Bekijk het origineel

Officieele berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele berichten

5 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van 11 Juni,

gendum de Provinciale Synode van Ovepijsel,

te houden D. V, Donderdag 17 Ju7ii !? !< )•] iti de Plantage-kerk te Zwolle^ aanvang 10 uur vm, Deputaten.

Uit de Classis Zwolle: Primi. Secundi. Ds. J. Hessels. Ds, J, J. Westerbeek van » G, Elzenga. Eerten. » C. W. E. PI. V. Amstel. Ds. W, Wolsink, Oudl, J. G. van der Hoogt. » J. Meijer Jr. » B. van Bruggen, Oudl, M, J, van Tongeren. » J, R, Hammer. > M, Wilmink, s J, Aarts Uit de Classis Deventer:

Ds. J. Gideonse. Ds. A, Brummelkarap. » L, M, A. Scheps. » J, Slager, s P, Zijlmans. » W. J. Thijssen, Oudl, W. J. Kolkert Oudl. E. Jansen, » B. Scherphof. » J. Pereboom. » J. Lazonder, » H, Sondorp, Üit de Classis Ommen:

Ds, G. Goris, Dr, C, C. Schot Czn. » J, Offringa, Ds. J. Schoemaker. » L, Smilde, » W, de Jong. Oudl. J. Kroon. Oudl.H. Bartels. » H, Waterink, s F, C. v, d. Vorm. » N. Rooseboom, » I. Breman. 1. Opening der vergadering. 2. Onderzoek der credentie-brieven. 3. Verkiezing van een moderamen. 4. Lezing en vaststelling der notulen, 5. Rapporten van Deputaten: Hulpbehoevende kerken, Examina, Inw. zending, Kas E. B. P., Curator Theologische School. 6. Rekening en verantwoording door den quaestor. 7. Benoeming van deputaten. 8. Voorstellen der Classes. De Provinciale Synode behartige de zaak der Emeriti predikanten, Pred.-Weduwen en - Weezen, in zooverre dit volgens besluit der Generale Synode van Middelburg 1896 tot hare roeping behoort. (CV. Zwolle.)

a. De Classis ondersteunt het verzoek der kerk van Olst, om ook voor het volgende jaar het bedrag van ƒ 200.— uit de Prov. kas voor Hulpbehoevende kerken te mogen ontvangen, b. De Classis vraagt, of het niet wenschelijk zou zijn, dat de Prov. Synode de instructiën van de deputaten voor de Emeritus-verklaring van predikanten nader omschreef. (Cl. Deventer.)

a. De Prov, Synode bepleite ons goed recht bij de Prov, Staten omtrent de ondersteuning voor de verpleging onzer krankzinnigen,

b. De Classis vraagt Ondersteuning voor de Hulpbehoevende kerken van Avereest en Lemelerveld, zoo mogelijk voor ieder / 100, — Zoo dit niet kan, dringt zij op gelijke verdeeling aan.

c. De Classis vraagt ondersteuning van de Prov, Synode voor de verzorging van Mej, de Wed. Ds. L, F. C. van Kamp te Heemse. (C7. Omtnen.)

Kort verslag van de Prov. Synode der Geref. kerken in Friesland, gehouden te Bolsward den 25sten Mei 1897.

1. De oudste der dienaren des Woords bij de kerk van Bolsward, Ds. T. D. Prins, opent deze vergadering met het laten zingen van het 3 e en 4e vers van den Morgenzang, het lezen van Ps. 121 en gebed. In een korte toespraak begroet ZEerw. in naam van de kerk en Classis (Syn.) de broederen, met de bede, dat de Heere door zijnen Geest deze Synodej leide in al hare werkzaamheden.

2. De credentie-brieven werden in orde bevonden. Uit de verschillende Classes zijn tot deze Synode afgevaardigd, 16 dienaren des Woords en 16 ouderlingen. Een enkele primus is door zijn secundus vervangen.

3. Het moderamen wordt bij stemming samengesteld uit de volgende broeders: Dr. H, H. Kuyper praeses. Ds. J. J. Impeta assessor, Ds. J. C. Balhuizen scriba. Ds. P. N. Kruys? rijk adjunct scriba.

4. Het agendum, vermeerderd met enkele nagekomen punten, wordt vastgesteld.

5. Voorlezing en bespreking der vorige notulen wordt niet noodig geacht en zoo komen de verschillende rapporten het eerst ter tafel.

a. Rapport naar Art. 49 D. K. b. Informatiebureau, c. Kas E. b. p. d. Kas voor hulpbehoevende diakoniën ter ondersteuning in de verpleging van krankzinnigen, e. Kas hulpbehoevende kerken en Inw. zending. — Volgens dit laatste rapport waren de ontvangsten van het vorig boekjaar/ 1277, 821/3 en op verre na niet toereikend om het volle, voorwaardelijk toegezegde bedrag van ondersteuning aan de respectieve Hulpbehoevende kerken en voor den arbeid der Inw. zending uit te keeren.

Voor dit jaar was door de verschillende Classes aangevraagd voor de hulpbehoevende kerken eene som van ƒ 2140.—, en voor den arbeid der Inwendige zending ƒ 625.—. De vermoedelijke inkomsten zullen echter veel minder zijn dan het aangevraagde bedrag, en daarom besluit de Synode, op voorstel van de deputaten ad hoc, belangrijk minder hulp te moeten toezeggen en te bepalen, dat de hulpbehoevende kerk ie Terschelling zal ontvangen ƒ 65. Dronrijp ƒ 25. Witmarsum ƒ 45. Oldeboorn ƒ 30, Terwispel

y 150. Boornbergum / 40. Kooten/zs.Hollum op Ameland/_ 20, Lioessens J ^o. Nes enWierum ƒ 30. Schiermonnikoog ƒ 40. Hindeloopen f 25 (voorw.). Wijckel-Balk/4o(voorw.).Gaastmeer ƒ 20 (voorw.) Echten f 20 (voorw.). Stiens ƒ 20 (/oorw.). Inwendige zending Z.-O. hoek ƒ 300 en voor den arbeid op de heide, Classis Drachten ƒ 30.

f. Verslag van de kerk van Lioessens over de Prov. financiën.

Door de commissie ad hoc wordt gerapporteerd, dat de ontvangsten eene som bedragen van ƒ 1383, 451/2 en de uitgaven / 1080. De administratie werd in" orde bevonden. Br. Seeger. ontvangt den dank der vergadering, en bij vernieuwing wordt de kerk van Lioessens voor het volgend jaar met deze aangelegenheid belast.

g. Rapport van den curator der Theologische School;

h. van Br. Brugsma als commissie-lid dezer Provincie., van.de kas Em. pred. pred.-wed.en - weezen.

Door de afgevaardigen naar de Generale Synode van Middelburg worden enkele inlichtingen gegeven aangaande eenige zaken. In betrekkng tot, Art. 120 (Acta Synode van Middelburg) spreekt de Prov. Synode als haar gevoelen uit, dat in strijd met dat Art. de kennisgeving van de beëindiging dezer zaak in publieke bladen geschied is. — Naar aanleiding van het besluit der Generale Synode inzake de Zending, besluit de Prov. Synode naar Art. 116 III. »Van meerdere kerken", 3, bladz. 78 (Acta Synode Middelburg, ) deputaten te benoemen, ten einde in deze Prov. den dienst der Zending aan te bevelen en den ijver aan te wakkeren. De morgenzitting wordt met dankzegging gesloten door den assessor Ds. Impeta.

{Wordt vervolgd)

Op last der Prov, Synode voornoemd.

DR, H. H. KUYPER, Praeses.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken