Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van i8 Juni.

VLAARDINGEN, 9 Juni 1897, Daartoe z«Vnoodigd door gedeputeerden van eenige Kerkeraden, en volgens opdracht van zijnen eigen Kerkeraad, is onze broeder Ds. L. van der Valk van Scheveningen naar Lerwick, de lioofdstad der S!ietland-ei anden op de Oostkust van Schot­ land, getogen, om daar een maand ongeveer door te brengen in den dienst des Woords onder onze visscherlieden, die om dezen tijd des jaars de haringvisscherij aan de Schotsche kust uitoefenen. Ds. Lion Cachet van Rotterdam heeft de goedheid gehad, eenige broederen in Schotland van dien voorgenomen arbeid te verwittigen en broeder van der Valk aan te bevelen, inzonderheid aan Ds. Wilcock te Lerwick. Ds. Lion Cachet had de eer dezen te Edinburgh te ontmoeten en mocht van hem vernemen, dat hij broeder van der Valk zooveel mogelijk bijstand zou verleenen. ZijnEerw. zorgde dan ook reeds voor logies en eene spreekplaats. Na in de gastvrije woning van Ds. Lion Cachet het avondeten genuttigd, Gods Woord gelezen en gebeden te hebben, geleidden eenige broederen gisteravond Ds. van der Valk naar de stoomboot Briitannia. Met deze boot is onze broeder naar Leith vertrokken, om van daar naar Lerwick te reizen en tot den voorgenomen arbeid in te gaan. Wij bevelen onzen broeder en zijnen gewichtvoUen arbeid onder de honderden visschers in de voorbede der kerken aan. Moge God de Heere hem op ons gemeenschappelijk gebed veilig leiden, nabij zijn en zegenen! Dat hij in welstand terugkeere tot de zijnen en de gemeente, die hem zoo gewillig eenige weken af wilde staan!

Namens Deputaten ad hoc, W. SiEDERS, Vice-praeses.

Vergadering der Classis Deventer, . op 19 Mei 1897.

De vergadering wordt op gewone wijze geopend.

Ds. Brummelkamp wordt naar toerbeurt met het presidium belast en Ds. Slager wordt aangewezen als scriba.

Het onderzoek overeenkomstig art. 41 D. K. O. leverde geen bijzonders, behalve een vraag van Wierden, hoe gehandeld moet worden met een lidmaat, dat groote onverschilligheid openbaart in betrekking tot de kerk, maar toch niet verklaart, dat hij van de Gereformeerde kerk afstand doet? Aan de broeders wordt de raad gegeven, om nog eerst voort te gaan met dat lidmaat te vermanen. Op een vraag van denzelfden kerkeraad: Hoe te handelen met een lidmaat, dat vroeger voor zijn lidmaatschap bedankt heeft en nu wel wenscht terug te keeren? — wordt door de vergadering geantwoord: zoo iemand betering des levens belooft en bewijst, mag en kan hij niet worden geweigerd.

Wordt, naar aanleiding van eene vraag van Wijhe, voorgesteld om 't besluit te nemen, dat in de Classis zonder haar advies geen kerk overga tot het beroepen van een leeraar op een traktement beneden / 800, — 's jaars, en vrije woning.

Dit voorstel wordt aangehouden tot de volgende vergadering, opdat de kerkeraden er inmiddels over beraadslagen mogen.

Hengeloo vraagt, is de doop wettig, die bcr diend is met de formule tot den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, en wel naar aanleiding, dat iemand als lidmaat dier kerk wenschte aangenomen te worden, welke op die wijze gedoopt was. De Classis spreekt uit, geen vrijmoedigheid te hebben tot het advies, om in dit geval den doop voor onwettig te verklaren en alzoo den doop te bedienen.

Nadat de voorzitter zijn erkentelijkheid tot de broeders heeft uitgesproken voor den steun hem geboden en met name Ds. W. Diemer, die voor het laatst als lid der Classis de vergadering bijv/oont, een aangename en gezegende rust te hebben gev/enscht, beantwoordt Ds. Diemer deze toespraak wederkeerig hartelijk en wenscht de Classis des Heeren zegen toe.

De vergadering wordt op verzoek van den voorzitter door den scriba met dankzegging gesloten.

Vergadering der Classe 's Gravenhage, gehouden 8 Juni 1.1. in het gebouw sBazarlaan" te s Gravenhage.

In het moderamen nemen zitting Ds. Wijmenga als praeses, Ds. Troost als assessor. Ds. Sikkel als scriba.

Uit de credentialen blij lit, dat de vijfdenkerken wettig vertegenwoordigd zijn; alleen van Rijswijk was slechts één afgevaardigde ter vergadering.

Ds. Los voor het eerst ter vergadering aanwezig, wordt door den praeses hartelijk verwelkomd.

Op het ingekomen verzoek der «Vereeniging tegen de Prostitutie, " dat de Classe zich uitspreke tegen het stelsel van de reglementeering der ontucht, wordt besloten deze vereeniging te berichten: jDat door de Belijdenis der Gereformeerde kerken, meer bepaaldelijk door de verklaring van het zevende gebod van de Wet des Heeren in den Heidelbergschen Catechismus, alle regeling en bescherming van het plegen van ontucht ten stelligste veroordeeld wordt."

Na het zingen van Ps. 84:3 wordt de vergadering gesloten met dankzegging door Ds. Troost.

Vergadering van de Gereformeerde kerken in de Classe Amsterdam,

Als praeses fungeert Ds. Brouw^er; als scriba zit Ds. Karssen.

De vergadering wordt geopend met het zingen van Ps. 121 : I, ds lezing van Ps. 121 en gebed.

Bij de behandeling van Art. 25 van de regeling wordt door kerkvisitatoren medegedeeld, dat sedert de laatste vergadering de kerken van 'sGravenland en Nederhorst den Berg zijn bezocht en dat de kerk van Uithoorn weldra hoopt te komen tot eigen dienst des Woords en der Sacrementeu.

Aan Ouderkerk wordt op haar verzoek, beloofd, dat de Classe aan deputaten voor de hooge Overheid kennis zal geven van deineensmelting, welke plaats had.

Verder wordt bij het onderzoek naar Art. 41 D, K. aan Naarden raad gegeven, hoe te handelen met een broeder, die zijn kind niet liet doopen in de Geref. kerk.

De Zending zal in een volgende vergadering een punt van bespreking uitmaken.

Naar aanleiding van een schrijven der Vereeniging tegen de Prostitutie, spreekt de Classe als haar gevoelen uit, dat alle reglementeering, in plaats van bestrijding der zonde, tegen Gods Woord is.

Ds. van Sche, lyen sluit de vergadering met gebed.!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken