Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Met tfcrkorling uit het Kerkblad van 9 Juli.

Classis Zwolle.

Vergadering te Zwolle D. V. Donderdag 5 Augustus a.s, , des voormiddags 10 uur. Punten voor het Agendum worden ingewacht vóór 25 Juli bij den scriba van de Gereformeerde kerk te Genemuiden. Namens den kerkeraad der roepende kerk te Genemuiden,

A. V. D. POL, Scriba.

Genemuiden, 5 Juli '97.

CBassis Meppel.

Vergadering der Classis op Dinsdag 10 Augustus te Meppel; aanvang 's morgens 9 uur. Stukken voor het Agendum vóór of op 24 dezer in te zenden bij den eerstondergeteekende.

De kerkeraad van de roepende kerk te JRuinerwold en Koekange,

H. v. D, VEEN, Praeses.

L. JONKER, Scriba.

Ruinerwold., 6 Juh '97.

Classis HardeFwijk.

Vergadering der Classe D. V. op Woensdag II Augustus des voormiddags precies ten 10 ure, in het kerkgebouw der Gereformeerde kerk Harderwijk B.

Stukken voor het Agendum in te zenden vóór 31 Juli.

Namens den kerkeraad van Putten,

H. V. KuiK, Praeses.

G. V. D. ZANDEN, Scriba.

Kort Verslag van de Provinciale Synode der Gereformeerde kerken in Noord-Holland, gehouden te Amsterdam den 3osten Juni 1897.

1. Ds. L. Neijens opent deze vergadering op de gewone wijze met gebed.

2. De credentie-brieven worden nagezien, en na de afgevaardigden van Alkmaar te hebben gehoord, in orde bevonden. Alle primi afgevaardigden zijn tegenwoordig.

3. In het moderamen nemen zitting: Ds. L. Neijens praeses; Ds. B. van Schelven assessor; Ds. D. Bakker en Ds. H. Louman Beijer scriba.

4. Dé notulen door het moderamen der vorige Synode vastgesteld en goedgekeurd, worden gelezen.

5. Het agendum, vermeerderd met enkele nagekomen punten, wordt vastgesteld.

6. a. Het rapport over de peremtoire examina wordt gelezen en VOCB: kennisgeving aangenomen.

b. Het rapport over het studiefonds wordt gelezen.

Het niet toepassen van de exceptie genoemd in art. ic van de regeUng voor het studiefonds wordt besproken.

De volgende motie wordt voorgesteld:

»De Provinciale Synode, gehoord hebbende de deputaten voor het studiefonds, de verklaring van het reglement door de deputaten gegeven in het midden latende, oordeelende dat de deputaten niet gehandeld hebben tegen het reglement, gaat over tot de orde van den dag". Deze motie wordt aangenomen.

Het financiëele rapport over het studiefonds wordt gelezen en voor kennisgeving aangenomen. Het batig saldo bedraagt ƒ 356.12I/2.

c. Het rapport over de Hulpbehoevende kerken wordt gelezen en voor kennisgeving aangenomen.

Het financiëele rapport wordt gelezen. Hel batig saldo bedraagt ƒ 3.82,

d. Het rapport over de kosten der vorige Synode wordt gelezen, en voor kennisgeving aangenomen. Voor de regeling van de kosten dezer Synode worden aangewezen de BB. Bekking en Groenendijk.

e. Hef: rapport over het archief der Synode sinds 1892 wordt gelezen en voor kennisgeving aangenomen.

7. De morgenzittmg wordt gesloten, waarna Ds. Stadig voorgaat in dankgebed.

Ds. Stadig voorgaat in dankgebed.

8. De voorstellen van de deputaten voor het Provinciaal studiefonds worden behandeld en aangenomen. De aanvragen van twee broeders om ondersteuning ter Provinciale tafel worden toegestaan, en deputaten voor het studiefonds opgedragen voor de regeling hiervoor te zorgen.

9. De voorstellen van de deputaten voor de Hulpbehoevende kerken worden besproken, en aangenomen.

In de eerste categorie wordt toegezegd aan: De kerk van Hoorn ƒ 100, van Velzen ƒ70, van Edam ƒ 275.

In de tweede categorie wordt toegezegd aan: De kerk van Hoorn ƒ 30, van Medemblik / 90, van Sloterweg / 105, van Holijsloot ƒ 30, van Nieuwendam ƒ 90.

10. Deputaten aangewezen om de boeken na te zien van den penningmeester voor Hulpbehoevende kerken en het Provinciaal studiefonds rapporteeren, dat alles in goede orde is bevonden.

De _ rekenmg voor de kosten der vorige Synode is nagezien en in orde bevonden, met een batig saldo van 0, 871/2.

11. De aanvrage om financiëele ondersteuning van de kerken der Classe Alkmaar, ten behoeve van de - kerk van Alkmaar, ter verzorging eener predikantsweduwe, wordt na bespreking teruggenomen.

Het voorstel, dat elke Classis éen deputaat benoeme tot het deputaatschap der Provincie ter regeling van de ondersteuning aan de kerken in de Provincie, geroepen om te voldoen aan Art. 13 D. K, O, wordt aangenomen,

Den deputaat te benoemen door de Classis Edam wordt. opgedragen, deputaten bijeen te roepen.

Deputaten worden gemachtigd voor nieuwe gevallen voorloopig hoogstens de helft der uit te keeren som toe te staan.

Deputaten moeten ter Provinciale Synode steeds komen met een volledig geadstrueerde voordracht.

De Synode dringt aan, dat de kerken blijven collecteeren.

12. Het voorstel van de kerken der Classe Alkmaar, dat ér »eene Provinciale regeling gemaakt worde", wordt met algemeene stemmen verworpen.

13. Aan een emeritisch predikant wordt voor een jaar eene ondersteuning toegezegd van/50, te voldóen uit de collecten, die gehouden worden voor de kas voor emeritische predikanten, predikanten-weduwen enz.

14. Inzake het protest tegen een besluit der kerken van de Classe Alkmaar inzake eene doopsbediening te Den Helder wordt besloten, drie deputaten te benoemen, die het volgende jaar dé Synode zullen dienen van advies. Tot deputaten worden benoemd: Ds. B. van Schelven, Ds. L. Neijens en Ds. W. Breukelaar.

15. Het volgende voorstel wordt aangenomen:5 Indien uit de Provincie tusschentijds vertrekken, degenen die door de Synode gedeputeerd_ en benoemd zijn voor eenige zaak, zal de Classis waartoe hij behoorde, die de Provincie verliet, een plaatsvervanger benoemen".

16. Ds. van Schelven deelt mede, dat het rapport inzake Broek op Langendijk, ofschoon ingezonden, in het ongereede is geraakt, en dus niet ter tafel kon worden gelegd. Namens den kerkeraad wordt medegedeeld, dat het rapport door hem is gezien en conform bevonden, en dat de meeste moeilijkheden uit den weg zijn geruimd.

17. Op de vraag, of er moet gehandeld naar Art. 5, 2e alinea van de regeling voor het studiefonds, wordt geantwoord:

„De Synode houdt zich aan het reglement."

De kerk van Haarlem A, B, C wordt aangewezen als roepende kerk voor de Synode van 1898.

De praeses Ds. Neijens sluit de vergadering, en gaat voor in dankgebed.

In naam en op last der Provinciale Synode voornoemd.,

H. LOUMAN BEQER, Scriba,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 juli 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 juli 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken