Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd

In de Oostzee-provinciën krijgen de Luthersche predikanten, die veroordeeld werden wegens het overtreden van de wetten, welke gemaakt zijn, om de Luthersche propaganda onder leden der Griekschorthodoxe kerk tegen te gaan, voortdurend gratie. De predikant Karl Boer te Süd Reyen, die vier maanden werd geschorst, de predikant Bruno Treu te Oppekelln, die voor een jaar werd geschorst, de predikant Eugen te Mickwitz, die werd afgezet, kregen allen kwijtschelding' van straf. De vergrijpen (? ^ van genoemde leeraars hadden plaats vóór het manifest van 14 November 1894, waarbij amnestie verleend werd. Wij zijn zeer benieuwd, of de Luthersche predikanten, die na 14 November '94 in de oogen der Russische machthebbers tegen de Grieksche kerk gezondigd hebben, eveneens kwijtschelding van de opgelegde straf zullen krijgen.

In Berlijn werd door sociaal-democraten eene vergadering belegd, om propaganda te maken voor het denkbeeld: het uittreden uit de landskerk. Ook de gewezen hofprediker Stöcker was tot bijwoning van deze samenkomst genoodigd en is er ook geweest, vergezeld van eenige arbeiders der Berlijnsche Stadtmission. Op deze vergadering heeft Stöcker de sociaal-democraten ten ernstigste gewaarschuwd, om toch niet onder den indruk der vergadering jte handelen, maar den voorgenomen stap eerst rijpelijk te overwegen.

Met spot en hoon werd Stöcker overladen, maar dit verhinderde hem niet tot tweemalen toe zijn krachtig woord aan de vergadering te doen hooren.

De Evangelische Alliantie heeft hare stem verheven, Jom voor de zoo geteisterde Armeniërs hulp te smeeken. Het bestuur der Duitsche tak liet daarbij het volgende drukken, waaruit wij zien kunnen, hoedanig de toestand der Armenische Christenen is onder de heerschappij van den Turkschen zieken man:

Het vroeselijk lijden van de Armenische Christenen heeft in Europa schrik en ontzetting teweeggebracht. Het roept luide om tusschenkomst en hulp. 40, 000 huizen zijn geplunderd, 12, 000 winkels en werkplaatsen verwoest, 87, 000^ Christenen vermoord, 40, 000 met geweld tot^ Mohammedanen gemaakt. Over de 200, 000 hulpeloozen roepen om leniging van hunne namelooze ellende. Dagelijks sterven er honderden van koude en honger. Deze feiten zijn ons medegedeeld door oorspronkelijke berichten van de plaatsen waar de gruwelen plaats hadden. In deze ontzaglijke vervolging kan alleen Gods macht en genade helpen. Tot Hem wenden wij ons dan ook met óns innig gebed voor de broeders. De Heere sterke hen, opdat zij getrouw blijven aan hun geloof. Maar ook tot de menschen komt onze bede, tot alle Duitschers, tot alle Christenen, voornamelijk tot de Evangelischen, zonder dat onze toezendingen tot de Evangelische Armeniërs zullen beperkt blijven."

Inderdaad zal het nageslacht de machtige Christenrijken van dezen tijd veroordeelen, omdat zij, uit vrees voor elkander, toegelaten hebben, dat duizenden bij duizenden Christenbelijders door de volgers van den valsclien profeet, die re^s zoo dikwerf de Christenheid bedreigden, werden vermoord, of van alles beroofd.

WiNCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken