Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Meiverkortinguithet Kerkbladvan 2 iMaart 1896.

Vergadering der Classis Harderwijk, gehouden te Harderwijk op 26 en 27 Februari 1896.

Het moderamen is samengesteld uit Ds. L. Spoel praeses. Ds. H, Kuik assessor, Ds. A. Middelkoop scriba.

Ingekomen stukken en instructies der lastbrieven worden in behandeling genomen.

De Classis geelt advies, waar dit gevraagd wordt en spreekt betreffende den staat van Ds. M. J. van der Hoogt, geestelijk verzorger te Veldwijk, als haar oordeel uit:

»De Classis, overwogen hebbende de instructie van Nunspeet, verklaart op grond van art. 6 D. K. en zich aansluitende bij het besluit der vorige Classis, inhoudende de goedkeuring der attesten der Classis Leiden en der provinciale Synode van Zuid-Holland, dat Ds. M. J. van der Hoogt, geestelijk verzorger, tot geen anderen staat des levens zich begeven heeft dan Dienaar des Woords."

Vergadering van de Classis Amsterdam op Woensdag 11 Maart 1.1.

Praeses: Dr. Rutgers. Scriba: Ds. Wagemaker. De vergadering wordt op de gewone wijze met gebed en lezing uit Gods Woord geopend.

Op de vraag van Naarden of aan een onecht kind, waarvan de-moeder nog niet toegelaten is tot het H. Avondmaal, de H. Doop mag worden bediend, wordt geantwoord, dat de Classis, de omstandigheden in aanmerking nemende, veel bezwaar heeft, maar deze zaak aan de prudentie van den kerkeraad overlaat.

De quaestor ontving in 1895 ƒ 208 en gaf uit j 112.30. Wijl 1896 een Synode-jaar is, worden de bijdragen der kerken op hetzelfde bedrag bepaald als ten vorigen jare.

Uit de verantwoording van deputaten ad hoc blijkt, dat voor Hulpbehoevende kerken buiten en binnen de Classe is gecollecteerd de som van ƒ 1471.85 en dat binnen de Classe werden verdeeld / 845.

Aan een broeder te Huizen, die een jaar als diaken diende en toen bedankte, maar daarop erkende dit niet te hebben moeten doen, zal op zijn klacht, dat de kerkeraad hem niet weer in den dienst stelde, worden bericht, dat hij zich heeft te onderwerpen aan het besluit des kerkeraads. Wordt besloten aan de kerk van Amsterdam A en B op te dragen, de volgende vergadering te vervroegen in geval de Provinciale Synode vóór half Juni saamkomt. Wordt herinnerd, dat de verandering van de grenzen der burgerlijke gemeenten geen verandering brengt in de grenzen der kerken. De praeses sluit de vergadering met gebed.

GENERALE SYNODE

VAN „DE GEREFORKMEERDE KERKEN IN NEDERLAND”

TE MIDDELBURG.

Aangezocht zijnde, om ter wille van nog te houden Provinciale Synoden, nadat het Agendum der Generale Synode zou zijn ontvangen, genoemd Agendum tijdig te verzenden, bepaalden de Gereformeerde kerken van Middelburg, A-, i? , C, dat alle stukken dienden ingezonden te zijn vóór

14 JUNI.

Nadat dit gepubliceerd was, zagen wij, dat de Provinciale Synode van Friesland b.v. eerst tegen 9 en 10 Juli samengeroepen was.

Nu besloten de kerken van Middelburg A, B, C, zoo veel toe te geven, als met het oog op een goeden gang van zaken mogelijk is.

Doch ieder kan begrijpen, dat, indien de stukken voor de Synode eerst half Juli werden ontvangen, het Agendum te laat zou gereed zijn. Minstens drie weleen vóór de kerken in Synode vergaderen, dient toch het Agendum ontvangen te zijn en voor rangschikking, drukken en verzenden is ook tijd noodig.

Met het oog op dit alles, wordt thans ter kennis gebracht aan de Gereformeerde kerken, dat uiteplijlc de stukken enz.

vóór Zondag 28 JUNI.

bij den laatstondergeteekende dienen in te komen, om op het Agendum te worden afgedrukt.

Stukken, die na dezen datum inkomen, zullen der Synode overgegeven worden, zooals zij gekomen zijn.

Namens de Kerkeraden.,

A. LITTOOIJ.

W. H. OOSTEN.

J. D. V. D. VELDEN.

Middelburg, 23 Maart ’96.

P. S. Vriendelijk wordt verzocht., dat de kerkelijke bladen dit overnemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken