Bekijk het origineel

Henry van Stackhouse.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Henry van Stackhouse.

4 minuten leestijd

De heeren Kemink en Zoon te Utrecht hebben een voorzeker grootsche, maar daarom wel eenigszins gewaagde onderneming op touw gezet. Ze willen een herdruk leveren van het groote Bijbelwerk van Henry van Stackhouse, door Prof. Bavinck met een rijk, vooral historisch rijk gestoffeerd voorwoord ingeleid.

De uitgave geschiedt in royaal quarto. Elke maand komt een aflevering van 16 vel druks. Elk vel : kost zes cent. Dus de 16 vellen / 0.96.

Het geheel zal 2400 vel bedragen, over 12 a 13 jaar loopen, en in het geheel kosten 2400 X / 0-06 = / 144.

Wil men slechts voor drie Bijbelboeken inteekenen, dan wordt de prijs op zeven en een halven cent per vel gesteld. Doch natuurlijk, aan zulk een inteekening heeft men niets, daar men de Bijbelboeken niet kan uitkiezen, maar in volgorde moet nemen, zooals ze uitkomen.

Alzoo blijft het feitelijk een uitgave van honderd vier en veertig gulden, waarbij dan nog de banden komen, zoodat het over de honderd zestig gulden loopt.

Of zulk een somme gelds nu in onze dagen, voor dat werk door een genoegzaam aantal Gereformeerden zal kunnen worden gekweten, betwijfelen we wel eenigszins.

Wat we hebben moeten, is een Bijbelwerk voor onzen tijd, bijgewerkt tot op onze dagen, berekend op de behoefte van het oogenblik. En dat zal er ook komen. Slechts dient nog wat geduld geoefend.

Doch zelfs voor zulk een nieuw Bijbelwerk, 'va. Gereformeerden trant, zouden wij een uitgave van ƒ 160 haast niet durven vergen.

Minstens toch moeten van zulk een werk 2000 ex. verkocht worden, zal het doel treffen en invloed oefenen, en dit zou ons Gereformeerde volk op een uitgave van 2000 X f 160, d. i. op drie tonnen gouds en meer te staan komen.

Zijn daar de tijden naar?

En waar reeds voor een Bijbelwerk van onzen tijd zulk een uitgave allicht bezwaar zou opleveren, is het dan |zoo zeker, dat er althans de helft, zegge: anderhalve ton ouds beschikbaar zal zijn voor een werk, dat slechts tot op de helft der vorige eeuw loopt, en in zijn saamstelling zooveeL bezwaren oplevert?

Zeker, we zeggen met Dr. Bavinck, het is nog het beste, dat er op dit oogenblik is.

Op deze wijze is de Nederlandsche uitgave van de Bijbelverklaring van Henry eene saamlezing geworden van al wat er tot het midden der vorige eeuw toe voornamelijk in Engeland en Duitschland op het gebied der schriftuitlegging geleverd was. Daardoor heeft dit werk een omvang gekregen, welke dien van verre de meeste Bijbelverklaringen overtreft. Zelfs is het daardoor zoo ongelijksoortig geworden, dat het onmogelijk is, om over al de bewerkingen van de verschillende Bijbelboeken eenzelfde oordeel te vellen '). Bovendien, geen enkele uitlegging, ook de beste niet, heeft een gezag en waarde als de Schrift, welke ze verklaart; zij is en blijft een menschenwoord. De aanteekeningen van de verschillende uitleggers, de vertoogen van Stackhouse en ook de verklaring van Henry zelven behooren steeds met oordeel des onderscheids gelezen te worden. Maar desniettemin is de Bijbelverklaring van Henry in volledigheid, in duidelijkheid, in vertolking der Schrift als het Woord Gods, en in hare toepassing op het leven door geen der latere, populaire Bijbelverklaringen overtroffen geworden. De Schrift heeft zoo velerlei bestemming. Zij is eenboek uit het verleden, maar ook voor het heden en voor de toekomst. Zij is een licht voorden enkelen geloovige en een schat voor de gansche kerk van Christus. Zij is een woord voor alle tijden en een gids in alle toestanden des levens. Zij dient tot vertroosting en vermaning, maar ook tot onderwijzing en leering. Zij komt tot gezin en tot maatschappij, tot kerk en tot school. Zij is in één woord de sprake Gods tot de menschheid. Van die veelzijdigheid der Schrift doet de Bijbelverklaring van Henry ons iets verstaan. Zij is letterlijk en practicaal, uiüeggend en toepassend, onderwijzend en vertroostend. Zij vertolkt de Schrift als de kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die geloolt, als het Woord Gods, dat eeuwiglijk blijft!

Ons zal het dan ook verblijden, als dit werk slagen mag. Het zal als een wonder in onze oogen zijn.

Nut zal het zeer zeker stichten.

Maar de uitgevers mogen het ons ten goede houden, dat we vooralsnog een afwachtende positie innemen.

Vooral nu men de uitgave zoo overdreven

i) Vergelijk reeds Heringa, Bijbelsche Uitlegkunde door Georg Friederick Seiler. Uit het Hoogduitsch, met aanteekeningen en bijvoegselen van Jodocus Heringa. Leiden, Houkoop 1804 bl. 519 v. royaal opzette. De druk toch is zoo massief en kolossaal groot, dat zonder moeite dezelfde inhoud in de helft van den omvang ware te leveren geweest) iets waardoor de toch al zoo gewaagde onderneming zeer zeker beter kansen zou hebben gehad.

Er staat op eèn pagina van dezen druk in royaal quarto bijna evenveel als op een gewone octavo bladzijde uit E Voto.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Henry van Stackhouse.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken