Bekijk het origineel

Een hospitaal voor Dr. Scheurer.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een hospitaal voor Dr. Scheurer.

7 minuten leestijd

Amsterdam, 22 Januari 1897. I I

De toestand is onhoudbaar. I I

Kerken die een missionairen arts in Indië j onderhouden, mogen en kunnen hem niet j zonder hospitaal laten voorttobben. I

Dat men óók voor China ijvert, is uitmuntend, maar het heeft zin noch houding, dat onze arme kerken de rijke kerken van Amerika Jaan een nieuw hospitaal in China gaan helpen, en inmiddels haar eigen medische Zending hulpeloos en ontbloot laten staan.

De kerken voor wier hospitalen wij nu in China zijn gaan zorgen, besteden 's jaars voor haar kerkelijk leven en voor de Zending saam een som van drie millioen tweemaal honderdduizend Gulden, buiten de arm verzorging. En wij, die allen saam nauwelijks even één derde: , van die som kunnen besteden, wij zullen nu onze eigen Zending laten verkwijnen, en de rijke Amerikaansche kerken gaan bijspringen.

Metterdaad wij vragen in ernst, of één 1 ernstig man zulk een|, handelwijze verdedi­ I gen kan.

Indien ge eerst voor de Zending uwer eigen kerken naar behooren hadt gezorgd, en ge hadt dan nog vermogen over, natuurlijk, dan ware niets gewenschter dan om ook voor de Zending van andere kerken te zorgen.

Maar gelijk het nu staat, zou het ons I veeleer voegen, om hulp bij de Amerikaan-I sche kerken te zoeken, dan dat we hier I gehouden zijn, haar van onze armoede bij te staan.

Toch laten we hetgeen men voor de Zending der Amerikaansche kerken ia China deed, en nog doen wil thans rusten, maar wat we vragen met ernst, en vragen met aandrang is, dat én de overige leden onzer kerken, én met name zij, die thans voor het Amerikaansche hospitaal in China offerden, onverwijld de handen zullen ineenslaan, om den smaad van onze kerken af te wenden, en te zorgen, dat Dr. Scheurer, zoo spoedig j J mogelijk, niet een nestig hulpgebouwtje, J maar een flink en degelijk hospitaal, met I kliniek, verkrijge; vooral van niet minder I allooi dan de hospitalen, die nu reeds in I China bestaan, en er nog komen zullen.

Natuurlijk moeten de Deputaten voor de I medische Zending, na grondig en veelzijdig I onderzoek, een beslissing nemen, waar Dr. I j Scheurer den medischen Zendingsdienst vestigen zal. Men aarzelt tusschen Djocjo en Poerworedjo. Op zichzelf zou men zeggen: I »Begin' 'met Poérwbrëdj'o. Dat is bnze'hbbiïJ-I vestiging. Daar zijn we thuis. Daar stuit de 1 Zending voorshands op geen moeilijkheden. Daar is Scheurer reeds geweest. Daar werkte hij reeds. Laat dat het centrum worden, vanwaar we uitgaan.

»Bij de uitzending van een tweeden missionnairen arts kon men aan Djocjo denken.

Maar voorshands is Poerworedjo de aangewezen plek.

Wat tevens dit voordeel biedt, dat dan aanstonds de medische Zending met de paedagogische en ambtelijke Zending in geordend verband kan treden. Immers te Poerworedjo hebben we een Dienaar des Woords, met kerk en pastorie en hebben we tevens de Keucheniusschool.

„Zoo kon ons centrum versterkt worden, en de positie van onze Zending op Midden-Java worden geconsolideerd.

»Te Poerworedjo kon men dan zoo spoedig mogelijk omzien naar een geschikt terrein, dat Dr. Scheurer zelf zou moeten aanwijzen, l opdat het medisch goed, en op gezonde plek gekozen worde, en dan moest een bestek I ontworpen, zoo mogelijk ook met ruimte voor een klasse van betalende kranken, en met een geïsoleerde plaats ivoor besmettelijke ziekten, en vooral met een naar den 1 I nieuwsten „eisch ingerichte operatiezaal.

»Uit dat bestek moest een kostenberekening worden opgemaakt. Berekend moest ook worden, wat de meubeleering van dat huis, het voorzien van dat huis met toestellen en instrumenten zou kosten.

»En als we dat wisten, en ook wisten hoevele verpleegsters Dr. Scheurer daarbij noodig heeft, dan moest die som snel en ten volle, buiten bezwaar van den gewonen dienst, bijeengebracht, en moesten de zusters zich f aanbieden om den medischen dienst daar te gaan bijstaan. !

»Cijfers noemen kunnen we nog niet.

Sommigen schatten 'dat het beneden de tien duizend Gulden zal blijven. Laat men dit afwachten. Aan globale berekeningen heeft men ten deze (niets. Bestek en plan moet* eerstlvaststaan en bouwsom^ en^ meu­ ' beleering moet eerst berekend zijn. Dit laat zich hooren.

Intusschen schijnt het dat Dr. Scheurer I zelf aan Djocjo de voorkeur zou geven; iets wat tot een moeielijke beslissing zal nopen; en waarbij wij Deputaten helder inzicht I en vroed beleid toebidden.

Doch waar dit hospitaal ook kome, er zal veel geld noodig zijn.

Tot onze blijdschap heeft zich hiervoor te Amsterdam dan ook reeds een damescomité gevormd, waarvan het rondgezonden biljet aldus luidt;

Vereeniginy „Dr. Scheurer's Hospitaal; "

tot oprichting en Instandhouding van een Ziekenhuis op-Java., ten dienste van de Medische Zending der Gereformeerde kerken.

Het is geene overbodige zaak, waarvoor wij I uwen steun vragen. Zal de medische Zending I der Gereformeerde kerken aan haar doel beant-1 woorden, dan moet Dr. Scheurer op Java een I Ziekenhuis hebben.

Om een Ziekenhuis op te richten en in stand I te houden, is veel geld noodig. Wij komen I daarom een .beroepj doen op uwe beurs, en ook op uwen tijd.

De wijze waarop wij ons voorstellen althans I een deel van' de (kosten der Ziekenverpleging I op ons zendingsveld te dragen, is deze:

Van ieder, die ons helpen wil, wordt niet I meer dan ƒ0.25 per drie maanden gevraagd.

De medewerkers zijn verdeeld in hoofden I en leden.

Elk hoofd zoekt vier leden. Zoodra hij die I heeft gevonden, zendt hij opgave van hunne I namen en woonplaatsen aan een nader aan te I wijzen persoon.

Ieder hoofd haalt de driemaandelijksche conj tributie van zijne vier leden op in de maanden j Maart, Juni, September en December.

Elk half jaar, in het begin van April en van I October, wordt door de verschillende hoofden I het door hen bijeengebrachte geld gezonden te I (plaats in te vullen) aan (naam in te vullmj., j opdat deze het aanstonds overmake aan de j AJgemeene Penningmeesteres te Amsterdam, die I voorts zorgt voor de toezending aan den Quaestor I Missionis der Gereformeerde kerken, of aan de j door die kerken aan te wijzen Deputaten voor j de medische Zending.

Kan een hoofd niet langer zijn werk verrichten, j dan zoekt hij een plaatsvervanger ot opvolger, I en bericht zulks aan {naam in te vullen)., met I opgave van naam en woonplaats van het nieuwe I hoofd. Kan hij niemand vinden, dan zoekt I {naam in te vullen) een plaatsvervanger of opj volger, en doet, totdat die gevonden is, zijn werk.

Wanneer een hoofd leden verliest, zoekt hij I andere, en bericht hunne namen en woonplaat-1 sen aan {naam in te vullen).

Een hoofd kan natuurlijk ook door coUecj teeren de gevraagde som (/ 2.50 per half jaar I voor hem en zijne leden samen) bij elkaar I brengen. Echter raden wij de door ons beschreven j wijze als gemakkelijker aan.

Ons dringend verzoek is nu, dat gij ons uwe I medewerking verleent, door hoofd te worden, I en dan bijgaand inteekenbiljet, ingevuld met de namen van uwe vier leden, te zenden aan {naam in te vullen).

Tevens verzoeken wij u, wanneer in uwen kring anderen hoofd kunnen en willen worden, I hunne namen en woonplaatsen op te geven aan {naam in te vullen) die hun dan eene circulaire met inteekenbiljet zal zenden.

En eindelijk - vergeet ook het gebed^voor deze Zending niet.

Mej. J. H. KuYPER, Prins Hendrikkade 173, I presidente. Mej. M. W. HovY, N. Heerengracht 143, secretaresse. Mej. J. C. RUTGERS, Keizersgracht 192, penningmeesteresse. Mej. C. M. E. KuYPER. Mej. J. A. M. VAN SCHELVEN.

De boven omschreven poging ten behoeve van de Zending wordt gaarne aanbevolen door den ondergeteekende, die ook op zich genomen heeft, bij deze administratie, in overleg met de Kerkelijke Deputaten voor de Medische Zending (de H.H.: W. Hovy, Ds. N. A. de Gaay Fortman en Dr. P. N. de Vries, te Amsterdam), eenen goeden gang van zaken te helpen bevorderen. Prof, F, L, RUTGERS. Amsterdam, Januari 1897.

Dit Comité heeft in andere plaatsen reeds vertakkingen gevonden. En uit vele kleine bijÖragfen kan eett grotite som komeni

Veel handen maakt ook hier licht werk. Stellig zijn we door de vorstelijke gift van f 10.000, en die andere van ƒ 1000, reeds een goed eind op weg. Maar laat nu ook andere broeders en zusters die kunnen, wat diep in den zak tasten. Het zou zoo schoon zijn, als, dank zij het vorstelijk begin van deze gave, deze bouw eens zelf koninklijk mocht worden.

Doch ook dan zijn we er nog niet.

Dan nog komt meubeleering en onderhoud. En ook daarvoor moet bijeengezameld uit kleinere beurzen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 januari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Een hospitaal voor Dr. Scheurer.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 januari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken