Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

3 minuten leestijd

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)

Mijnheer de Redacteur!

Mag ik voor het onderstaande een weinig plaatsruimte verzoeken ?

ïSion zegt: e Beer e heeft mij verlaten" (Jes, 49:14). Zie, dit is de klacht, die ook in onze dagen wel geslaakt wordt. Bij alles toch, wat wij in dezen onzen tijd van den Heere ontvangen, is er voor velen reden, met het oog op hun innerlijk geestelijk leven, neen, niet om te zeggen, dat de Heere hen finaal verlaten en ver geten heeft, maar wèl, om te klagen, dat Hij, wat de uitlatingen Zijner liefde en het zalig genot Zijner gemeenschap betreft, voor een klein oogenblik hen verlaten en in een kleinen toorn Zijn aangezicht voor hen verborgen heeft.

Voetius en Roombeek nu, die beiden in een veel bewogen tijdperk leefden, hebben over tgeestelijke verlatingen" diep nagedacht en heer lijk geschreven.

Johannes Hoornbeek zegt in de voorrede van het oude boekske, dat over evengenoemd onderwerp handelt: s Wij hebben u gegeven het aller voortreffelijkste, wat ooit over deze zaak ge schreven is .... een disputatie van Doctor Voetius^ overgezet in GDztXzzl^AooT Johannes Fetri"

Op het stuk van Voetius volgt er in dit boekske een, over hetzelfde onderwerp, van Hoornbeek zelf. Daarna een brief van Dorotheas Archimandrita. Voorts twee troostbrieven van Luther. En ten slotte een stukske van Amesius.

Het geheel beslaat 321 pagina's.

Het bestuur van het Gereformeerd Traktaatgenootschap tFilifpus" verzocht mij, met hulp van andere broeders, dit kostelijk werkje in den stijl en de taal van onzen tijd over te brengen.

Veel arbeid vereischte het; maar wij vleien ons, dat ook deze arbeid niet ijdel zal zijn in den Heere.

Het boekske komt in prachtbandje en ook in een goeden papieren omslag bij den Kalender van Filippus voor 1898,

Hun, die over ^geestelijke verlatingen" iets degelijks en schoons lezen willen; ja, die met het wezen^ de oorzaken^ het doel^ het historisch verloop vè, n en de fniddekn tegen »geestelijke verlatingen" op de hoogte wenschen te komen, raadt de ondergeteekende, die lessen ontving en genot bij den arbeid smaakte, met vrijmoedigheid aan zich dit werkje aan te schaffen, en het met aandacht en biddend te lezen.

Onder den zegen Gods zal dit voor het geestelijk leven van den lezer zelven, maar ook ter onderrichting en besturing van anderen zeer profijtelijk zijn.

Met vrijmoedigheid raadt hij het onderzoek er van aan, ook, omdat hier gansch geene per soonlijke voordeden, maar alleen het belang der lezers en de vreugde (bij goeden aftrek) van het Gereformeerd Traktaatgenootschap in het spel zijn. (Men zie de Advertentie.)

Middelburg, Juli 1897.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 augustus 1897

De Heraut | 2 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 augustus 1897

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken