Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd

Duiischland. Een Christelijk sociale artij. Naumann's streven, Bevoorreching van Roomschen.

Het is bekend, dat de gewezen hofprediker töcker zich van de conservatieve partij heeft osgemaakt, om eene »Christelijk-sociale" te ormen.

De Christelijk-socialen hielden den 26sten Februari een partijdag, waarop ongeveer 200 afgevaardigden uit alle deelen van Duitschland waren saamgekomen. De volgende verklaring werd op deze vergadering aangenomen:

i". Wij keuren het uittreden van Stöcker uit de conservatieve partij, die, den toestand in aanmerking genomen, onvermijdelijk geworden was, goed."

2». Wij vormen eene zelfstandige Christelijk sociale partij. Wij bestrijden voortaan als voorheen elke conservatieve richting, die aan de politiek der middenpartijen concessiën doet, welke met onze beginselen in strijd zijn, of eenzijdig de stoffelijke belangen voorstaat. 3". Wij streven ook in de toekomst naar eene grootere gelijkstelling van rijk en arm en naar ondersteuning van het streven der maatschappelijk zwakkeren door middel van de wetgeving. Maar wij verwerpen radicale leeringen, welke de onbepaalde gelijkheid van allen voorstaan. Evenzoo bestrijden wij de machtsontwikkeling van overgroote vermogens, voorzoover deze de vrijheid der staten of de welvaart des volks in gevaar brengt.

40. Wij houden den strijd onder het vaandel van het ware levende Christendom als de eenige, die tegen de machten van de revolutie Umsturz hoop op overwinning geeft. De strijd tegen de machten die alles omver dreigen te werpen, aanvaardt de Christelijk sociale partij uit alle macht".

Men ziet hieruit, dat Stöcker ongeveer hetzelfde wil, als ten onzent de anti-revolutionaire partij. En dit verheugt ons zeer. Maar het doet ons leed, dat de predikant Nauroann, evenals Stöcker een der leiders is der Christelijke sociale partij, wegen bewandelt, die wij onschriftuurlijk moeten noemen. Deze prediker wil namelijk uit de Christelijke plaatselijke kerken een z, g. jcorporatie oJf beroepsgemeente" afzonderen. Plij voelt in zich den drang van den socialen prediker voor groepen. In de vorming van gemeenten, waarvan de leden een zeker beroep uitoefenen, ziet Naumann de eerste schrede tot de in deze dagen noodzakelijke kerkelijke hervorming. (Umwandlung). Doordat jongere predikanten zich bij sociaal-politieke groepen aansluiten, zullen nieuwe kerkelijke vormen ontstaan.

De bedoeling van Naumann kan goed zijn, maar door dit voorstel gaat hij tegen het wezen der kerk in. De kerk is de vergadering der geloovigen, hetzij zij arm of rijk, werkgevers of ambachtslieden zijn. In de kerk komen alle standen der maatschappij bijeen tot verheerlijking van den Naam Gods. Wanneer nu Naumann eene poging waagt om den vierden stand van de kerk af te scheiden, ten einde eene afzonderlijke gemeente te vormen, dan handelt hij in strijd met het Woord Gods dat leert, dat er in het .Godsrijk geen dienstknecht en geen vrije is.

Wij zouden het zeer betreuren, wanneer er in Duitschland's Christelijk sociale partij door het streven van Naumann eene breuk kwam.

De minister van eeredienst moest onlangs een Roomsche afgevaardigde in den Pruisischen landdag op zijn plaats zetten, toen deze zich er over beklaagde, dat de staat in vergelijking met de Evangelische kerk te weinig geld aan de Eoomsche kerken uitkeerde. De minister toonde aan, dat de Evangelische kerk in Pruisen ƒ 1.800.000 uit de staatskas ontvangt, terwijl de Roomsche kerk ƒ 1.500.000 krijgt, dat is ƒ 600.000 meer in verhouding tot de Evangelische kerk. Van 1823—1896 kregen de Evangelischen uit de schatkist 122 millioen mark en de Roomschen 179 milliDen. Voor de slotkerk te Wittenberg, dit historisch monu^ ment der reformatie, betaalde het rijk 395.000 mark, tegenover 4I/3 mil'ioen mark, die voor den Keulschen dom werden uitgegeven. Hiermede konden de Roomsche klagers het voorloopig doen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken