Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van 20 Aug.

THEOL. SCHOOL TE KAMPEN.

Het admissie-examen voor de Theol. School van de Geref. kerken in Nederland zal D. V. gehouden worden op Woensdag 15 Sept. a.s., 's morgens ten 10 ure.

Men melde zich (mondeling of schriftelijk) hiertoe aan bij den heer J. Jansen, Pedel a/d. Theol. School.

De Cursus 1897/98 zal D. V. geopend worden Vrijdag 17 Sept. e.k., 's avonds ten 8 ure, bij gelegenheid der gewone samenkomst van den sKrans".

WIELENGA, Rector.

Geref. Gymnasiuia te Kampen.

Het Toelatings-exataen voor de verschillende klassen van het Gereformeerd Gymnasium te Kampen zal D. V. gehouden worden op Dinsdag 7 Sept. a.s. Men melde zich hiertoe aan, met opgave der klasse, voor welke men examen wenscht te doen, vóór den len Sept. bij den Rector.

Programma's voor den Cursus 1897/8 met opgave van eischen enz. zijn te verkrijgen voOr

De Rector.,

Dr. F. F. C. FISCHER.

Instructie voor de depulaten «oor Hulpbehoevende kerken in de provincie Zuid-Holland.

Aan deze deputaten is in last gegeven:

1. Met de kerken en Classen in correspondentie te treden, om er de kerkeraden ten ernstigste op te wijzen:

a. dat het tot hunne roeping behoort zelven te zorgen voor alle kosten voor den dienst des Woords in hunne kerk, en dat onder deze kosten begrepen zijn alle uitgaven voor emeriti predikanten, predikants-weduwen en - weezen, die tot iedere kerk behooren;

b. dat slechts een kerk, die tot betaling dezer kosteni niet ten volle in staat is, daardoor in dit opzicht hulpbehoevend wordt, en omfinanciëele hulp zich tot de Classetewenden heeft, of indien bij de Classe geen genoegzame hulp gevonden kan worden, door de Classe tot de Provinciale Synode.

2. In verband! hiermee dringen deputaten bij de kerken, die als Hulpbehoevende kerken fin anciëelen steun aan de Provinciale Synode hebben aangevraagd, er ten ernstigste op aan, dat zij zelve, bepaald met het oog op de emeriti enz., alles doen wat in haar vermogen is, en het cijfer van de door haar aangevraagde ondersteiming zoo laag mogelijk stellen. Indien noodig zijn deputaten gemachtigd door inzage der boeken zich te overtuigen, dat de kerk doet wat in haar vermogen is.

3. Tot de Classen wenden deputaten zich om er op aan te dringen, dat Hulpbehoevende kerken zoo mogelijk geheel in de Classe geholpen worden en dat daarom het cijfer van de financieelen steun aan Hulpbehoevende kerken in de Classe zoo hoog mogelijk gesteld worde.

4. Deputaten maken voorts de begrooting op voor het bedrag, dat noodig is voor de Hulpbehoevende kerken in Zuid-Holland.

5. Deputaten stellen zich in correspondentie met de deputaten der Gen. Synode, om te vernemen welk bedrag er berekend is als bijdrage uit de Prov. Zuid-Holland voor de Hulpbehoevende kerken inzake emeriti enz. in de andere provinciën.

6. Na vaststelling der begrooting van wat door de kerken in Zuid-Holland voor hulpbe» hoevende kerken binnen en buiten de Provincie moet worden bijgedragen, stellen deputaten het bedrag vast, dat door ieder der Classen hiervoor moet worden gestort, naar den maatstaf van kerkelijke kosten, die voor de onderscheidene Classen in de Prov. Zuid-Holland geldt.

7. Deputaten ontvangen die bijdragen en keeren aan de belanghebbende kerkeraden en een de deputaten der Gen. Synode de sommen uit, waarvoor zij in de begrooting zijn opgenomen.

8. Aan de eerstvolgende Prov. Synode doen deputaten verantwoording van hun arbeid, en voegen daarbij een voorstel voor de te nemen maatregelen, met het oog op het volgend Synode-jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 augustus 1897

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 augustus 1897

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken