Bekijk het origineel

Zending onder de Joden.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zending onder de Joden.

3 minuten leestijd

Oorzaak van dank was ons het Rapport in zake, de [Zending , pnder de Joden.

Er sloop nog één volzin in, die op Gereformeerd ^^terrein [contrabande is, t, w. de belijdenis, dat > > de Joden eens weer een volk zijn zullen" (blz. 2). Maar die zinsnede is blijkbaar aan den steller van het rapport ontsnapt, en zijn mededeputaten verzuimden haar te schrappen4|gelijk dat zoo dikwijls bijlJzulke; ^rapporten gaat.

Immers, uit|heel het verband blijkt, dat deze |zinsnede bedoelt te zeggen, hoe de Joden, die nu nog wel als natie bestaan, maar geen volksbestaan met eigen Overheid|en '.eigen wet meer hebben, eens weer als zelfstandig volk onder de volken zullen optreden, onder een eigen wet zullen leven, een eigen koning zullen bezitten, en eens, van alle andere souvereine macht ontslagen, nogmaals zullen erlangen wat ze eens hadden, maar verloren, t. w. een zelfstandig bestaan als volk onder de mogendheden van Europa en Azië.

Dit nu kunnen de Gereformeerde kerken niet belijden, en het rapport mag het haar niet doen belijden.

Doch, gelijk gezegd, dit is blijkbaar een capsus calami, die ons het genot van het overigens zoo schoone rapport, niet mag bederven.

Dat rapport toch is een zoo flinke poging, om op de historisch-Gereformeerde lijn, ook wat deze Zending aangaat, .terug te keeren, dat we Deputaten in alle oprechtheid voor hun breede opvatting te danken hebben.

De Elenctiek wordt, gelijk het behoort, weer met kracht op den voorgrond gesteld.

Het Joodsche wezen moet in zijn geheel overzien en in zijn aard doorgrond, en de Zending mag er zich niet toe bepalen, om te hooi en te gras dezen of dien Jood of Jodin over den Heiland te spreken.

Of thans reeds een katheder voor deze Joodsche Elenctiek zal kunnen gefondeerd en bezet worden, is een heel andere quaestie. Men zou kunnen oordeelen dat deBuddhistische en Mahomedaansche Elenctiek, met het oog op de bijna 30 millioen in onze Koloniën, van dringender belang is dan de Joodsche Elenctiek, die in ons land slechts een kring van nog niet één tiende millioen beoogt.

Ook rijst de vraag, of er de man voor is. Zulke Elenctiek geeft toch hoegenaamd niets, als de man die er voor optreedt, niet een man eerste klasse is, die in de Rabbinistische wereld geheel thuis is.

Doch dit alles doet niets ter zake.

Wie waarlijk Gereformeerd is, is hoog van moed, profetisch voor de toekomst.

We staan thans slechts aan den aanvang der dingen, maar grootc dingen zijn komende. En onze kinderen of kindskinderen zullen den schoonen dag beleven, waarop de Gereformeerde wetenschap weer zal tieren op elk gebied.

Welnu, iets van dien hoogen moed en van dien profetischen geest sprak : .in Deputaten, toen ze dit hun schoon ^ rapport^afzonden.

Zóó metterdaad kan deze Zending, na uitzuivering van den chiliastischen zuurdeesem, weer de liefde van het Gereformeerde volk krijgen.

Dusver bleef ze een pariah.

Van nu af kan ze weer een kind des huizes worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Zending onder de Joden.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken