Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van 3 April 1896.

ZENDING ONDER HEIDENEN EN MOHAMMIEDAHEN.

Aan de Kerkeraden belast met de samenroeping der Provinciale Synoden.

Eerwaarde Broeders l

Vergunt den ondergeteekende, als een der Scribae en een der Rapporteurs van de Deputaten tot de Zending onder Heidenen en Mohammedanen, beleefdelijk uw aandacht te vestigen op de volgende punten:

1. De Rapporten en Praeadviezen' van genoemde Deputaten moeten, volgens besluit der kerken, in hare laatste Generale Synode, drie maanden vóór de aanstaande Synode, bij de verschillende kerken zijn ingekomen, dat is dus, nu deze Synode in het midden van Augustus valt, omstreeks de tweede helft der maand Mei.

2. Natuurlijk geeft geen enkele Kerkeraad, Classe, of Provinciale Synode daarover een imperatief mandaat aan hare afgevaardigden; anders ware geen Generale Synode meer noodig. Maar WEL behoort ELKE kerkelijke vergadering deze ditmaal zoo zeldzaam gewichtige stukken (waaraan geheel de toekomst onzer Zending hangt) bedaard, ernstig en biddend te overwegen. Waartoe is anders de rondzending aan al de Kerkeraden den Deputaten opgelegd?

3. Anderzijds, is het tot recht inzicht en oordeel van het hoogste belang, "dat ; ^deze stukken zoo getrouw en volledig mogelijk zijn. Zij moeten dus zoo laat mogelijk verschijnen.

4. Ligt in verband met dit alles niet voor de hand (en ligt het ook niet in genoemd Generale-Synode-besluit), dat de Provinciale Synoden in geen geval vóór het eind van Mei vergaderen ?

Om deze redenen veroorlooft ondergeteekende zich, bescheidenlijk in overweging te geven, DAT TOCH GEEN PROVINCIALE SYNODE VÓÓR DE MAAND JUNI BIJEENKOME, opdat de hooge en heilige belangen onzer Zending met al den ernst en de teederheid behandeld worden, die de Heere onze God er voor eischt.

J. H. FERINGA.

Klundert., 30 Maart 1896.

CEHERALE SYNODE

VAN , , DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND" TE MIDDELBURG.

Aangezocht zijnde, om ter wille van nog te houden Provinciale Synoden, nadat het Agendum der Generale Synode zou zijn ontvangen, genoemd Agendum tijdig te verzenden, bepaalden de Gereformeerde kerken van Middelburg, A^ B^ C, dat alle stukken dienden ingezonden •te zijn vóór

14 JUNI.

Nadat dit gepubliceerd was, zagen wij, dat de Provinciale Synode van Friesland b.v. eerst tegen 9 en 10 Juli samengeroepen was.

Nu besloten de kerken van Middelburg A, B, C, zoo veel toe te geven, als met het oog op een goeden gang van zaken mogelijk is.

Doch ieder kan begrijpen, dat, indien de stukken voor de Synode eerst half Juli werden ontvangen, het Agendum te Iaat zou gereed zijn. Minstens drie weken vóór de kerken in Synode vergaderen, dient toch het Agendum ontvangen te zijn en voor rangschikking, drukken en verzenden is ook tijd noodig.

Met het oug op dit alles, wordt thans ter kennis gebracht aan de Gereformeerde kerken, dat uiterlijk de stukken enz.

vóór Zondag 88 Juni

hij den laatstondergeteekende dienen in te komen, om op het Agendum te worden afgedrukt.

Stukken, die na dezen datum inkomen, zullen der Synode overgegeven worden, zooals zij ge­komen zijn.

Namens de Kerkeraden.,

A. LITTOOIJ.

W. H. OOSTEN.

J. D. V. D. VELDEN.

Middelburg., 23 Maart '96.

F. S. Vriendelijk wordt verzocht., dat de kerkelijke bladen dit overnemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken