere handen overgaan. In het vervolg zal dit blad een meer kerkelijk wetenschappelijk karakter dragen, om de bestaande kerkelijke bladen die niet in gereformeerden geest geschreven worden, meer op zijde te streven.

Wij vermoeden dat pastor Calaminus zich aan de redactie der Ref. Krztg. onttrekt omdat hij zich niet kan vinden in de richting die door den »Reformirte Bund" gevolgd wordt. Althans dit hopen wij. In 'elk geval moeten wij zijn afscheid als redacteur van het hoofdorgaan der Gereformeerden in Duitschland zeer betreuren. Wij houden den Elberfeldschen leeraar voor een man, die warme liefde gevoelt voor de belijdenis der Gereformeerde kerken. Had hij andere mannen aan zijne zijde gehad, wij meenen, dat de bazuin van den s Reformirte Bund" een zekerder geluid geven zou. Doch zijn fout is geweest, dat hij elementen in den bond opgenomen heeft, die wel den Gereformeerden naam dragen, doch die niet ten opzichte van het cor eclessiae (het kort der kerk) de leer van Gods vrije verkiezing, zuiver staan.'

Er zal 10 Januari een nieuw blad in Gereformeerden geest verschijnen onder den titel van iDer Pilger" Ein reformirtes Gemeindeblatt fiir Rheinland und Westfalen." Dit nieuwe blad wil niet meer dan een Zondagsblad stichtelijke lectuur zijnen lezers biedend, zijn. Het zal dus de Ref. Kirchenzeitung gelijk deze tot dusver was, niet kunnen vervangen.

Gemengd Nieuws.

De Joden in het Groothertogdom Baden zullen weldra in het bezit zijn van eene Synode. De groothertogelijke opperraad der Joden te Karlsruhe zal aan alle raden van de verschillende ressorten, waartoe de synagogen behooren, een ontwerp zenden, om het saamkomen in eene Synode van de joden in het Groot-hertogdom te regelen. De verschillende ressorten zullen over dit ontwerp vergaderen, üe te houden Synode zal de Joden in Baden vertegenwoordigen en in alle gewichtige vragen van het Joodsche leven de behoeften, wenschen en eischen van het geheel op «autoiitative" wijze vertegenwoordigen, en ook bg het vaststellen van nieuwe inzettingen en verordeningen haren wil beslissend in de weegschaal werpen. De synode zal uit 5 geestelijke ambtsdragers en uit 20 leden van de gemeenten bestaan. De 5 eersten moeten gekozeii worden door de Rabbijnen, de 20 laatsten door stemgerechtigden van de verschillende districten. De Synode zal alle drie jaren saamkomen en door het joodsche Opperbestuur in overieg met de hooge regeering worden saamgeroepen.

Onlangs werd te Cambridge een «College" geopend voor opleiding van Unitarische predikanten (Unitariërs worden allen genoemd, die het leerstuk der Dneeenheid loochenen). De school werd geopend in tegenwoordigheid van onderscheidene geestelijken der Episcopale kerk.

Wel een bewijs dat, trots hare bisschoppelijke hiërarchie de Engelsche staatskerk ook dienaren heeft, die op het zachtst uitgedrukt, moderne sympathiën hebben. Trouwens is het uit verscheidene geschriften gebleken, dat predikanten der Staatskerk niet minder dan congregationalistische en Baptistische leeraars de nieuwe school volgen.

Dat er onder de Engelsche Unitariërs nog menschen gevonden worden, die wat voor hunne meening over hebben, blijkt uit het feit dat 't oprichten van het college f 60, 000 gekost heeft.

WiNCKEL.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken