Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van 9 April^

WESTERLEE, 5 April 1897. Nadat door de laatstgehoudene Classis besloten was, alhier eene zelfstandige Gereformeerde kerk tot openbaring te brengen, hadden wij gisteravond het voorrecht, dat aan dit besluit werd gevolg gegeven. Onze consulent. Ds. J. A. Bult van Winschoten, tot welke kerk wij vroeger meest allen behoorden, sprak bij die gelegenheid over Hand. 2:42, en stelde daarna de ambten in. Wij zijn verblijd, dat de Heere onze God ons tot zoover gebracht heeft. Daar wij echter als kerk nog klein en zwak zijn, hebben wij behoefte aan de voorbede en den steun der zusterkerken, om welken steun wij bij dezen vriendelijk verzoeken. Wij zijn reeds in het bezit van een klein maar net kerkje, vroeger het eigendom der Evangelischen, maar wij hebben nog geen pastorie; ook ontbreekt ons nog een Avondmaalstel. Zouden onze rijk bedeelde broeders en zusters ons eens wUlen gedenken ?

Brieven en stukken aan den kerkeraad te adresseeren aan

H. v. D, VEEN.

OUDERKERK A/D AMSTEL, 4 April 1897. 't Was ons Zondag een blijde dag, doordat wij de tot stand koming van de, door zoovelen begeerde ineensmelting der beide afdeelingen A en B mochten smaken, en met elkander voor het eerst saamvergaderden in het bedehuis. Den Heere zij daarvoor alleen de dank, die het gebed zijns volks te dezer plaatse — maar ook voorzeker van velen buiten onze gemeente, wien wij ook verzocht hadden ons in dien arbeid te gedenken — tot den troon der genade heeft willen verhooren, en ook hierin weder heeft betoond te zijn een waarmaker van zijn Woord. Onze geliefde Leeraar, Ds. M. v. d. Boom, leidde dezen' feestmorgen in, met te prediken over r Johannes 4:10—II. De Heere schenke ons allen een ruime mate van zijnen Heiligen Geest te ondervinden, opdat de liefde Christi ons meer en meer binde aan elkander; zijn Naam tot eer, en tot zegen der gemeente, en kon het zijn ook nog tot voorbeeld en zegen voor andere kerken.

Kort verslag der Classicale vergadering van Haarlem.

De praeses der vorige, Ds. J. D. van der Munnik, opent deze vergadering.

Uit het onderzoek der credentiebrieven blijkt, dat alle kerken in de Classis zijn vertegenwoordigd.

In het moderamen nemen zitting D. D. Notten als praeses; Raamsdonk als scriba, en Van der Munnik als assessor.

Aan Ds. Van der Munnik, beroepen predikant te Barendrecht, wordt op verzoek het attest der Classis uitgereikt; ook aan Ds. Notten, beroepen naar de kerk van Velp B, is door deputaten, voor approbatie van beroepingen, zulk een attest verstrekt.

Gehoord het advies der Classis, namen de afgevaardigden eener kerk de vraag, om met tuchtoefening te mogen voortgaan, terug. Inzake de aanvrage van twee kerken, om de tweede trap der censure te mogen toepassen, adviseert de Classis met tuchtoefening voort te' gaan.

Het onderzoek naar Art. 41 is over het algemeen bevredigend. Bij de rondvraag van dit artikel verzoekt de kerk van Beverwijk, dat de Classis een woord van aanbeveling voege bij een door haar op te stellen circulaire, waarin zij de hulp der kerken in ons land wenscht in te roepen, tot betaling eener opgezegde hypothecaire schuldvordering. Dit verzoek wordt niet ingewiUigd.

In zake de quaestie van het afgeven van attestaties aan personen, wonende tusschen Nieuw-Vennep en Oude-Wetering, v/ordt na langdurige discussie het.volgende voorstel aangenomen: sDe Classicale vergadering, gehoord de mededeeling van Nieuw-Vennep, adviseert den kerkeraad van Nieuw-Vennep, om, in overleg met den kerkeraad van Oude-Wetering, het daarheen te leiden, dat de leden, aan den Sloterweg woonachtig, vrijheid hebben met hun lidmaatschap naar keuze te zijn: öf te Nieuw-Vennep óf te Oude-Wetering.

De volgende vacante kerken wordt een consulent aangewezen: Voor Haarlem B: Ds. Mulder; voor Westzaan en Zaandam A en B: Ds. Goris; voor Vijf huizen: Ds. Breukelaar; voor Sloterweg: Ds. Veltman; voor Velzen: Ds. Ringnalda; voor Wormer: Ds. Goris.

Ds. Van der Munnik en Notten, eerlang vertrekkend naar de kerken van Barendrecht en Velp B, nemen een hartelijk afscheid van de Classisbroeders. Niet dan met leedwezen ziet de vergadering deze broeders uit de Classis heengaan. Voor hunne personen, gezinnen en kerken, weldra door hen te dienen, worden de beste wenschen geuit en hun toegezongen Ps. 134 : 3.

Na het lezen der korte notulen wordt de vergadering gesloten en het dankgebed gedaan door den praeses.

Theologische ^acuSleiS.

De Theologische Faculteit der Vrije Universiteit heeft aan den heer C. Oranje., te Middel­ burg, Theologisch Candidaat, vergunning gegeven, om, op uitnoodiging van den kerkeraad eener Gereformeerde kerk en onder diens toeicht en leiding, nu en dan in de gemeenteeen tichtelijk woord te spreken.

Uit naam van de Faculteit voornoemd.,

F. L. RUTGERS, Voorzitter,

W. GEESINK, Secretaris,

Amsterdam., 3 April 1897.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 april 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 april 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken