Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

4 minuten leestijd

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)

Geachte Redacteur!

Naar aanleiding van het ingezonden stuk, voorkomende in N". 943 van de Heraut., verzoek ik U mij eene kleine ruimte toe te staan.

De bewuste woorden, door mij geschreven onder den levendigen indruk der gebeurtenissen van de laatste weken, zouden, dit was mijn vermoeden, door alle eerlijke menschen en oprechte Christenen, zoowel in Amerika als Engeland en Nederland, volkomen toegestemd moeten worden. Uit het Doetinchemsch weekblad vernam ik echter, dat Ds. Adama van Scheltema er zich zeer geraakt over betoonde, wijl hij daarin ook las een aanval op zijn lievelingsdogma: de geheelonthouding.

Neem ik nu in aanmerking, hoe' niet zelden de woorden der H. Schrift worden uitgelegd en toegepast, dan bevreemdt het mij niet, zoo men mijne woorden hetzelfde lot doet ondergaan, er uit halende wat er niet in zit.

Daarom onthoud ik mij bestendig van redetwist over de geheelonthouding, te meer omdat de zaak, op zich zelve beschouwd, niets bevat wat bestrijding vei dient.

Waar ik als belijder van de Gereformeerde rehgie tegen op kom, is de vermenging van deze zaak met het Christelijk geloof.

Indien wij het eens waren in de belijdenis van den oorsprong en het gezag der H. Schrift, den persoon en het werk van Christus, het wezen en de werkingen van het zaligmakend geloof, de rechtvaardiging des zondaars voor God, de dankbaarheid die wij Gode voor onze verlossing schuldig zijn, dan zou de geheel onthouding geen aanleiding geven tot pikante zetten op elkander, en dan zou een Evangeliedienaar, die geen geheelonthouder is, niet een min of meer onverklaarbaar wezen, of zelfs een gevaarlijk mensch in de samenleving geacht worden.

Aan uw veeljarig abonné, den heer J. AI. A. Bicker Caarten., wil ik echter gaarne de verzekering geven, dat ik evenmin als hij eenig verband zie tusschen den arbeid van de Nederlandsche Zendingvereeniging en de verzending van jenever en opium naar West-Java. Zelfs geloof ik, dat geen enkele zendingvereeniging of eenige zendingsarbeid in ons land iets met deze dingen heeft uit te staan, en dat onze broeders zendelingen ook niet uitgaan handelsbetrekkingen of veroverings-en inlijvingsplannen bevorderende.

Én daar nu de heer Bicker Caarten verklaart geen afschaffer of geheelonthouder te zijn, valt liet mij licht te zeggen, dat ik zijn gevoelen niet deel als hij zegt, dat »de drankduivel de grootste vijand der volken is."

Ik beschouw als den grooten vijand der volken dien duivel, die den mensch heeft ingegeven aan God ongehoorzaam te worden, .den duivel uit het paradijs, door wiens verleiding de mensch van God is afgevallen, en van alle geestelijke gaven is beroofd, een kind des toorns is geworden, onbekwaam tot eenig goed, dood door de misdaden en de zonden.

Wil men intusschen een specialen duivel voor het meeste kwaad aansprakelijk stellen, dan is er veel meer grond om aan den geldduivel dan aan den drankduivel te denken. De geldduivel houdt datgene in stanl wat in de H. Schrift genoemd vfox& t: .^xlg^^ortel van alle kwaad"., en ^afgoderij." \^S^? ^

Kon men den geldduivel te niet doen, dan zou de drankduivel zich de gelegenheid zien afgesneden, om door jenever en opium de volken en de enkele personen te verderven.

Daarom verblijd ik er mij in, als er zendelingen uitgaan, om de kennis v-an den eenigen waren God, die Zich in Zijn woord geopenbaard heeft, onder de heidenen te prediken en tegen de afgoderij te getuigen. Wordt die arbeid gezegend, en verschijnt de zaligmakende genade Gods ook aan die menschen, die haar, tot hiertoe, nog niet kenden, dan zal niet alleen de drankduivel, maar nog een menigte andere duivels uitgeworpen worden, en zullen de menschen leeren matig, rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige wereld.

Met oprechten dank voor uwe welwillendheid,

üw diensiwilUge dienaar.,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 januari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 januari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken