Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd

Duitschiand. Strafprofessoren. Het verzet tegen de steeds meer Ontkennende /ichting, waarin de professoren in de theologie in Pruisen zich bewegen, heeft althans eenige uitwerking gehad. Waren de Bonner-boó^eraren

in hun > Feriën-cursus" — in 1894 gehouden met het doel, 'om in de vacantia dienstdoende predikanten^in. de gelegenheid te stellen, op de hoogte te komen met de resultaten van de moderne critiek, vooral uitgeoefend op de boeken des Ouden Verbonds, —het verst gegaan, en hadden deze door hunne onbekookte uitingen het Christenvolk groote ergernis gegeven, de minister van onderwijs *Bosse heeft een middel weten te vinden, om die stoute Bonner-faculteit te toonen, hoezeer men in officieele kringen een afkeer heeft van eene theologie, die hare ontkenningen zoo boud aan de markt brengt. Men dacht namelijk het stelsel van tstrafprofessoren" uit. Het stelsel is aldus niet genoemd door de regeering, maar het is aldus door de modernen in Duitschland betiteld.

Ging in Berlijn de Ritschliaansche hoogleeraar Harnack te ver in zijn negatiën, een parallelhoogleeraar werd benoemd in den persoon van den heer Schlatter. Was het optreden van de hoogleeraren Grafe en Meinhold te Bonn te scherp, de heer Göbel, consistorialrath, werd naast professor Grafe geplaatst, om onderwijs te geven in de uitlegkunde des Nieuwen Verbonds, terwijl ook de hoogleeraar Grafe bedreigd wordt met een parallel-hoogleeraar. Bij zulk eene manier van handelen behoeft de minister de faculteit niet te raadplegen, voor hij tot de benoeming van een hoogleeraar overgaat, want dit Is alleen noodlg, wanneer er eene vacature ontstaan Is en de minister Is aan die bepaling niet gebonden, als het de benoeming van parallel-professoren geldt.

Hiermede schijnt men In Duitschland van orthodoxe zijde zeer Ingenomen te zijn. Het doet ons echter leed te moeten constateeren, dat men zich ten onrechte verblijdt. Want de minister van onderwijs heeft In de Pruisische Kamer van afgevaardigden verklaard, dat hij bij de benoeming van de parallel-professoren geleld werd. door het beginsel, om aan alle faculteiten de onderscheidene richtingen zooveel mogelijk tot haar recht te laten komeii.

Uit deze verklaring heeft men af te lelden, dat ook rechtzinnige hoogleeraren weldra hebben te verwachten, dat hun moderne strafprofessoren zullen worden toegevoegd, opdat ook de moderne richting bijv. aan de universiteit te Greifswald vertegenwoordigd worde. Wij voor ons houden het er voor, dat dit een verlegenheldsargument Is en meenen, dat de benoeming van strafprofessoren dienst heeft moeten doen, om de gemoederen, die door het optreden van mannen als Harnack, Grafe, Meinhold ontrust waren, tot bedaren te brengen.

Hadden wij een oogenbllk gehoopt, dat de beweging tegen de Bonner-hoogleeraren lelden zou tot het stichten van eene vrije Universiteit op Lutherschen grondslag, de Ingenomenheid, die men in rechtzinnige kringen schijnt te koesteren met de aanstelling van «strafprofessoren", deed ons zien, dat we ons hadden vergist. Het schijnt, dat men In Duitschland alleen hulpe verwacht, ook voor de kerk des Heeren, van de zijde der overheid, zoodat het denkbeeld van eene vrije Universiteit, zelfs bij onze Gereformeerde broederen, geen wortel schieten kan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken