Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Metverliorli'og uit het Kerkblad van 6 Maart i& < )6.

Vergadering van de Gereformeerde kerken in de Classis Edam, gehouden binnen Edam, op 20 Februari 1896.

Het moderamen wordt samengesteld: Ds. Van der Mast van Edam praeses. Ds. A. v. Dijken van Marken assessor, en Ouderling K. Vink van Purmerend scriba.

Voor de beantwoording van de vraag, of er volgens Gereformeerd kerkrecht deputaten voor vertrekkende predikanten kunnen benoemd worden, zal door Ds. Van Dijken op de volgende vergadering eene historische toelichting over Art. 4 en 5 D. K. O. worden gegeven.

Het voorstel, om een Classicalen Zendingsdag te houden, wordt ingetrokken; er wordt besloten op dag en plaats van de eerstvolgende Classicalel; vergadering te spreken over de quaestie, of de'Zending door deputaten dan wel plaatselijk gedreven moet worden. Deze bespreking .zal door Ds. Faber worden ingediend.

Wordt bepaald de Prov. Synode van Noord-Holland tegen 24 Juni e. k. bijeen te roepen.

Vergadering der Classis Amersfoort, gehouden 14 Januari 1896 te Baarn..

Ds. M. J. Bonman, naar toerbeurt praeses, opent de vergadering op gebruikelijke wijze.

Veenendaal A deelt mede, dat een misstand in den kerkeraad thans is weggenomen.

Bunschoten A: dat een aantal scheurmakende leden, na vergeefsche vermaning, dooreen onzer hoogleeraren op indrukv/ekkende wijze van den kansel zijn afgekondigd, als aan de gemeente zich onttrokken te' hebben. Later moest de emeritus-predikant nog een ii-tal andere aan de geme& te bekend maken.

Verder., wordt behandeld een klacht van 2 lidmaten te Veenendaal B, die van oordeel zijn, dat de kerkeraad bij de laatstgehoudene verkiezing te weinig rekening hield met art 27

D. K. ie gedeelte. Aan visitatoren wordt opgedragen, bij hun bezoek, dezen broederen duidelijk te maken, dat de toepassing van dit art. aan het oordeel des kerkeraads staat. Op een vraag van Bunschoten B »handelt een kerkeraad onwettig, wanneer hij een niet Avondmaalgebruiker voordraagt voor een kerkelijk ambt? " js geantwoord: dat naar het oordeel der Classis op de vraag van Bunschoten B in dien vorm geen antwoord kan worden gegeven, omdat de wettigheid der verkiezing niet afhangt van het geregeld Avondmaalbezoek des verkorenen; 20. dat het geraden is, dat geen kerkeraad als ambtsdragers personen voordraagt, die zelf in trouw Avondmaalbezoek geen voorbeelden voor de gemeente zijn; hoewel de Classis niet durft ontkennen, dat de omstandigheden van dien aard kunnen zijn, dat men bij gebrek aan geschikte en beschikbare personen van dezen regel afwijke.

Vergadering der Classis Beilen, gehouden te Dwingeloo 27 Februari 1896.

Deze vergadering wordt op de gebruikelijke wijze met psalmgezang, gebed en het lezen van een gedeelte uit Gods Woord door den praeses der vorige vergadering geopend.

Naar aanleiding der vorige notulen wordt de circulaire der curatoren van de Theologische School in verband met hun voorstel tot reorganisatie dier School, dat in hun laatste verslag is opgenomen, besproken. Het wekt vrij wat bevreemding, dat de curatoren, die in de circulaire Idagen, dat de bijdragen verminderen, in het verslag met een voorstel komen, dat de uitgaven belangrijk zal vermeerderen, wanneer het aangenomen wordt. Het volgende voorstel: »de Classis doe wat zij kan, om te verhinderen, dat 't voorstel der curatoren wr)rdt aangenomen, opdat zij nimmer eenige verantwoordelykheid voor deze ingrijp.-n. Le en kostbare verandering mede drage" — heeit de onverdeelde ins: emniing der vergadering.

Naar aanleiding van art. 234. der Generale Synode van 1893 zal de volgende instructie doorgezonden worden: »De in genoemde art. aangenomen resolutie worde met duidelijke uitspraken van Gods Woord gestaafd ot gewijzigd."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken