Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

9 minuten leestijd

Metverkorting uitliet Kerkblad van 19 funi 1896.

Prov. Synode van Drente, gehouden 10 Juni 1896 te Hoogèveen.

Het moderamen is alsvolgt samengesteld: Ds. A. M. Donner, praeses; Ds. G. A. de Bruin, assessor; Ds. P. D. de Groot, scriba; Ds. R. Huls, adjunct-scriba.

Het rapport-Opleiding en de voorstellen der Curatoren tot reorganisatie der Theol, School zijn behandeld en, in verband daarmede, de voorstellen der Classis, dienaangaande op het agendum geplaatst. De gevoelens liepen hierover nog al uiteen. Ter eener zijde werden de voorstellen der Curatoren sterk verdedigd, terwijl men anderzijds geene scheiding tusschen Literarische en Theologische opleiding wil, gelijk men die in de voorstellen der Curatoren meent te zien. Na ampele bespreking zijn aangaande deze materie' de volgende voorstellen aangenomen, die op het agendum der Generale Synode zullen worden geplaatst: a. De Prov. Synode van Drente betuigt hare instemming met het voorstel der Curatoren, betreffende de reorganisatie der School, met dien verstande, dat in et reglement, regelende de Literarische opleiding, de woorden ^Gymnasium" en Gymnasiaal" emeden worden en dat Art. 14 van het regleent zoo geredigeerd worde, dat het duidelijk lijkt, dat de toelating van jongelingen, die iet tot den dienst des Woords willen opgeeid worden, slechts bij uitzondering plaats vinde. b. In zake de Examinatie stelt de Provinciale ynode van Drente voor, dat de Generale Syode eene regeling make, waardoor het praepaatoir examen Classicaal worde, en dat de Clasis bijgestaan worde door deputaten der Generale ynode. Overigens meende de Synode het aan e prudentie der Generale Synode te moeten verlaten, hoe verder te handelen, wat de geijkmaking der studie en het verband tusschen e kerken en de Vrije Universiteit betreft.

Is behandeld het rapport van deputaten tot e Zending onder Heidenen en Mohammedanen. e Zending-methode, de Opleiding en de Losaking van de gemeenten te Batavia en Soeraaja hebben vooral breede bespreking uitgelokt. e besprekingen hebben tot de aanname van e volgende voorstellen geleid: a. De Proviniale Synode van Drente, overwogen hebbende et Zendings-rapport, is van oordeel, dat men n zake Zendings-methode, Opleiding en Losma.ing der gemeenten te Batavia en te Soerabaja oet adviseeren voor de voorstellen van de eerderheid der deputaten, 't voorts overlatende an de Generale S5aiode, om aangaande de nderdeden naar bevind van zaken te handelen. . De Provinciale Synode van Drente, goedeurende de geheele handeling der deputaten n zake den Zendeling-Arts Scheurer, geeft in overweging, of het niet beter ware, wegens den ood op Midden-Java, hem als gewoon Zendeing te doen arbeiden, zoodra hij de taal kent, en of het niet raadzaam ware, vooreerst het eeds zoo uitgebreide arbeidsveld niet te verrooten door toevoeging van Solo. c. De Proinciale Synode van Drente stelt voor, in de egeling voor de Zending, pag. 65 regel lob endings-rapport, de uitdrukking »gedurende en jaar" te vervangen door sgedurende het ijdperk van de eene Generale Synode tot de andere".

Het volgende voorstel door een der Classes ngediend is behandeld: »Met het oog op het vele twistgeschrijf in den laatsten tijd in publieke bladen over verschillende leerstellige punten als O.a. de wedergeboorte, doop, roeping, of het menschelijk geslacht behouden wordt en slechts de enkelen verloren gaan, de rechtvaardigmaking, de leer der kerk, verzoekt de Classis, dat deze Generale Synode eenige deputaten benoeme om een nauwkeurig onderzoek in te stellen, wat wij volgens Gods Woord en onze Belijdenisschriften aangaande genoemde punten_ hebben te verstaan." Dit voorstel is door sommige leden der Synode, na toelichting, verdedigd en door anderen bestreden. Bij meerderheid van stemmen is besloten, dat het ter Generale Synode zal worden opgezonden.

Met verkorting uit het kerkblad van 26 Juni 1896.

DOESBURG, 22 Juni 1896. Nadat op ri November des vorigen jaars de kerk van Doesburg door hare ambstdragers, die een nieuw kerkgenootschap oprichtten, zoo eigenwillig als trouweloos was verlaten, scheen het wel in de daaropvolgende maanden, alsof vele machten samenspanden, om haar het voortbestaan ten eenemale onmogelijk te maken. Het behaagde echter den Koning der kerk in zijne grondelooze barmhartigheid jegens ons, zijn erfdeel niet te laten bezwijken of als scheurkerk buiten het kerkelijk verband te laten vallen. Hij heeft ons staande gehouden, en met Goddelijke ontferming ons bestendig bemoedigend door de onafgebroken prediking des Woords en door de betooning van veler broederen liefdevolle toegenegenheid en hulp, ons willen bewaren voor vertwijfeling. Toch was het een zware tijd, die meer dan zes maanden duurde, waarin het dikwijls moeilijk viel te blijven gelooven aan de heerlijkheid en kracht van ons Gereformeerd kerkelijk ide'aal en de beteekenis en de roeping van het kerkelijk ambt. Thans mogen wij echter tot lof en prijs van Zijn naam aan de zusterkerken in ons Vaderland bekend maken, dat op 27 Mei j.l. de verkiezing van een Kerkeraad plaats had, in tegenwoordigheid van onzen Consulent Ds. A. J. Tenkink, van Vordcn, die de gekozenen Zondag 14 dezer plechtig in hun ambt bevestigde. •\Vilt met onsjden Hcerc danken voor^Zijne genade, en ook met uwe voorbede broederlijk ons steunen, opdat in de ontwikkeling van ons kerkelijk leven Zijn naam worde groot gemaakt, en velen leeren zich te voegen bij Zijn volk! Vriendelijk verzoeken wij u nota te nemen van ons adres, en alle stukken voor de kerk bestemd, te zenden aan den ondergeteekende.

De kerkeraad der Geref. kerk te Doesburg.,

A. FALTER.

Provinciale Synode van Gelderland, gehouden 10 en 11 Jimi.

De vergadering kiest haar moderamen, hetwelk is samengesteld uit Dr. H. Franssen, praeses. Ds. J. N. Lindeboom, assessor, Ds, D. Koffljberg, scriba.

O. a. komt in behandeling punt 8, litt. < ; ., in verecniging racl punt 9 litt. ƒ.; het eerste punt betreft het schrijven in publieke bladen over dogmatische quaesties, hef andere een voorstel tot herziening van art. 55 D. K. O.' Belangrijk en ernstig was de discussie, die door verschillende broederen hierover gehouden werd, totdat eindelijk, na al het gehoorde, de navolgende conclusie werd aangenomen:

sde Synode, gehoord de discussie op dit punt, acht in de gegeven omstandigheden het niet raadzaam, om een voorstel tot herziening van art. 55 der D. K. O. bij de e.k. Generale Synyde vooralsnog in te dienen ; noch ook nader in te gaan, op wat door de Classes Tiel, en Zutphen voorgesteld wordt; voorts betreurt deze Synode ten zeerste de wijze, waarop door sommige publicisten in de kerkelijke bladen wel eens geschreven wordt." Het eerste deel dezer conclusie werd met algemecne stemmen, het tweede slechts met meerderheid van stemmen aangenomen.

De verschillende rapporten komen nu achtereenvolgens in bespreking; (nl. het Curatorenvoorstel ; der Emer. pred. wed. en weezen;

de Zending onder de Heidenen en onder de Joden). iSTa geruimen tijd hierover gediscuteerd te hebben, neemt de Synode het volgende besluit : »de Provinciale Synode van Gelderland, gelezen de Voorstellen uit de verschillende Classen, zaken betreffende, die, in de rapporten aan de kerkeraden verzonden, behandeld zijn, besluit, over deze verschillende voorstellen thans geen resolution te nemen, maar de behandeling van de voorstellen der genoemde rapporten aan de wijsheid der e. k. Generale Synode over te laten."

Provinciale Synode van Noord Holland, gehouden op 17 en 18 Juni 1896, te Edam.

Nadat de vergadering op de gebruikelijke wijze door den pastor loei geopend is en de credentialen zijn nagezien, worden in het moderamen gekozen: Ds. B. van Schelven tot preases, Ds. W. H. Gispen tot assessor, DD. D, Bakker en J. D, van der Munnik tot scriba.

Bij de bespreking der Classicale voorstellen ter zake van de onderscheidene rapporten van deputaten der Generale Synode en van curatoren der Theologische School, rijst allereerst de vraag, of de Synode daarover ook een oordeel uitbrengen zal. Sommigen pleiten er voor, anderen er tegen. Aangenomen wordt de volgende motie: »De Provinciale Synode van Noord Holland is van oordeel, niet geroepen te zijn tot het uitspreken van haar gevoelen over eenig rapport of voorstel, dat als zoodanig behoort bij de Generale Synode." Hierbij echter wordt niet belet, dat de Synode zich uitspreke over eenige zaak, bij de Generale Synode aanhangig en door haar tot beslissing te brengen.

Dienovereenkomstig adviseert de Synode ter zake van de opleiding tot den Dienst des Woords c. a., dat de nadere regeling dezer aangelegenheid niet — dan voor zooveel noodig — nogmaals drie jaren worde uitgesteld; dat aan de Theol. School de literarische en theologische studie alzoo gescheiden worden, dat ze meer zelfstandig naast elkander komen te staan; en dat de kerkelijke examina, praeparatoir èn peremptoir, van alle candidaten worde afgenomen door de kerken zelve in hare Classicale vergaderingen. In behandeling komt de volgende motie: > Ter zake van de Zending onder Heidenen en Mohammedanen oordeelt de Synode, — ofschoon de moeilijkheid erkennende, om in de regeling dezer materie de toepassing der beginselen van het Gereformeerd kerlcrecht zuiver te houden, — nochtans dient vastgehouden aan het beginsel, dat hetgeen de kerken zelve kunnen doen, niet mag worden opgedragen aan deputaten, die handelen in haar naam^ en in geen geval sdoor deputaten" mag gedaan, wat naar Kerkenorde tot het werk der «kerkelijke vergaderingen" behoort, wijl een college van deputaten geen skerkelijke vergadering" is, maar deze alleen dient in de uitvoering van hetgeen door haar eerst werd besloten." — Na bespreking wordt deze motie aangenomen.

De Theologische School van „De Gerefopmeerde kei-ken in Nedefland."

De gewone jaarlijksche vergadering van de Curatoren dezer School zal dit jaar D. V. gehouden worden op Dinsdag 7 Juli e. k. en volgende dagen, op de gewone plaats te Kampen. De Curatoren nemen de vrijheid, al onze kerken op deze vergadering opmerkzaam te maken en haar tevens vriendelijk doch dringend te verzoeken, dezelve in hare gebeden te gedenken. Dat in deze vergadering de belangen van de eigene inrichting der kerken tot opleiding van aanstaande Dienaren des Woords moeten behandeld worden en gewoonlijk vele studenten onderzocht, of zij tot hoogere studiën bevorderd of ook voor de kerken beroepbaar gesteld kunnen worden, mag zeker als bekend verondersteld worden.

Wij deelen echter mede, datook voor dit jaar, zich weder 21 studenten voor het Literarisch eind-examen en 21 voor het Theologisch examen B hebben aangemeld.

Dat én zij, die dit onderzoek zullen instellen, om daarna te beoordeelen of de geëxamineerden al of niet, nu reeds hun wensch kunnen verkrijgen, én de broederen, die onderzocht zullen worden, aan de hulpe en leiding des Heeren behoefte hebben, zal gewis door al onze broeders en zusters toegestemd worden.

Vinde dan onze bede gehoor en worde, inzonderheid op Zondag 5 en 12 Juli, in geene onzer kerken de aanstaande Curatoren-vergadering in de openbare gebeden vergeten! En hoore God onze Vader, om zijns Zoons Christus wil, onze gebeden en doe Hij ook deze vergadering strekken tot eer zijns Naams en tot welzijn van onze School! Dat zij zoo.

Namens de Curatoren voornoemd^

L. NEIJENS, Scriba.

Amsterdam^ Juni 1896.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken