Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Met verkorting vit het Kerkblad van 26 Maart.

DEP. CORR. MET DE OVERHEID.

L.S.

Deputaten van de Gereformeerde kerhen voor de Correspondentie met de Hooge Overheid vestigen de aandacht van kepkeraden op het volgend:

Menige kerkeraad ontving in de vorige maand van den ontvanger der directe b'elastingen een aanslagbiljet om een zekere som grondbelasting te betalen voor kerk, of voor pastorie, of voor beide, over het jaar 1897. Staan echter die bezittingen niet op naam van één of meer kerkeraadsleden^ of op naam van een vereeniging^ oiop naam van de kerkelijke kas, maar op naam van de Gereformeerde kerk (of de gemeente) zelve, dan geschiedt die aanslag onwettig en kan de kerk er vrij van komen. Vandaar dat de jongste Generale Synode van Middelburg, zie no. 6 van art. 178 harer acta, besloot: -^de herkeraden er iop te wijzen, dat zij voor kerken en pastoriën, idie op naam hunner kerken staan, overeenkomistig art. 25b der Wet van 26 Mei 1870, vrij-

Naar dat art. der wet kan dit ook verkregen worden voor gebouwen, uitsluitend dienende voor beraarfplaatsen.

Om een of ander te verkrijgen heeft de ker­ keraad:

a, van den betrokken ontvanger te vragen een dubbel van den dubbel van zijn aanslagbiljet;

b. een adres, op ongezegeld papier, op te stel­len, in hoofdzaak, van den volgenden inhoud:

Aan Gedeputeerde Staten van de Prouinice......

De kerkeraad van de Gereformeerde kerk te , als zoodanig wettig bij de Regeering bekend naar de Wet van 10 Sept. 1853 (Staatsblad no, 102, ) neemt door dezen de vrijheid, onder overlegging van een dubbel van het aanslagbiljet, op grond van art. 51 no. i der Wet van 26 Mei 1870 {Staatsbl. no. 82), Uw college beleefdelijk te verzoeken hem ontheffing en verdere vrijstelling van dien aanslag te verkenen, aangezien hij dezen in strijd acht met letter b [en c\ annex de laatste alinea van art.25. der genoemde Wet.

Met verschuldigde hoogachting, namens den Kerkeraad voornoemd, Voorzitter. Scriba. den . . . Maart 1897.

c. beide stukken in één couvert op te zenden linnen 3 maanden na de afkondiging van het kohier (zie voor dezen datum achterop het belastingbiljet) onder het volgende adres: Aan Gedeputeerde Staten van de Provincie te......

Aanm. Van letter c. der wet mag in het adres dan alleen sprake zijn, wanneer ook of slechts ontheffing voor begraafplaatsen wordt gevraagd. Voor kerk, pastorie of kosterswoning is het voldoende, dat in het adres letter b wordt vermeld.

Namens Deputaten voornoemd,

(Deputaten achten het nuttig, dit nogmaals onder de aandacht te brengen.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken