Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

7 minuten leestijd

Engeland,

Een formuliergebed. Het antwoord der Anglicaansche bisschoppen aan den paus.

De heer Joh. Matthews, secretaris van het Metropolitan Free Church 6öï/!««y, schreef dezer dagen het volgende: De Anglicaansche aartsbisschoppen hebben bekend gemaakt, dat zi een formuliergebed willen opstellen, om te gebruiken in kerken en kapellen bij gelegenheid van den dag van dankzegging voor de vegeering van de koningin van Engeland. Hoe aannemelijk deze liturgie voor hunne eigene kerken ook moge zijn, de vrije kerken zullen er niet voor te vinden zijn om gebedsvormen te gebruiken, welke voor haar zijn opgesteld door staatsambtenaren. Ofschoon zij zeer dankbaar zijn voor de vrijheid, die zij genoten hebben (juder de regeering^ van hare majesteit, en voor den maatschappehjken en geestelijken vooruitgang, waardoor de laatste 60 jaren zich hebben gekenmerkt, verkiezen zij toch hun eigen ongedwongen en eerbiedige Godsvereering van den God en Vader van alle rassen en zielen, die vereenigd zijn onder de souvereiniteit van koningin Victoria. De opvatting der 'vrije kerk is breeder, zachter, geestelijker. Christelijker en meer Katholiek dan de Anglicaansche voorstellingen van den Allerhoogste. In deze liturgie van smeeking en lof moet deze opvatting van den hemelschen Vader uitdrukking vinden. Wij vertrouwen hst onzen geliefden en begaafden leiders toe, om voor ons eene liturgie van dankzegging op te stellen, die gebruikt kan worden, niét alleèil iö het vere'énigd koninkrijk, maar door de rnillioenen van leden der yrije kerk, door het geheele rijk. Het is gansch verkeerd te onderstellen, dat alleen Anglicanen van de periode Elisabeth begaafd zijn met de zeld zarne kunst om gebeden op te stellen. Hoe schoon ook 'de gebeden van het Book of Common Prayer mogen zijn, zoo durf ik toch te verzekeren, dat wij in onze vrije kerk stichtelijke literatuur he'bben, die de elementen in zich dragen van een nog edeler en frisscher boek voor gemeenschappelijk gebed. En ik houd er, mij van overtuigd, dat velen van onze godgeleerden ; in''onze vrije kerken in staat zijn, om eene korte liturgie voor den herdenkingsdag op te stellen, die met blijdschap zal gebruikt worden door de vrije kerken. Eén ding, hoop ik, zal daarin niet jvergetenjworden, namelijk het uitspreken van de belijdenis van en het berouw over onze nationale zonden, als daar zijn: onze ongerechtigheid jegens de armen, dat wij niet hebben getoond waarlijk door den geest van Christus te worden bezield, dat wij den verdrukte aan zichzelven hebbenjovergelaten en dat wij wreed zijn geweest jegens den gevangene, die voor den verwoester vlood."

Dit laatste ziet op de houding van Engeland tegenover Creta.

Het antwoord van de Anglicaansche bisschoppen aan den paus, die de geldigheid der priesterordeningeii in de Episcopaalsche kerk hadden betwist, hebben we reeds met een enkel woord in dit iDlad besproken. Het heeft de aandacht in Engeland getrokken, dat de man, die door Luther en John Knox, Schotland's hervormer, de antichrist zou genoemd worden, door de Anglicaansche bisschoppen getiteld wordt: »Onze eerwaardige broeder", of onze zeer eerwaardige broeder" terwijl het recht, dat Engelsche priesters hebben om Sacramenten te bedienen, afgeleid wordt uit de bewering, dat zij jgenade" hebben ontvangen, die hun is-medegedeeld door dezelfde kanalen, als door welke het pausdom ze verkreeg.

De s Guardian", het orgaan van de Engelsche ritualisten, is zeer ingenomen met het antwoord, en daarom zal de eenstemmigheid in het kamp der Ritualisten wel hersteld zijn. Maar de paus zal niet van gevoelen kunnen veranderen en zij, die de kerk van Engeland willen verlaten omdat zij meenen, dat in de Roomsche kerk alleen de waarborgen te vinden zijn dat men in de apostolische successie deelt, zullen evenmin tot andere gedachten gebracht worden. Na het antwoord der Anglicaansche bisschoppen is een bekende figuur, sommigen noemen hem een beroemd man, iVader Marturin", een lid van de Cowley Broederschap, tot de Roomsche kerk overgegaan.

Ouïtschland.

Vermindering van het getal studenten in de theologie.

Opmerkelijk is het, hoe in de laatste jaren 't getal studenten in de theologie door geheel Duitschland is verminderd. In het jaar 1890 waren er nog 4527 jongelieden te vinden, die eene universitaire opleiding begeerden, om later op te treden als Dienaren des Woords. Dit getal is in deze dagen herleid tot 2956. Alleen twee universiteiten zagen het getal studenten in de theologie vermeerderen, en wel die van Erlangen en van Greifswald. Opmerkelijk is het, dat in beide universiteiten de theologische professoren behooren tot de orthodoxe richting. In Berlijn, waar men beweert, dat de beroemdste hoogleeraren gevonden worden, is het getal theologische studenten met bijna 50 percent verminderd.

De oorzaak van die vermindering wordt door sommigen gezocht in de omstandigheid, dat in vorige jaren de markt van theologen overvoerd was; anderen meenen, dat er zoo weinig lust is om predikant te worden, omdat de leeraars zoo slecht worden gesalarieerd. Doch men weet, dat voor een administratief ambt, hetwelk nog slechter betaald wordt, dikwijls honderden sollicitanten opkomen. De voornaamste oorzaak is het Ritschlianisme, dat van lieverlede openbaar wordt als verkapt liberalisme of modernisme. Daardoor zijn de universiteiten overstroomd en de menschen, die in dien stroom zijn medegevoerd, hebben weinig geneigdheid, om huime zonen voor den dienst der kerk te laten opleiden.

In verband hiermede is het interessant te vernemen, dat de Berlijnsche hoogleeraar Harnack, een van de voornaamste professoren van de uni/ersiteit van Pruissen's hoofdstad en vurig bewonderaar van Ritschl, toch eenigszins terugkomt van de ontkenningen, die hij zich veroorloofde. Hij gaf een werk uit over de samenstelling van de boeken des Nieuwen Testaments, waarin hij openlijk te kennen geeft, dat hij tot de traditioneele opvatting omtrent het ontstaan van de boeken des Nieuwen Verbonds aanvaardt, en ook aanneemt, dat al de boeken des Nieuwen Testaments historische autoriteit hebben, met uitzondering van den tweeden brief van Petrus. Dit is zeker een evenement. Het toont, dat er bij de Duitsche theologen zekere reactie merkbaar is. Ach, dat ten onzent de Ethischen het toch inzagen, dat de weg, dien zij bewandelen, uitloopt op een geheel verwerpen van Gods Woord.

Frankrijk.

To', ena: me der clerikale instelling voor liooger onderwijs.]^

De liberalistische wereld van Frankrijk is zeer in beweging gebracht door het feit, dat een afgevaardigde in de Kamer van afgevaardigden er op i^ee; ; , dat de kerkelijke instellingen voor hooger onderwijs aan de staatsinrichtingen voor hetzelfde doel sterke concurrentie aandoen. Het werd met cijfers aangetoond, dat van de 100 jongelieden, die hooger onderwijs ontvingen, er 46 gevonden werden, die aan clerikale of bijzondere instellingen hunne opleiding ontvangen. Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat vele j vrijdenkers er toe overgaan, om hunne zonen naar Lycea te zenden, waar onderwijs in Ultramontaanscheii geest gegeven wordt, en alwaar zij ook in dien geest opgevoed worden, want aan de inrichtingen voor hooger onderwijs, die van de Roomsche kerk uitgaan, zijn internaten. Nu is het niet alleen de invloed van moeders die aan Rome getrouw bleven, al gingen hunne mannen niet meer naar de mis, die zoo vele jongelingen naar delkerkelijke instellingen voor hoüger ondervvijn drijft, maar ook de onistandigheid, dat velen, die gebroken hebben met Rome, tot de overtuiging kwamen, dat een volk zonder godsdienst niet kan bestaan.

Wij deelden mede, hoe de Protestanten in deze dagen door de Ultramontanen verdacht gemaakt worden. Als een tegenhanger nemen wij over, hetgeen eenige Protestanten ervaren hebben, die een vorstenprediker, welke te Havre grooten opgang maakte, gingen hooren. Tot hunne groote verbazing hoorden zij, dat de Roomsche priester een preek van een Parijsch predikant, die in druk verschenen was, van woord tot woord voordroeg.

WINCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 mei 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 mei 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken