Bekijk het origineel

Vrije Universiteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteit

3 minuten leestijd

Ten vervolge op hetgeen door mij in de orige week omtrent de onverwachte ongesteldeid van den hoogleeraar Fabius werd medegeeeld, mag thans door Gods goedheid melding

D

gemaakt worden van een zeer gunstig verloop der krankheid, waardoor goed uitzicht op een volkomen herstel mag bestaan. Evenwel is de beterschap niet zoo verre gevorderd, dat hij vooreerst zijn kamer zal kunnen verlaten, zoodat hij de vergadering te Leeuwarden in geen geval zal kunnen bijwonen, veel minder praesideeren. Met het oog op deze teleurstelling is het directeuren bijzonder aangenaam te kunnen berichten, dat zij op hunne uitnoodiging, den hoogleeraar AVoltjer bereid hebben gevonden het praesidium op zich te nemen.

Inzage van het jaarverslag zal den vrienden hebben doen zien, dat daarin weder vrij volledig alles is medegedeeld, wat betrekking heeft op de stichting en al wat in de universitaire wereld is omgegaan in den loop van het laatste en der vorige jarer» Zoo vindt men b.v. op blz. LXXXII tot LXXXIV een lijst dergenen, die aan onze Universiteit tot candidaten in de godgeleerdheid zijn bevorderd. In het geheel komen daarop 76 namen voor, die reeds bijna allen als Dienaren des Woords langeren of korteren tijd werkzaam zijn. Een ontviel ons evenwel door den dood (Ds. P. M. Out, in leven predikant te Oostburg) en een is als zendeling-leeraar werkzaam te Poerworedjo op Java (Ds. L. Adriaanse). Ten onrechte komt deze nog op de lijst voor als predikant te Zeist. Dit foutje gelieve men dus te herstellen. Ook is er nog een abuis ingeslopen en wel bij de lijst, dergenen, die in 1895 tot candidaat zijn bevorderd. Het sterretje.^ voorkomende vóór de namen der candidaten, die zich nog niet beroepbaar stellen, moest alleen voor de namen der heeren W. A. van Es en J. de Jong zijn geplaatst en niet voor andere. Ook dit kleine abuis gelieve men over het hoofd te zien.

Ten slotte kan ik nog mededeelén, dat met goed gevolg het candidaatsexamen in de godgeleerdheid is afgelegd door den heer E. Troost, De Heere bereide zich een vat tot eere Zijns Naams in dezen broeder! W. HOVY.

In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contribatiën; Door Dr. C. C. Schot Czn. te Har denberg

12.50; door den heer G. de Leeuw, van de 10 cents-vereeniging Maart /10.50, April ƒ 6.35, Mei /iQ.So samen / 36.25; van Ds. J. H. te Ph./2s'.o6.

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit). Van de Ger. kerk te Ankeveen / 0.50. Aan Schenkingen: Door Ds. J. Nederhoed te Middelstum, gevonden in de kerkcollecte ƒ 10; door den heer J. Hartkamp te Maassluis van P. B. ƒ 2.50; door Prof. Dr. A. Kuyper van N. N. ƒ 200 en van N. N. /2.

Voor de Medische Faculteit: Door den heer P. Veenhuyzen te Smilde 5.50, door den heer Trampe te Amsterdam van eenige werklieden ƒ 15. S. J. SEEFAT.

Hilversum, Penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken