Bekijk het origineel

Instructie voor den Quaestor missionis en den Vice-Quaestor.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Instructie voor den Quaestor missionis en den Vice-Quaestor.

5 minuten leestijd

ART. I. Deze instructie wordt van kracht op I October 1896, en blijft dit tot op de eerstvolgende Genei ale Synode.

ART. 2. Vóór of op den len October ontvangt de Quaestor uit handen van de gewezen Zendinggdeputaten de boeken en bescheiden, met de in kas zijnde geldswaarden.

ART. 3, Van af i October wordt eene nieuwe boekhouding aangelegd, in dier voege, dat de Quaestor zelf alleen journaal en kasboek houdt, en zulks in duplo, terwijl de overige boeken gehouden worden door den Vice-quaestor, die te dien einde elke drie maanden een der twee journalen en kasboeken van den Quaestor ontvangt om over te boeken. De Vice-quaestor zendt deïe binnen veertien dagen terug, die terstond na ontvangst in beide boeken invult, wat inmiddels ophet onder zijne handen gebleven journaal en kasboek is bijgeschreven.

ART. 4. Jaarlijks maakt de Vice-quaestor de balans op. De gebouwen in Indië komen daarop voor naar de bij overname getaxeerde waarde, verminderd met 10 pCt, Deze balans wordt door hem aan den Quaestor toegezonden, en na goedbevinding mede door hem geteekend, eö ingeschreven in een Balans-boek.

ART. §. Het Koekjaar loopt van i Januari tot 31 December.

ART. 6. Binnen twee maanden na ontvangst van de boeken, bescheiden en geldswaarden uit handen van de vorige Zendings-deputaten en het gebruik hiervan voor het aanleggen der nieuT^e boeken, stelt de Vice-quaestor een en ander in handen Vatl de Drie Deputaten voor het nazien der rekening.

ART. 7. Bij afwezigheid van langeren duur, ziekte of overlijden van den Quaestor, treedt de Vice-quaestor geheel in zijne plaats en neemt het beheer over, om dit alleen te voeren.

AilT. 8. De jaarlijksche balans wordt aan Deputaten voor het nazien der rekening ter goedkeuring voorgelegd.

ART. 9. Eene maand voor het samenkomen der eerstvolgende Synode wordt de Balans opgemaakt voor de maanden die in het nieuwe Boekjaar afliepen, en deze ter goedkeuring aan Deputaten voor het nazien der rekening aangebodeii.

Na goedkeuring wordt het Balansboek ingezonden aan de roepende Kerk, zijnde de Kerk van Groningen, ten einde aan de Synode Generaal te worden voorgelegd.

ART, 10. Tot Deputaten voor het nazien der rekeningen zijn benoemd de H, H. J. Flesch, R. Prent vatl Dalen en J. C, van Schaick te Amsterdam en tot hunne plaatsvervangers de H, H, E, H. Blankenberg, H. von Meyenfeldt en Jb. van Oversteeg, te Amsterdam.

ART. II. De Quaestor en de Vice-qnaestor ontvangen ƒ 400 's jaars als vergoeding en een crediet vafl ƒ go, voor aanschaffing van boeken en porto's. De Quaestor ontvangt / 300, en de Vice-quaestor / loo.

ART. 12, De Quaestor is gemachtigd gelden in kas op prolongatie te zetten, of om tijdelijk kasgeld op te nemen tegen den koers van het geld op de beurs te Amsterdam.

ART^ 13. De Quaestor is gemachtigd voor betalingen in Indië wissels op Indië te nemen. Hij doet dit door den Vice-quaestorte Amsterdam.

ART. 14. De Quaestor int alle gelden, die van welken aard of uit wat bron ook, ten behoeve der Zending verstrekt worden.

Indien esn deel dezer gelden inkomt bij Deputaten of bij defi-fidacteüfen van het Mosterdzaad en de Ileidenbode, aan wie hij Uitbetaling heeft te doen, kan hij met deze in verrekening komen, tüit-S Hnder zijne eigene verantwoordelijkheid. ART. 15. De ^.itptestor betaalt geene andere bedragen uit, dan vermeld èiMti o» de bij deze instructie gevoegde begrooting; en hij betaalt niets op den post sGebouwen, Opleiding en Uitbreiding" en op den post «Buitengewone en onvoorziene uitgaven", dan na daartoe ontvanger! machtiging van de daarvoor benoemde Deputaten, zijnde de tUt. Prof; Dr* H. Bavinclc, J. G. van der Hoogt en Prof. D. K. Wielioga, te Kampen.

ART. 16. De tractementen voor hen, dié in Indië werkzaam zijn, maakt de Quaestor niet

') De cetiditsiëii van 't rapport der Commissie Vai\ praeadvies ift iafee geneeskundige Zending en de daarop betrekking hébberide 'Jeritieirichri/ten Van Br. J. G. Scheurer, zendeling-arts, door de Synode aangenomen, luiden aldus:

t. Aan Dr. J. G. Scheurer mede te deelen, dat de Kerken Van eotdecl zijn, dat de uitoefening van het ambt van bedienaar dês Woords en de betrekking van arts in den Dienst der Zendiflg onvereenigbaar zijn; en dat hij verweien wordt naar de Deputaten tot 't geven vafl advies, die hierover met hem verder iuUen hafldelêfl.

2. Aan Deputaten tot het geven van advies last te geven, om' hierover te onderhandelen, en bij schikking met Dr. Scheurer zijne positie te regelen.

3. Dr. Scheurer uit te noodigen om, tot hij hierover met die Deputaten heeft gehandeld, van de hem verstrekte roeping tot den Dienst des Woords ea der Sacramenten geen gebruik te maken; en onder de aandacht van dezen broeder te brengen, dat huisgodsdienstoefening, waartoe ieder vrijen toegang heeft, van karakter verandert en openbare godsdienstoefening wordt.

4. Van deze besluiten en van de motieven waarop zij rusten, aan Dr. Scheurer in afschrift kennis te geven, evenals van de namen der Deputaten tot het geven van advies en van hun adres.

5. Afschrift van de apcn Br. Scheurer te zenden missive te doen tockom(ai aan den kerkeraad der Gere^f. Kerk te Aalten B, door Deputaten, maar, volgens hunne aanwijzing, zelf naar Indië over.

ART. 17, De Quaestor betaah de aan Deputaten geopende credieten uit, met verdeeling der toegestane sommen over de vier kwartalen van het jaar, tenzij kasruimte hem, op verzoek van Deputaten, tot vroegere uitbetaling in staat stelt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Instructie voor den Quaestor missionis en den Vice-Quaestor.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken