Bekijk het origineel

Uit de pers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de pers

5 minuten leestijd

In de Vrije Kerk wijst Ds. Bos er op, dat de methode van Zending, die te Middelburg in beginsel werd aangenomen, in de komende jaren ernstig dient getoetst te worden.

We zijn dit geheel met hem eens, en vestigen daarom nu reeds de aandacht op enkele opmerkingen die hij ten beste geeft.

Hij schrijft namelijk:

Zóó ongeveer werden de lijnen geteckend. Zoo kon echter iiiet aanstonds begonnen. Om van het oude spoor in het nieuwe over te^aan, werden »Overgangsmaatregelen" genomen, dienende van af I October 1896 tot de eerstvolgende Generale Synode, waarbij bepaald werd, dat het Zendingsveld voorloopig ingedeeld werd in vier teiTeinen, terwijl voor ieder terrein Deputaten werden benoemd. Deze Deputaten moeten den wagen gaande houden, zonder iets te doen dat in strijd zou zijn met de aangenomene beginselen. Intusschen kunnen de kerken zich gereed maken, om de Zending in het nieuwe spoor over, te brengen. D. w. z. de kerken kunnen de lijnen eens nauwkeurig nagaan, zooals ze te Middelburg geteekend zijn. Allicht komen er dan nog wijzigingen. Hoe knap toch ook de architect was, die de lijnen teekende, wanneer al de kerken er drie jaren over nadenken, zullen zij allicht fouten ontdekken. Het gebeurt althans wel, dat een eenvoudige timmerman een gediplomeerden architect op fouten kan wijzen; vooral met het oog op het practische en het doelmatige. Geëxamineerde Ijeeren zijn wel eens al te theoretisch. Zij tcckcnen op hun studeerkamer. JCeuvoudigc lieden, met een helder oog, ook voor de practijk, zien somtijds iets waarop de geleerden niet gelet hadden. Natuurlijk moet het plan eerst opgemaakt worden, en vooral bij grootsche en hoogst gewichtige aangelegenheden is dat niet het werk van iedereen. Ik denk bijv. aan het leggen van een St. Gothard tunnel enz. De Zendingszaak is ook een hoogst gewichtige aangelegenheid, zoodat de knapste hoofden en de mannen der zake kundig hier dienst moeten doen, om een goed plan te ontwerpen, daarbij gebonden aan de Heilige Schrift en de beginselen der Gereformeerde kerken. Toch is de Zending ook een practische zaak, en dient gerekend met de draagkracht dier kerken in Nederland.

Met belangstelling zien we er naar uit, hoevele kerken van haar recht en bevoegdheid gebruik zullen maken om te zenden of om het voorbereidingswerk te doen. Alsook, hoevele kerken dit zidlen doen met behulp der Classis. Stellig, zullen er v/cinigc kerken voor gevonden worden; zelfs al steunt hare Classis. De vraag is, of er ookgehèele provinciën zullen zijn, waarin niet ccn kerk of Classis het aandurft. Wat doen de kerken van zulke provinciën in dat geval veel meer dan voor de Zending bidden, er over spreken en inzamelingen houden? Zij kunnen niet spreken over hunne mannen, wat wel eens schadelijk kon werken op de belangstelling in de Zendingszaak. Er komen meer vragen, als: wie zal de mannen, die tijdens de a.s. Generale Synode nog in. dienst zijn, overnemen; hoe te doen als* meer dan één kerk, met of zouder hulp van andere kerken, denzelfden man, of hetzelfde terrein of deel van een terrein begeeren; hoe komt er goede eenheid en verband in den arbeid, als iedere kerk zelfstandig' de instructie voor den te zenden Dienaar vaststelt enz. enz. Het kon wel eens zoo loopen, dat gedaan moet worden wat in II. 10 van het Rapport voorkomt, dat n.l. de plaatselijke kerken in verzuime bleven, en de opwekkingen tot geen effect leidden. Dan zenden de gezamenlijke kerken zelve uit door Deputaten, die dan telken jare samenkomen, of het aan een plaatselijke kerk opdragen. In dat geval zijn we nog niet veel verder gekomen. De uitl-comst zal hier moeten leeren wat kan en hoe het kan. Dan, vragen en bezwaren zullen er altijd wel blijven, zoolang wij in deze bedeeling zijn. Wij vestigen alleen de aandacht op een enkel bezwaar; omdat wij niet zouden willen dat de kerken niets anders deden dan de loftrompet blazen over hetgeen te Middelburg is geschied, zonder de geteckende lijnen goed - na te gaan. Ons werk op de Synode was menschenwerk, was onvolkomen, en ^ij zullen den besten dienst bewijzen • aan de goede zaak, die er biddend en ernstig over nadenken en goede opmerkingen maken. Wij moeten elkander helpen, en samen de zaak des Heeren bevordelijk zijn. Dit is buiten kijf, dat al de kerken zich moeten inspannen, om zooveel en zoo doelmatig mogelijk te werken. De Zending is het werk der kerken en ... der eeuwen. Zij heeft bovendien dit voor, dat er niet licht zullen opstaan onder ons, die beweren, dat deze z; iak eigenlijk-niet aan de kerken behoort en beter door ccne Vereeniging uit te voeren zij.

Voor deze critiek zijn wc dankbaar.

Slechts tegen cén verkeerde voorstelling moeten we waarschuwen.

Natuurlijk kunnen de plaatselijke kerken, zoolang de regeling niet definitief is, niet dan bij liooge uitzondering handelen.

Het zou dus uitermate onbillijk zijn, om, als men over drie jaar aan de regeling toekomt, te zeggen: Zulk een regeling kan niet, want, zie maar, de plaatselijke kerken doen niets.

Niet vóór de regeling er is, maar eerst ais ze hestaat en kracht gaat oefenen, zal blijken kunnen, wat de plaatselijke kerken vermogen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de pers

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken