Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Met verkorting uit hei Kerkblad van 31 Augustus. - Classis Vergadering, gehouden te Gorcum 2 Aug. 1894.

Ds. Engelberts, aan wien de leiding is opgedragen, opent de vergadering op gebruikelijke wijze; Ds. Smit neemt het scribaat.

Naar aanleiding van eene opdracht, haar door deze Synode in zake den candidaat V. d. Valk gedaan, benoemt de Classis eene commissie, bestaande uit de predikanten Van Andel en Mulder, om met den kerkeraad van Langerak zooveel mogelijk zigli hiervan te kwijten.

De Classicale visitatoren, ofschoon zij hun taak nog niet ten einde hebben gebracht, gevoelen zich gedrongen deze vergadering in kennis te stellen met de bestaande oneenigheid, die zij in een der kerken hebben aangetroffen. De kerkeraad dier gemeente roept bij instructie de hulp der Classis in.

De vergadering benoemt eene commissie, om de over deze zaak ingekomen brieven te onderzoeken; deze rapporteert, en dringt op eene spoedige behandeling der zaak aan.

Na langdurige bespreking wordt ten slotte dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen:

a. De Classis wijze, volgens art. 79 D. K. O., eene genabuurde kerk aan, om in zake eene ingebrachte beschuldiging te handelen.

b. benoeme eene commissie van 6 leden, om te beproeven de verdeeldheid, in den kerkeraad ontstaan, op te heffen.

Als genabuurde kerk wordt Gorcum aangewezen, en als commissie met macht om naar omstandigheden namens de Classis te handelen, worden benoemd D.D. Van Andel, Engelberts, Mulder, Smit en de ouderlingen Bikker en Scherpenzeel.

Aan deze commissie wordt tevens opgedragen den dubbelen kerkeraad van advies te dienen. Geene zaken meer voorkomende, sluit de president de vergadering.

Vergadering ^ler Classis Sneek, gehouden té Sneek, den isden Augustus 1894.

Nadat de notulen der vorige vergadering zijn gelezen en goedgekeurd, neemt het moderamen ziHing: Ds. A. Groenewegen, praeses. Ds, F. W. Sluyter, assessor en Ds. D. Ringnalda, scriba. — De ingekomen stukken worden behandeld; een enkel in gesloten vergadering. Op voorstel van de kerk van Koudum, wordt de kerk van Oudega onder opzicht gesteld van Hemelum.

Een voorstel van de kerk van Heeg, om een commissie te benoemen sdie op de e. k. vergadering zal hebben te rapporteeren of de tegenwoordige wijze van afvaardigen door broeders Deputaten tot de zending moet worden gevolgd, óf dat het meer in overeenstemming met Gods Woord is, dat de plaatselijke kerken dit doen óf, bij finantieel onvermogen, de Classis dit werk ter hand neme", wordt aangenomen en in bedoelde commissie benoemd de broeders Sluyter, de Roos, Balhuijzen, de Walle, Feenstra, Wind en Hoekstra.

Na de pauze wordt de vergadering heropend. Ato de orde is thans het examen-peremptoir van broeder H. W. Felderhoff, beroepen pred. bij de kerk van Jutrijp-Hommerts. — Van de Deputaten der Prov. Syn. zijn aanwezig Ds. Hoekstra en Ds. Bramer. Daar de benoodigde attesten in orde zijn bevonden, neemt het examen een aanvang met het onderzoek in de Exegese O. T. dooor Ds. Eringa; Exegese iV. T, door Ds. Ringnalda; Dogmatiek door Ds. Sluyter; Symboliek door Ds. van Herwerden; Ethiek door Ds. Balhuijzen; Schriftkennis door Ds. Visser; Kerkgeschiedenis door Ds. Dijk; Practica en Kerkrecht door D. de Roos.. Daarna draagt broeder Felderhoff nog een gedeelte zijner predika­ tie voor. — Na gunstig praeadvies van de Deput. Syn. en de broeders examinatoren besluit de vergadering met algemeene stemmen, broeder Felderhoff toe te laten. Deze verklaart zich bereid, het formulier voor de dienaren des Woords (164, sessie syn. 1618/19) te onderteekenen, wordt met het verblijdend resultaat in kennis gesteld en op hartelijke wijze door den assessor toegesproken. Na het zingen van Ps. 72: ir wordt de vergadering door den praeses met dankzegging gesloten.

Vergadering der Classis Deventer, en ter genoemde plaatse gehouden den i5den Augustus 1894.

Moderamen: Ds. D. Smallegange van Almeloo, praeses: Ds. L. M. A. Scheps van Deventer, scriba.

ter, scriba. Op de vraag van den Kerkeraad van Almeloo sof het al-of niet geoorloofd is, den H. Doop te bedienen aan een kind waarvan de ouders (spoorbeambten) krachtens hunnen werkkring, zich schuldig maken aan de zonde van het 4de gebod, " wordt geantwoord, dat de toediening van dien Doop, niet slechts geoorloofd, maar plichtmatig is.

Rapport wordt uitgebracht door de Deputaten, afgevaardigd geweest naar de laatstgehouden Prov. Synode van Overijsel; welk rapport met dankzegging werd aangehoord, zonder navraag uit te lokken.

De vergadering geëindigd verklaard, gaat uiteen, na dankgebed bij monde van Ds AUaart

Vergadering der Classis Beilen, gehouden 21 Aug. 1894.

Praeses is volgens toerbeurt Ds. Wessels en scriba Ds. Dijkstra.

In eene 'instructie wordt gevraagd: Mogen leden der gemeente op Zondag melk aan eene boterfabriek leveren.^ Met eenparige stemmen wordt geantwoord, dat het leveren van melk op Zondag aan de zuivelfabrieken ongeoorloofd Is.

Onder zekere voorwaarde wordt Vledder toegestaan, om eenen Evangeliedienaar te beroepen.

Na het zingen van Ps. 72 : 11 wordt de vergadering door den praeses met dankzegging gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 september 1894

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 september 1894

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken