Bekijk het origineel

AGENDUM

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

AGENDUM

4 minuten leestijd

van den Bondsdag der longelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag, te houden te Zwolle op Hemelvaartsdag, 14 Mei a. s.

Morgenvergadering aanvangende ten 10 ure.

1. Opening der vergadering en toespraak door den len Voorzitter Ds. J. E. Vonkenberg Ez. van Voorthuizen.

2. Aflezing van de namen der stemhebbende afgevaardigden volgens de presentielijsten.

3. Bespreking van het Jaarverslag, uitgebracht door den Secretaris-Penningmeester.

4. Benoeming van eene Commissie om de administratie van den Penningmeester-Administrateur van het Geref. Jongel.-Blad over het loopende jaar na te zien en daaromtrent op den Bondsdag van 1897 te rapporteeren.

5. Vaststelling van de plaats voor het houden van den Bondsdag in 1897.

Het Bestuur stelt voor Utrecht.

6. Verkiezing van 2 leden in het Bondsbestuur, overeenkomstig art, 15 ie alinea van het Bondsreglement.

Aan de beurt van aftreding zijn de broeders H. Jager en Joh. T. de Lange, die echter herkiesbaar zijn.

De keuze is geheel vrij. De stemhebbende afgevaardigden worden uitgenoodigd hunne stembiljetten bij het teekenen der presentielijst in te leveren.

7. Voorstellen en vragen:

a. Van het Bondsbestuur;

1. De Bond geve uitvoering aan de 3e alinea van art. 16 van het Bondsreglement en bepale het bedrag daar bédeeld op hoogstens ƒ 600 's jaars.

2. De Bond machtige het Bondsbestuur om aan de blaadjes, thans bij de Friesche Afdeeling in gebruik, in overleg met die Afdeeling een zoodanige uitbreiding te geven, dat al de aangesloten vereenigingen in ons land daarvan gebruik kunnen maken.

3. De Bond besluite, dat het Bondsorgaan voortaan niet meer 2 maal per maand, doch om de 14 dagen op een bepaalden dag zal verschijnen.

6. Van de aangesloten vereeniging te Bussum:

Zeer vele aangesloten vereenigingen van onzen Bond kunnen zich op de Bondsdagen niet doen vertegenwoordigen, omdat de toestand der kas zulks niet toelaat. Ten einde nu elke aangesloten vereeniging in de gelegenheid te stellen, zich op de Bondsvergaderingen te doen vertegenwoordigen, zullen de gezamenlijke onkosten, hieraan verbonden, door alle aangesloten vereenigingen naar evenredigheid der leden gedragen worden. Hiertoe richte de Bond een algemeene kas op, uit v/elke elke vereeniging, die zich heeft doen vertegenwoordigen, voor^haren ie afgevaardigde, de reiskosten kan ontvangen. De gelden om genoemde kas in stand te houden, zullen door alle aangesloten vereenigingen gestort moeten worden, doordat alle vereenigingen eene som zullen storten naar gelang het aantal leden der vereeniging is. Het aandeel voor elke vereeniging zaï door het Bondsbestuur bepaald worden.

c. Van de aangesloten vereeniging te Meppel:

De Bond besluite den boekhandel, zooals deze thans door den Bond gedreven wordt, af te schaffen.

d. Van de aangesloten vereeniging te Apeldoorn :

Is het wenschelijk en geoorloofd dat personen, die zich in woord én daad tegen eenejongelingsvereeniging betoonen, zitting hebben in Bonds-of Afdeelingsbesturen ?

e. Van de Zuid-Hollandsche afdeeling:

1, De Bond geve jaarlijks tegen het winterseizoen eene verzameling van opstellen over verschillende onderwerpen uit, in de vereenigingen liij den Bond aangesloten, voorgelezen.

Eene Commissie, door het Bondsbestuur te benoemen, doet keuze uit de opstellen, die voor dat doel bij het Bondsbestuur zijn ingekomen.

2. Er worde van Bondswege een fonds gevormd, waaruit aangesloten Vereenigingen, die zelf niet in staat zijn een Bibliotheek op te richten of de bestaande aan te vullen, kunnen worden geholpen.

Elke Provinciale Afdeeling stort in dat Fonds één tiende gedeelte van hare inkomsten, terwijl de Bondskas jaarlijks een door de Algemeene Vergadering vast te stellen bedrag aan dat Fonds toevoegt.

8. Sluiting der morgenvergadering uiterlijk om I uur.

Pauze van i tot 2 uur.

9. Heropening der Vergadering te 2 uur.

10. Toespraak namens de Drentsch—Overijselsche Afdeeling door haren Voorzitter, Ds, C. W, E, Ploos van Amstel van Zwolle.

11. Referaat van Dr. L. H. Wagenaar van Arnhem.

Onderwerp: De arbeid onzer Jongelingsvereenigingen op den dag des Heeren.

Debat.

12 Bespreking van het Referaat van Ds.J. P. Tazelaar van Weesp, voor den vorigen Bondsdag bestemd geweest en daarna in druk verschenen.

Onderwerp : Des Jongelings roeping tegenover het Huisgezin en het Vaderland.

13. Referaat van den heer A. de Froe van Amersfoort.

Onderwerp: De Letterkunde op de Jongelingsvereeniging.

Debat.

Voor de stellingen, die aan de Referaten zullen worden toegevoegd, wordt verwezen naar het Programma, dat aan den ingang der zaal a tien cents verkrijgbaar zal zijn en in welk Programma voorts al datgene is opgenomen, wat voor de bezoekers van den Bondsdag van belang kan zijn.

De middagvergadering wordt te 4I/2 uur gesloten.

Des avonds ten ó^/g uur precies: lezing, door Prof. P. Biesterveld van Kampen.

Onderwerp: Zelfzucht en zelfverloochening.

De leden der aangesloten Vereenigingen hebben tot deze lezing vrijen toegang.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

AGENDUM

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken