Bekijk het origineel

Officieele Berichlen.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichlen.

4 minuten leestijd

(M'tverkorlinguit het Kerkbladvan \? > September).

Vergadering van de Classe Amsterdam, op Woensdag 9 September. • De praeses, Ds. Gispen, opent de vergadering met gebed.

Ds. Wageraaker wenscht den praeses hartelijk geluk met zijn 40-jarige ambtsbediening, waarop deze de vergadering dank zegt.

Aan de orde komt het onderzoek naar Art. •41 D, K.

Op de vraag van Naarden, betrekkelijk het afgeven van eene attestatie, kan de Classe niet ingaan, omdat de kerkeraad in dezen heeft te beslissen en de mogelijkheid bestaat, dat de betrokken broeder, door de uitspraak des kerketaads zich verongelijkt achtende, een beroep doet op deze vergadering, die zich vooraf niet binden mag.

De afgevaardigden van Amsterdam deelen mede, dat de ineensmelting daar zoover is gevorderd, dat door de beide kerkeraden een acte is opgemaakt, waarin allerlei zaken, die wederzijds verschillend werden behandeld, in overeenstemming zijn gebracht.

Voorgelezen wordt het besluit van de Provinciale Synode, volgens hetwelk op deze vergadering een deputaat voor de Hulpbehoevende kerken in Noord-Holland moet worden benoemd. Aangewezen wordt Ds. Neijens.

Gelezen wordt het schrijven van een broeder, die vraagt, of deze Classe alle aanvragen om examen voor oefenaar weigert. VV^ordt goedgevonden te antwoorden, dat de Classe nooit besloten heeft, dit examen niet meer af te nemen en dat nog altijd Art. 19 der regeling geldt, waarbij bepaald is, dat zij, die door hun kerkeraad worden Voorgedragen, onderzocht zullen worden.

Theologische Schaol.

Maandagnamiddag ten vier ure zette de Curatoren-vergadering zich tot den arbeid der regeling van de zaken der Theologische School, ten gevolge van de besluiten der Generale Synode te Middelburg en het aannemen van het voorstel der Curatoren. Alle primi-Curatoren zijn opgekomen, behalve Curator Ds. T. Bos, die zijnen secundus Ds. J. Westerhuis had gezonden, daar ZEw. verhinderd werd.

Ook de hecren professoren en leeraren zijn aanwezig.

De vergadering is eene voortzetting der vorige, in Juli gehouden.

Op heden is zij in vollen gang.

C. MULDER.

Woensdag-nam. 16 Sept. 1896.

Alg< Kas waar Emer. Pred., Prei!.> Wed» e» > tSfeezen.

Vergadering van Deputaten D. V. te Utrecht op Woensdag 30 Sept. Aanvang 's middags 12 uur,

H. BRINK, Scriba,

Sept. 1896.

LIJST VAN OEPUTATE»,

benosmd door de Generale 5ynode van de Gereformeerde kerken in Nederland, vergaderd te Middelburg van II Aug. tot 4 Sept. 1896,

I. ZENDING.

Tot aanvuring van den IJver-voor de Zending bij onze kerken:

a. Voor Groningen, Friesland en Drente Ds. H. J, Kouwenhoven te Groningen.

b. Voor Overijsel, Gelderland en Utrecht Dr. L, H, Wagenaar te Arnhem.

c. Voor Noord-en Zuid-Holland Ds. L. van der Valk te Scheveningen'.

d. |Voor N.-Brabant, Limburg en Zeeland Ds. J. H, Feringa te Klundert.

Voor de Zending op Soemba Ds. T. Bos te Bedum, Ds, A. M. Donner te Assen en Ds. H. Dijkstra te Smilde.

Voor de kerken te Batavia fn te Soerabaja Prof. Mr. D. P. D. Fabius, Prof. Dr. A. Kuyper én S. Baron van Heemstra, te Amsterdam.

Voor de Zending op Midden-Java ten Noorden Ds, J. van Haeringen te Katendrecht, Ds. F. Lion Cachet en Ds. P. A. E. Sillevis Smitf, te Rotterdam. •

Voor de Zending op Midden-Java ten Zuiden Mr. A, W. van Beeck Calkoen, Ds. P. J. W. Klaarhamer en Ds. M. van Minnen, te Utrecht.

Voor den Medischcn Dienst Ds. N. A. de Gaay Fortman, P, N. de Vries, arts, en W. Hovy, te Amsterdam.

Voor de Keiuhenius-school H. Bijleveld, Ds. W, H. Gispen en Prof. Dr, J. Woltjer, te Arasterdam.

Tot het geven van advies Mr, Th. Heemskerk, Prof. Dr. F. L. Rutgers en Ds. B, van Schelven, te Amsterdam.

Quaestor missionis B. J. G. C. de Moen te Doesburg. Vice-quaestor L. G. Weisz te Amsterdam.

Tot het nazien der rekeningen J. Fiesch, R. Prent van Dalen en J. C. van Schaick te Amsterdam. Secundi: B. H. Blar.kenberg, H. v. Meijenfeldt en Jb. van Oversteeg nldaar.

Tot machtiging van uitgaven voor opleiding^ uitbreiding en gebouwen Prof, 'Dx. H. Bavinck, J. G. van der Hoogt en Prof, D. K. Wielenga, te Kampen,

Voor de concept-regeling voor den dienst der Zending, aan de eerstvolgende Synode-Generaal in te dienen Prof, Dr, H. Bavinck te Kampen, Ds. J, H, Donner te Leiden, Prof, Dr. A. Kuyper, Prof. Dr, F, L. Rutgers en Ds. B. van Schelven, te Amsterdam, en Ds. L. van der Valk te Scheveningen.

C. MULDER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichlen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken