Bekijk het origineel

Actie.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Actie.

3 minuten leestijd

Over de nieuwe actie, die op missionair gebied nu reeds begint openbaar te worden, schrijft het Geref. Volksblad van Ds. De Haas dit even ware als ter zake dienende woord:

Er begint voor den arbeid onzer buitenlandsche Zending beweging te komen in de kei ken zelve. Bij de leden der Gemeente. Binnen enkele dagen werd aan buitengewone zendingsgiften dertien duizend gulden ontvangen. Elf duizend kwam bij Dr. Kuyper in. Twee duizend gulden mocht de heer A. van Beeck Calkoen te Utrecht aan den penningmeester overmaken van eene zuster, die onbekend wenscht te blijven. Een enkel twijfelachtig, overigens zeer welmeenend broeder, dacht eerst dat de Synode van Middelbi^g met haar kloeke zendingsbesluiten de kluts wezenlijk was kwijt geraakt.

Bovengenoemde giften zeggen hem reeds, dat hij zich verzag en vergistte.

Neen werkelijk, de kerken verlangden naar verandering. Niet om die verandering als zoodanig. O neen. Alle verandering is geen verbetering. Allerminst op het gebied van de Zending. Maar naar verandering werd gesnakt, omdat het niet goed ging. Ondanks den besten wil onzer volijverige Generale Deputaten, die stapels arbeids aan de kerken geleverd hebben, waarvan Middelburg getuige is geweest. Toch ging het niet goed.

Ook hier — evenals Ie Kampen met de literarische opleiding — de methode hokte.

Een vast, leidend, wel doordacht, op bijzonderheden berekend plan ontbrak.

Geen wonder.

De zendingszaak van de Christelijke Gereformeerde kerk van vroeger was een andere als die van de Nederlandsch Gereformeerde zendingsvereeniging.

Wie het uitnemende boek van Ds. Lion Cachet met aandacht heeft gelezen, weet daar nu alles van. Het verschil tusschen beide was groot.

En die twee hadden nu saam gewandeld van 1892 tot 1896. Dat kon immers zoo niet langer ? Niemand die van den onhoud baren toestand dan ook beter overtuigd was als de zendings-deputaten zelven. Er moest verandering komen. Denk ook maar alleen aan de eigenaardige positie van de Zending (? )'onzer kerken op Batavia en Soerabaja.

Twee dure zendelingen, wij zeggen niet te dure, hebben de kerken tot 1896 aldaar onderhouden, zonder dat deze broeders iets noemenswaardig, al die jaren, in welke zij met groote toewijding voor hun gemeetite gearbeid hebben, aan de Zending onder^de heidenen konden doen.

Mocht dit dan alzoo blijven ?

Mogen rijke Europeanen in Indië aldaar maar teren op de beurs van onze Nederlandsche kerken, wier leden voor het grooter deel tot den kleinen burgerstand behooren ?

De kerken hebben hiervoor nu eindelijk een schotje gestoken. Nummer één van het thans aanvaardde beginsel is:

Zending onder Heidenen en Mohammedanen moet zending zijn.

Daar geven de kerkeij, haar goud en zilver en brons voor.

Wie in Indië predikant is, kan tegelijk geen zendeling zijn. Batavia en Soerabjja zelve zullen dit toestemmen.

En zie, nu de kerken dit maar even kloek en ferm hebben uitgesproken, nu beginnen de gaven onzer aanzienlijke broeders en zusters voor de Zending reeds te vloeien.

Ook voor de medische Zending.

Dr. Scheurer komt ook op de been. Hij zat er trouwens, ook al door een samenloop van onverkwikkelijke omstandigheden, tamelijk diep onder.

Uitgemaakt is ook dit beginsel. Deze broeder is voortaan arts, geen zendeling en arts.

Ook niet langer zendeling-arts. Maar arts, doctor, geneesheer in' den ruimsten zin des woords, in den dienst der Zending.

Nauwelijks nu is dit ruchtbaar of zie, reeds een gift van 10.000 gulden komt in voor een hospitaal te Poerworedjo.

Waarlijk de Heere doet groote dingen. Dies zijn wij verblijd. Wij schreven boven: er komt beweging. Wij zeggen nu: er is reeds actie.

Sluimere de ontwaakte geest nimmermeer in, en ook dole hij nimmer af op Methodistische paden.

Blijve hij én Gereformeerd én nationaal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Actie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken