Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van 23 April,

Archief des* GepeformeersSe Sterken.

De Synode van Middelburg droeg aan ondergeteekende op de schrifturen, die aan onze kerken toebehooren, doch waarvan vele in handen van private personen zijn, zoo spoedig mogelijk te verzamelen en in het Archief te deponeeren (Acta Art. 162.) Op mijn verzoek, 'va het Kerkblad en andere bladen, zond mij Prof. Dr. Bavinck het Archief der vroegere Christelijke Geref. kerken; van eenige andere personen ontving ik nog enkele stukken, maar, zelfs na pogingen aangewend te hebben bij voormalige Scribae van Synode's, mocht het mij niet gelukken alles te verzamelen. Allen, die stukken of bericht zonden, breng ik bij dezeia nogmaals mijnen dank.. Doch om hen, bij wie nog stukken aanwezig zijn, aan te sporen tot spoedige zending, volge nu een kort overzicht van het ontbrekende, om aan te toonen, hoe schraal ons Archief nog is.

Het begint in 1836 met eenige adressen van adhaesie, alleen uit sommige plaatsen in Friesland. Van de Synode, in dat jaar te Amsterdam gehouden, is alleen eene concept-verklaring aanwezig betreffende een genomen besluit. Van 1837 (Utrecht) hebben wij alleen ingezonden stukken, lastbrieven en copieën van brieven namens de Synode geschreven. De notulen ontbreken. (Uit de lastbrieven is gelukkig eenigermate op te maken, waarover de Synode gedelibereerd heeft). Van 1840 (Amsterdam) hebben we alleen de notulen. 1843 (Amsterdam) is vrij compleet, 1849 (Amsterdam) is goed in orde. Evenzoo 1851 (Amsterdam), 1854 (Zwolle), 1857 (Leiden) en i860 (Hoogeveen). Merkwaardig is bij dit laatste jaar de wijze, waarop de brieven van Ds. Postma uit Transvaal behandeld of liever ^««Vhandeld zijn. Sommige vellen hieruit zijn met een scherp voorwerp in stukjes gesneden. Met veel moeite slaagde ik er in, die weder bij elkaar te zoeken, ofschoon ik nog 2 stukjes niet terecht kan brengen.

De lastbrieven, die maar zelden missen, ontbreken in 1863 (Franeker); 1866 (Amsterdam) is vrij goed in orde. Van 1869 (Middelburg) ontbreekt ALLES. Gelukkig gewerd mij een exemplaar der gedrukte Acta. Maar dit kan natuurlijk niet volstaan. Waar is het overige? ? Van 1872 missen we eveneens de notulen (Groningen). Bij 1877 (Utrecht) ontbreken weer de lastbrieven. 1879 (Dordrecht) heeft noch gedrukte, noch geschreven notulen. 1882 (Zwolle) alleen de notulen der vergadering in comité-generaal. Het overige is ge lukkig wel aanwezig, zooals: lastbrieven, rappor, ten, ingekomen stukken enz, 1885 (ROTTERDAM) is wel zoo schraal mogelijk. Het eenige wat we daarvan bezitten, is: notulen der vergaderingen van 22 pa. 28 Augustus in comité-generaal.

Deze Synode is toch waarlijk niet zoo lang geleden, dat de stukken reeds verdwenen kunnen zijn. 18B8 (Assen en Utrecht), 1890 (Leeuwarden), 1891 ('s-Gravenhage) zijn vrij goed. Van 1891 (Leeuwarden, Chr. Gcr. kerk) . - . ontbreken weer de notulen. 1892 (Amsterdam, Chr. Ger. kerk) mist weer de notulen. 1892 (Amsterdam, Ned. Ger. kerk) is, evenals 1893 (Dordrecht), [1896 Middelburg, ontvingen we nog met, ] een voorbeeld van nauwkeurigheid. Wanneer alle stukken zoo precies aanwezig en o-ecatalogiseerd waren, als de Scribae van die jaren 't bezorgd hebben, welk een schoon Archief w zouden onze kerken dan bezitten! Deze accurate broeders verdienen den lof en den dank der kerken. (De stukken betreffende de Geuzenkerk te Brielle zijn ook goed in orde).

Men ziet uit het bovenstaande hoe 't gesteld is met ons Archief. Laten zij, die nog stukken hebben, ze nu spoedig zenden bij 't zien van den desolaten toestand. En voorts: wie helpt ons bij gebrek aan beter, aan de gedrukte Acta (zoo ze bestaan, wat we van alle nu te noemen jaren niet weten) van 1836, 1837, 1872, 1879, 1882, 1885, ï888, (Christelijk Gereformeerde kerk, Assen), 1891 (Christelijk Gereformeerde kerk, Leeuwarden, ) 1892 (Christelijk Gereformeerde kerk, Amsterdam), en ook aan de notulen enz. van het Synodaal Convent van de Nederduitsche Gereformeerde kerken (Doleerende) in Nederland, gehouden te Rotterdam in Juni en juli 1887? (Hiervan is ook niets aanwezig.)

Vüor belanghebbenden bericht ik nog, dat wie gebruik wil maken van 't Archief, zich te wenden heeft aan het adres van den ondergeteekende, aan wien ook alle stukken voor't Archief moeten geadresseerd worden.

H. W. VAN LOON.

Amsterdam. Jacob van Lennepkade 27.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 april 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 april 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken