Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

5 minuten leestijd

Frankrijk.

Leo Taxil. Sedert 12 jaren heeft een zekere Leo Taxil, in bond met eene dame. Miss Vaughan, de Roomschen bezig gehouden met onthullingen omtrent de vereering van den duivel bij de vrijmetselaars. De meest r onzinnige en dwaze berichten daaromtrent vonden geloof bij een groot deel der Roomsche kerk. De paus zond zelfs Miss Vaughan zijn zegen. Wel waarschuv/de het Roomsche blad, de Kblnische Volkszeittmg.^ tegen Taxil en Mejuffrouw Vaughan en ging daarbij zelfs zoover om te beweren, dat Mejuffrouw Vaughan niet bestond en alles slechts een groote bedriegerij was. Doch dit blad werd niet geloofd. Het congres tegen de vrijmetselaars, het vorige jaar in Trente gehouden, benoemde eene commissie om de zaak te onderzoeken, en de uitslag van dat onderzoek was, dat men constateerde, dat men noch voor noch tegen het bestaan van Mejuffrouw Vaughan bewijzen kon bijbrengen. Leo Taxil beloofde nu op Paaschmaandag Mejuffrouw Vaughan openlijk voor te stellen, om aldus een einde te maken aan allen twijfel. De Voss. Zeitung deelde het volgende mede omtrent de vergadering :

Parijs 20 April. De zaal van de vereeniging ­voor aardkunde 'was gisteren getuige van een ­optreden zonder wedergade. De beruchte Leo Taxil had onthullingen omtrent Miss Diana Vaughan en hare persoonlijke voorstelling aangekondigd. Doch deze Engelsche dame werd niet voorgesteld. Daarentegen verhaalde hij het volgende: In 1885 bekeerde hij zich met veel drukte van den giitigsten priesterhaat tot het Roomsche geloof. Dit was niet anders als opzettelijk bedrog; hij wilde het genot smaken de Jezuïetenorde en de geheele kerk er in te laten loopen. De hansworstgrap van zijn eigene bekeering was hem niet genoeg; hij verdichtte de spook-en de roovergeschiedenis van Diana Vaughan, die hij den grootsten onzin van alle tijden noemde. Miss Vaughan is een arm meisje, dat hij als machine-schrijfster met een tractement van 150 francs in de maand aanstelde, om zijn verbazend uitgebreide correspondentie met Roomsche kerkvorsten te ktmnen houden.

Terwijl hij dicteerde, schreef zij de onthullingen omtrent de vrijmetselarij, sde Duivel Ritzie", enz. Dr. Hacks, genoemd »Bataille", was zijn vroolijke helper bij deze verdichtingen. In Rome geloofde men alles. Een vreemd straatdeuntje, getiteld tAria van de philharmonische klijsterspuit", werd door hem als eene ingeving van Miss Vaughan naar Rome gezonden en in tal van kapellen in de verzameling choralen opgenomen. Taxil las ongelooflijke brieven voor, die de Engelsche miss van kardinaal Paricchi en andere kardinalen en kruisprelaten van den paus ontving. Toen de bisschop van Charleston te Rome op het bedrog wees, beval de paus hem te zwijgen en zond Miss Vaughan zijn zegen. Te vergeefs ging de apostolische vicaris van Gibraltar tegen de bewering, door Vaughan geuit, in, dat de rots van Gibraltar niet uitgehold was en daar geen geheime grotten zijn voor den vrijmetselaarduivelsdienst.

De klucht had echter volgens Taxil lang genoeg geduurd; hij wilde er nu zelf een einde aan maken. De toehoorders, grootendeels Roomsche geestelijken, waien als verpletterd en wilden heengaan. De abt Gamier riep : sLaat ons den moed hebben te blijven", en gaf daarmede aanleiding tot het woedendste tumult. De vergadering eindigde met vreeselij k geschreeuw aan den eenen en honend lachen aan den anderen kant.

Dat een man als de tegenwoordige paus zich door het bedrog liet medesleepen, hij, die anders zoo nuchter oordeelt, is ons een raadsel.

Rusland.

Uit de Oostzee-provinciën.

In de Oostzee-provinciën zijn niet minder dan 10.000 personen, die uit de Grieksche kerk tot de Luthersche zijn overgegaan. De meesten hebben vroeger tot de Luthersche kerk behoord, maar lieten zich door voorspiegelingen van uit-

wendige voordeelen verlokken de kerk hunner vaderen te verlaten, om tot de Grieksch-orthodoxe over te gaan. Tot hiertoe hebben die lo.ooo niet kunnen verkrijgen, dat zij officieel door de regeering als leden van de Luthersche kerk werden erkend, ja, zij kunnen zichzelven beschouwen als vogelvrij-verklaarden. Niet het minst zijn door het bestendigen van dien toestand de predikanten der Luthersche kerk in gevaar. Immers zij loopen de kans om, wanneer zij aan diegenen die eenmaal tot de Griekschorthodoxe kerk behoorden, de Sacramenten in de Luthersche kerk bedienen, geschorst, afgezet, ja, zelfs naar Siberië verbannen te worden.

De Russische Czar heeft een tijdlang aan dezen onhoudbaren toestand een einde willen maken, maar er hebben invloeden op hem gewerkt, die hem tot hiertoe terughielden. Wij houden er ons van overtuigd, dat de procureur der Heilige Synode Pobedonoszew er achter zit. Deze invloedrijke man beweert, dat er geen land ter wereld is, waar men meer conscientievrijheid geniet dan in Rusland. De overheid legt niet het minste in den weg aan de verschillende secten, die zich in Rusland willen vestigen. Maar voor één ding moeten zij zich wachten. Zij moeten niet trachten door het maken van propaganda de Grieksch-orthodoxe staatskerk afbreuk te doen. Die kerk is met het volksleven zoozeer saamgegroeid, dat, wanneer die kerk afbreuk gedaan wordt, de Russische Staat groote schade lijdt. Daarom mag eene niet Grieksche kerk niet de minste poging doen, om leden van de Grieksche kerk tot zich te trekken; afvalligen van de orthodoxe kerk mogen ook niet in den schoot van eene andere gemeenschap worden opgenomen. Ambtsdragers, die bijv. het Avondmaal bedienden aan hen, die vaA oorsprong Luthersch, later tot de Grieksche kerk overgingen, om ten slotte berouwvol tot de Luthersche kerk weder te keeren, zijn meermalen daarvoor gestreng gestraft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken