Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

(Mei verkorting uit het Kerkblad van 20 Nov.)

Classicale vergadering te Middelburg, gehouden 10 November 1896.

In het moderamen namen zitting Ds. Littooy, als praeses, Ds. Oosten als scriba en Ds Hulsebos en Ruijs als assessoren.

Met goedvinden der vergadering worden al de broeders, aangewezen vooir eenige zaak in de Classe, gecontinueerd; alleen met de.!e uitzondering, dat in plaats van de kerken te Vlissingen, de dienaren dier kerken werden aangewezen als commissie voor losmaking en approbatie van attesten en tot hunne secundie werden benoemd de B.B. W. H. Oosten en J. D. van der Velden.

Het onderzoek naar Art. 41 D. K. O. leverde weinig belangrijk? op; alleen de verblijdende mededeeling uit een der kerken, dat men daar weldra tot plaatselijke ineensmelting hoopte te komen.

Verschillende rapporten worden daarop uitgebracht en enkele tuchtzaken in comité behandeld.

Classis Gouda, 11 November 1896.

Aan Ds. Dalhuijsen wordt het praesidium, aan Ds. Nieborg het assessoraat en aan Ds. Kropveld het scribaat toegewezen.

In Ouderkerk aan den IJsel blijkt men nog niets ter reformatie der kerk te kunnen doen; de commissie ad hoc wordt gecontinueerd.

Op een ingekomen protest kan niet nader worden ingegaan, wijl de protesteerende broeder niet ter rechter tijd n.l. voor 2I/3 jaar, dat protest bij den kerkeraad heelt ingediend.

Aan een drieledig verzoek van een rustend predikant kan slechts ten deele worden voldaan.

Lekkerkerk klaagt, dat zij nog geen bewijzen van erkenning door den Staat heeft ontvangen, niettegenstaande de noodige stukkeu daarvoor zijn ingezonden, en aan Prof. Noordtzij erover is geschreven. Aan ZHGel. zal om nadere inlichtingen worden gevraagd.

Uit het rapport der kerkvisitatoren blijkt, dat bij veel stof tot dankzegging, er ook nog zeer veel te reformeeren valt. De brs. Keulemans en Van der Heijden worden benoemd, om een revisie te ontwerpen van het Visitatie-reglement.

Te Stol wijk is een enkele keer gepreekt; maar verder kan er nog weinig ter reformatie geschieden.

Naar aanleiding van Art. 41 D. K. O. wordeneenige vragen beantwoord, en een enkel verzoek ingewilligd.

- Classe Harderwijk, op AVoensdag II November 1896.

- Naar toerbeurt is Ds. J. van der Bijl praeses.

Breedvoerig werd het besluit der Generale Synode, tot opheffing van een besluit der Classe in hare zitting van 20 November 1895 genomen, besproken. Gevraagd werd naar de intentie der Generale Synode met haar besluit. In overweging werd gegeven, de stukken, waarop het Classicaal besluit is genomen, terug te zenden. Eindelijk wordt besloten, op de zaak niet verder in te gaan en zich bij het besluit der Generale Synode neder te leggen.

Naar aanleiding van het schrijven van een broeder uit eene andere Classe wordt deszelfs inhoud den kerkeraden ter overweging aanbevolen.

Het verzoek van een broeder om op de volgende Classe praeparatoir onderzocht te worden, wordt toegestaan. Deputaten ad examina worden er aan herrinnerd, de leerrede rond te zenden aan de dienaren dezer Classe.

Aan het schrijven van de Generale Synode in zake de proceskosten wordt gevolg gegeven door de daarbij betrokken kerkeraden binnen deze Classe op te wekken, om aan hunne eereschuld ten spoedigste te voldoen.

Het onderzoek naar Art. 41 D. K. O. geeft aanleiding tot bespreking van verschillende toestanden en belangen. De kerken in die plaat­ ­sen waar nog geen Christelijke scholen zijn, worden opgewekt, om de hand aan de ploeg te slaan en onder Gods zegen pogingen in het werk te stellen tot het verkrijgen van eene Christelijke school. De stand der ineensmelting van de kerken A en B geeft reden tot blijdschap. Aan eene kerk wordt advies in eene zaak gegeven.

De kerkeraad van Nunspeet brengt rapport uit over den arbeid in Uddel. Ds. G. Vlug doet voorlezing van een schrijven van Ds. J. H. te K. omtrent armenverzorging aldaar, waaraan nog eenige toelichting wordt gegeven door broeder L. uit P. Langen tijd beraadslaagt de Classe over het rapport; het gewicht zoowel van het werk als van het centrum van den arbeid wordt gevoeld. Eindelijk besluit de Classe met algemeene steramen: i. het middenpunt van den arbeid te verleggen naar Elspeet; 2. den kerkeraad van N. op te dragen aldaar naar een plaats van samenkomst om te zien; 3. den arbeid op denzelfden voet te Uddel voort te zetten, totdat zulk een plaats te E zal zijn gevonden, en 4. aan genoemden kerkeraad volmacht te geven, wanneer te E. gelegenheid bestaat, de dienaren in de Classe, in alphabetische orde aan te schrijven, om aldaar het Woord te verkondigen; terwijl ook van de hulpvaardigheid der broeders oefenaren in de Classe kan worden gebruik gemaakt.

De quaestor wordt gemachtigd de door Nunspeet gemaakte kosten terug te betalen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken