Bekijk het origineel

De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht.

13 minuten leestijd

IV. fSlot.

OD de Generale Synodi=? n zelve, die de loc-ccmv gehuudcn hebben, schijnt er egen de telkens herhaalde bepaling van periodieke aftreding niet veel bedenking te /.ijn ingebracht. Alleen heeit nu en dan eene ingekomen vraag de aandacht der Synoden op dit punt gevestigd, en ook wel ianleiding gegeven om de bepaling te verledlgen. Uit hare Acta blijkt te dien aandien het volgende.

In de Acta der Nationale Dordtsche Synode van 1578 komt onder de »Particuiiere Vragen", die beantwoord zijn, dit besluit voor (art. 13; »Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw", blz. 266): »0f een Ouderlinck die synen tyt wtghedient heeft ende bereyt is noch langher te dienen der ghemeynte wederom magh voorghestelt worden om hem te noghen verkiesen? Antw. Ia. Want de tweeiarighe veranderinghe der ouderlinghen is daerom in sonderheyt iughesett op datse van den laste hares dienstes mochten verlichtet werden".

Op de volgende Nationale Synode, te Middelburg in 1581, was uit Oost-Vlaanderen de vraag ingekomen (Verzamelstaat der ingekomen gravamina, punt 17; a. w., blz. 4.17): Te disquireren, oft beter ware, dat de Ouderlingen ende Diakenen geduerich [d. i. voortdurend] dienen ende onderhouden worden, oft dat sy omgewisselt worden". Die vraag was, met andere vragen, in handen gesteld van den Leidschen hoogleeraar L. Danaeus, die op uitnoodiging der Synode hare zittingen als adviseur bijwoonde. En deze heeft er toen het volgende advies over 'Pgesteld (a. w., blz. 41:9 vgg.; van welk idvies het tweede gedeelte, over de bezol-'i^i'ig'i als betreffende eene andere en geheel op zichzelf staande quaestie, hier wordt weggelaten):

»Vande selve persoonen, die tott hett Ouderlingschap ofte Diaackenschap verkooren sijnde eenmaal, om doorghaans altijdt te continueeren.

Hoewel datt inde Dordrechtsche Synode, ende inde Middelburchsche daar naa, bevestichdt es, eenen seeckeren tijdt den Ouderlingen ende Diaackenen te dienen, naamelijck twee jaaren: dewijle nochtans deese exceptie daar bij ghevoughdt es, datt de Kercken naa de gheleeghenheijt der stichtinge ende der persoonen sick mooghen voorsien,

Antwoorde ick, datt uutt de H. Schriftuere niet en kan ghedefinieerdt werden, datt de Ouderlingen ende Diaackenen eenmaal van den Apostelen verkooren, altijdt in datt beroup, ofte in een ander de Kercke aanghaande, ghebleeven sijn; dewijle datt in deese saacke verscheijden plaetsen ende verscheijden arghumenten kunnen voortghebracht werden: soo schijnt hett nochtans raadsaamer, omm te schouwen alle weeghen der Kerckelijker tijrannije te ghebruucken, soodaanige daar naa in 't Paausdom es inghekroopen, datt de selve parsoonen eenmaal tott dien dienst verkooren, niet altijdt ghecontinueerdt en werden; hoewell datt wellicht andere bequaame parsoonen naauwelijcks kunnen ghevonden werden. De reeden es, datt lichtelijck (hoedaanich daar es de verkeerdtheijt der menschen) de menschen tott andere dingen, meer dan tott Ghodts Woordt gheneeghen (hoedaanich sijn de Ouderlingen ende Diaackenen die wij ghebruucken, ende die uutt Kooplieden, Medegijns, Advocaaten, ende andere vocaatiën van ons verkooren w-erden) dattse tott tirannije ende eerghierichheijt aankeereu, all 't gheene datt henn voor anderen als een voordeel ende uuttneemenheijt toeghelaaten werdt. Uutt deesen es 't gheschiedt datt de Cleresije in 't Paausdom sick alder eerst de Priviieegien, Vrijhecden, Dignitcijten, ende dierghelijcke hebben toegheeijgent, die voormaals waaren Ouderlingen ende Diaackenen in de Kercke, ende hebben ghewildt daarnaa sick sulcks van den Princen bevestighdt te werden. Daar beneflens soo sijnder meer van de reeden ende 't regiment der Kercke t'onderwijsen, die bij ghebreck van andere in hunn plaatse mooghen ghesteldt werden; ende indien datt de selve parsoonen die eenmaal verkooren, inden dienst altijdt ghect> ntinueerdt werden, sullen die alleen verstandt hebben de Kercke te regieren. Daaromme schijnt hett wel, datt veele bij tijdts tott deesen dienst sijn van te vooren bereidt ghemaackt te werden. Ten laatsten, dewijle datt deese vraaghe meede behoordt tott een deel der Kerckelijcke disciplijne, deweicke naa 't profijt van een gghelijcke Kercke kan veranderdt werden met wijsheijt; soo en will ick daaromme niet twisten. Maar datt van den Dienaaren kann voorgheworpen werden, indiense de selve inde selve Kercke altijdt in hunnen dienst ghecontinueerdt werden, dattmen als dann de selve perijckelen van tirannije ende weijnichheijt hebbe te bevreesen: Antwoorde ick, hoewell datt soo veel de Dienaaren menschen sijn, 't selve van henn kan ghepresumeerdt werden; nochtans dewijle datt weijnighe onder hen sijn die gheroupen werden tott hett regiment der Kercke, ende in 't woordt Ghodts te handelen, leesen, ende ooverleghghen sij sick ouffenen altijdt, dattmen de selve perijckelen soo lichtelijck in henn, uutt de de Christelijcke hefde, niet en heeft te bevreesen. Daarbeneffens soo verre veranderdt werden de Ouderlingen ende Diaakenen, sail de selve veranderinge den Dienaaren beneemen allen toeghang, dat sij hunn eijghen tirannije oovrer de Kercke ghebruucken : dewijle datt indien sij daar van eenige raadtslaaghen bij sick ofte mett den anderen Ouderlingen ende Diaackenen mochten ghecommuniceerdt hebben, daar] meede needervallen als de parsoonen veranderdt werden; want alle tesaameii rottinge ende verbindinge lichtelijck uutt de veranderinge der persoonen ofte bemerckt werdt, ofte affghehouden werdt. Maar indien datt eenighe sijn te continuecren, die sullen, weederomme op een nieuw de Kercke voorghesteldt werden mett andere, die nieuw vero , ; . ; : ; .l.-i oiveu dienst, > p datt van henn hett oordeel ende de v.'ille der Kercke vereijscht ende verwacht werde, niet anders dann offse nooijt van te vooren in dien dienst gheweëst en hadden."

Dit advies is toen, evenals eenige andere adviezen, »de Synoode niet voorgheleesen gheweest" (a. w., blz. 455), daar de Middelburgsche Synode, die met vele gewichtige zaken als het ware overstelpt was, en die toch niet langer dan ruim drie weken kon bijeenblijven, haar agendum niet geheel heeft kunnen afdoen. Maar dat zij het met Danaeus eens was, blijkt wel uit het feit, dat zij bij de herziening der Kerkenordening de bepaling van aftreding heeft gehandhaafd, en zelfs hare redactie nog wat heeft verduidelijkt.

En hetzelfde kan ook gezegd worden van de daarop volgende Nationale Haagsche Synode van 1586; waar ook eene vraag was (Verzamelstaat van de instructiën van de gecommitteerden der Kerken, punt 18; a. w., blz. 547): »Item vande selfde [nl. de Ouderlingen] te mogen continueeren"; en waar toen het daarop betrekking hebbende artikel van de Kerkenordening onveranderd behouden bleef.

Af keuring van de bepaling van periodieke aftreding vindt men in de 17de eeuw met name bij de Arminianen.

Reeds in de i6de eeuw is daar iets van te merken in den kring hunner voorloopers, bepaaldelijk te Leiden; waar de groote strijd van dien tijd tusschen de »Politieken" of ^Libertijnen" en de »Kerkelijken" of «Gereformeerden" reeds sedert 1574 bijzonder heftig was, en waar de Regeeriog, meer nog dan elders, aanvallend te werk ging, onder medewerking van den, later door de Kerken afgezetteu, Leidschen predikant Caspar Janszoon Coolhaes, en van den bekwamen schrijver, die toen de voornaamste tegenstander was van de Gereformeerde leer en kerkinrichting, Dirk Volkertszoon Coornherti). Om te beterover de kerk te kunnen regeeren, besloot die magistraat o. a., in Februari 1579, de benoeming van ouderlingen en diakenen voortaan zelf te doen, «auctoriserende de tegenwoordige Dienaren des woorts" hen daarna te bevestigen; bij welke benoeming voor 9 plaatsen een dubbel getal door den Kerkeraad mocht worden voorgedragen, maar tevens werd bepaald, dat de magistraat zelf aan het aldus benoemde negen tal ouderlingen nog drie zou toevoegen, »die tselve Ampt volghende, de instellinghe inde woorde Godes vervatet, eyghendtlijcker ende naerder souden hebben waer te nemen ende te bedienen". En ten aanzien van deze drie ouderlingen werd nu voorts niet alleen goedgevonden, dat zij gezamenlijk een predikantstractement zouden hebben, maar »met eenen oock verklaert, dat soodanighen haren dienst, niet van Jare tejaer veranderlijcken maer bestendich ende gheduerich sal zijn, soo langhe ende ter tijdt toe elck van hem ot in levende lijve öf elders, naer voorghaende wettighe beroepinghe totten dienst des woordts, met behoorlijck bewillighen gheghaen, of door quade bedieninghe (t' welck Godt afkeere) daer van afghesteldt ende verlaten sal wesen" (Bijlagen P. en Q. bij de «Justificatie des magistraets' van 1579). Eene bepaling, die toen, ondanks den tegenstand der Kerk, toch is ten uitvoer gelegd; maar die anderhalf jaar later vervallen is, toen, vooral door tusschenkomst van Prins Willem I, zij het ook na lang volgehouden verzet van Burgemeester Van der Werf en de zijnen, in den Leidschen strijd eene transactie tot stand kwam.

Geestverwant van die Leidsche Overheid was in 17e eeuw de meest beroemde woordvoerder van de Remonstranten, Hugo de Groot. Eigenlijk was hij, evenals bijna aUe Remonstranten, tegen de Gereformeerde kerkinrichting in het algemeen, en met name tegen de Gereformeerde instelling van ouderlingen ; die voor hem eene nieuwe vinding was van de i6e eeuw, een bloot menschelijk bedenksel; als zoodanig alleen toe te laten, wanneer dit erkend werd; wanneer dienovereenkomstig de ouderlingen, als niet door God maar alleen door menschen en dus door de macht der Overheid tot hun ambt geroepen, zich geheel aan die Overheid onderwierpen; en wanneer zij in geen geval zich aanmatigden, kerkelijke tucht te willen oefenen °). En voorts kwam hij bij dit punt dan ook telkens op tegen de bepaling van geregelde aftreding; meest door van de ouderlingen, die daaraan onderworpen waren, op eene eenigszins spottende wijze te spreken 3).

Natuurlijk heeft op die beschouwing invloed gehad, dat de Arminianen in den aanvang van de 17e eeuw heel wat last gehad hebben van het Gereformeerde ouderlingschap, dat in vele kerken trouw en ijverig werd waargenomen, en dat, in de gemeente wortelend, juist daardoor op de gemeente ook grooten invloed had.

Voorts moet, om billijk te zijn, ook erkend worden, dat er desgelijks onder de Gereformeerden waren, die een voortdurend onderlingschap wel niet wilden invoeren, maar er in beginsel toch geen bezwaar tegen hadden.

En eindelijk is ook buiten twijfel, dat een hoofdbezwaar tegen zulk een ouderlingschap bij het stelsel der Arminianen niet aanwezig was; evenmin als b.v. in de Nederlandsche vluchtelingenkerk te Londen. Bij die alle toch werd overheersching van predikanten of clericalisme van kerkeraden nog op afdoende wijze beteugeld, door de boven hen staande macht van de overheden ")f van de bisschoppen. Die veiligheidsklep was natuurlijk slechts een middel, dat veel erger was dan de kwaal. Maar de zaak op zichzelve kon bij zulke stelsels toch niet zoo schadelijk zijn, als zij in zuiver Gereformeerde kerken op den duur wel zou moeten worden.

Aan het einde van deze artikelenreeks üioge nogmaals opgemerkt worden, dat de quaestie zelve daarin niet volledig behandeld is; cwk niet eens hare geschiedenis.

Het doel was alleen, haar historisch eenigszins toe te lichten. En daartoe worde hier ten slotte nog vermeld, wat het oordeel was van een paar mannen, die in onze Kerken alti|d hoog geacht zijn, en die ook over dit punt zich met wijsheid en bezadigdheid hebben uitgelaten.

Bij den Leidschen hoogleeraar Johannes Polyander was in 1625 de slotsom zijner beschouwing («Synopsis puriorisTheologiae", Disp. XLII, § LXXII): «admittitur potius, quam culpatur hodie a nobis continuae presbyterorum ac diaconorum functionis in biennem mutatio"; d. i.: »de verandering van den [oudtijds bestaanden] voortdurenden dienst der ouderlingen en diakenen in eenen tweejarigen moet naar ons oordeel thans eerder goedgekeurd dan afgekeurd worden”.

En Gijsbertus Voetius, die zelf toch geen tegenstander was van voortdurenden dienst, schreef in 1669, in zijne polemiek op dit punt tegen Hugo de Groot e. a. («Politica Ecclesiastica", Tom III, pag. 466); «Ut nunc consuetudine illa introducta, admodum de ejus mutatione laboremus, ego. sane rationem non video. Mihi videretur sufïïcere, si biennium (quod plerisque apud nos assignatur) itt triennium, aut quadriennium, aut quinquennium (ubi commode id fieri posset) mutaretur, pro libertate et commoditate èt ecclesiarum èt seniorum". D. i. »Nu die gewoonte [nl. van-periodieke aftreding] ingevoerd is, zie ik voor mij waarlijk gcene reden, waarom we ons veel moeite zouden geven om haar te veranderen. Het zou mij voldoende voorkomen, wanneer de tijd van twee jaren (die bij ons voor de meesten gesteld wordt) veranderd werd in eenen tijd van drie, of vier, of vijf jaren (waar dit goed zou kunnen geschieden), in overeenstemming met de vrijheid en met de gelegenheid zoowel van de kerken als van de ouderlingen".

Zulk een eenigszins langere duur, die toen ook wel voorkwam, had, juist door die gewoonte, reeds toen ook zijn recht van bestaan. Iets, dat uit den aard der zaak thans nog meer geldt, en dat thans ook blijkbaar zoo beschouwd wordt door de Kerken zelve. Misschien zou zelfs kunnen gezegd worden, dat, bij alle handhaving van de periodieke aftreding, feitelijke continuatie, vaak zélfs levenslang, thans wel wat al te gewoon is.

') Dat in den strijd, dien de Geretormeerde Kerken tot handhaving van hare zelfstandigheid, vooral in Holland, te voeren hadden, de Leidsche Magistraat onder hare tegenstanders vooraan stond, blijkt b.v. uit den krassen inhoud van de in 1579 door haar uitgegevene en aan alle stedelijke overheden toegezondene «Justificatie des magistraets tot Leyden in HoUant" enz. (door Coornhert voor haar opgesteld, en daarom ook opgenomen in de Folio-uitgave van diens werken. Dl. Il, foil. 189—204). Kenschetsend voor de verhouding tusschen beide partijen 13 ook de bekende bijzonderheid, die reeds met betrekking tot den tijd van het beleg in 1574 door den, zelf Remonstrantschen, geschiedschrijver G, Brandt, uit alleszins betrouwljare mondelinge overlevering van den destijds beroemden Petrus Scriverius, eveneens Remonstrant, aldus is opgeteekend («Historie der Reformatie", Dl. I, 'blzz. 553 vg.): «Men bleef aen de Staetsche sij de bestendig bij 't voornemen, om 't uiterste voor de vrijhëit uit te staen, insonderheit te Leyden, daer men geduirende het beleg, bij gebrek van silver, papiere penningen sloeg, tot de waerde van achtentwintig en veertien stuivers: de kleenste voerden aan d'eene sijde een Leeuw met een swaerdt en schilt, en dit opschrift: «pugno pro patria", ik strijde voor 't vaderlandt; de grootste een Leeuw, houdende een hoedt op een speer, met dit omschrift: «haec libertatis ergo", dit 's voor de vrijhëit: willende seggen, dat se leden en stre'eden om de vrijhëit; doch de Predikanten der stadt ontsaegen sich niet de Wethouders op den predikstoel daer over te bestraffen, en Libertijnen of Vrijgeesten te noemen, meenende dat men behoorde te schrijven : !> haec religionis ergo", dit's om de Religie; als of de vrijhcit-van de Religie niet mede onder het woordt vrijheidt waer begreepen; en als of ook niet anderen, , uit haet van.de Inquisitie en Spaensche regeeringe, sich trouwelik voor het vaderlandt hadden gequeeten, niet sijnde nochtans van de Gereformeerde Religie, Een der Predikanten voer te deser tijdt op den predikstoel over 't opschrift van 't papiere geit soo hevig uit, dat seker Amptenaer der stadt [de secretaris Jan van Hout], een man van strengen inboi-st, sittende nevens den Burgermeester van der Werf, in 'sHeeren gestoelte, een geladen pistool uit den sak trok, seggende tot sijn' bijsitter ; «Wil ik 'er hem afiichten ? " meenende van den predikstoel; 't geen de Burgermeester wijsselijck afriedt en stuitte."

2) B.v. in zijne geschriften «de Imperio Summarum Potestatum circa sacra", Cap. XI, i 14, 15, 17, 21; «Ordinum HoUandiae ac Westfrisiae Pietas, blzz.. 19, 65, 88, 112; en in zijn anonym geschrift «Goede trouwe Sibrandi Lubberti", blzz. 22, 24). ^) Op vele der in de vorige noot aangehaalde plaatsen ; en in zijn «Votum pro pace Ecclesiastica"; ook afgedrukt in de Folio-uitgave der Werken van Andreas Rivet, Dl. III, blzz. 1071 vg.; in de paragraaf «de potestate Ecclesiastica".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken