Bekijk het origineel

Pijnlijke concurrentie.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Pijnlijke concurrentie.

5 minuten leestijd

De nieuwe Gymnasiale beweging, waarin zich zoo krachtig de begeerte van het Calviaistisch volksdeel uitspreekt, om ook ia de hoogere sferea vaa het volkslevea weer te gaan meespreken, heeft dit pijnlijke, dat er in zekeren zia eea concurreatie door ontstaat, die bij een bestaand Gymnasium allicht de vraag doet rijzen, of wat weer opkomt, niet eigen levensexisteatie in gevaar brengt.

Dit maakt uiterst gevoelig, ea alleen uit die gevoeligheid verklarea we oas dit zachte protest van dea Regeat vaa Zetteas Gymnasium tegea wat we onlangs schreven, en dat we op zija verzoek hier plaatsen willen.

Hooggeachte Redacteur !

Het zal u niet verwonderen dat ik een enkel woord naar aanleiding van uw jongste stuk in de Heraut, getiteld: »Gymnasiaal onderwijs" in het midden wensch te brengen.

In de eerste plaats bied ik u mijn hartelijken dank voor uw uitnemend pleidooi voor Gymnasiaal onderwijs op Gereformeerden grondslag. Zij die de kerstening van ons volk en het winnen van invloed voor het Christendom op maatschappelijk terrein bedoelden, kwamen er ten' slotte toe om in te zien dat de kerstening der hoogere standen nog hooger invloed ten goede moest uitoefenen dan de rang voor de Diaconiekinderen ; het eerst heeft Ds. van Lingen dit ingezien en te recht geeft u hem daarvoor de eere die hem toekomt.

Evenwel zegt u, na ons Zetten's Gymnasium de oudste brieven toegekend en het vele goede dat het opleverde geroemd te hebben dat als tweede etappe het Amsterdamsch gymnasium voortkwam en dat dit Gymnasium een hooger stadium op dit terrein vertegenwoordigt. «Hooger in zoover het van meet af den samenhang met de Gereformeerde beginselen beter in hel oog vatte, en hooger ook, in zoover het reeds in zijn fundamenten op voUedigen uitbouw was aangelegd."

Nu waag ik het niet te ontkennen dat het Amsterdamsch Gymnasium hooger staat dan dat van Zetten. Wij hebben geen Dr. Woltjer, ders man die tot in het Buitenland geroemd wordt w'ege»s zqn uitnenteDdë gaven en bekwaamheden.

Maar staat het Amsterdamsch Gymnasium hooger dan dat van Zetten omdat het aanstcnids ep Gereformeerden grondslag werd gesticht? Ik meen dit te mogen betwijfelen.

Ons Zetten's Gymnasium is de worsteling, die in den lande gestreden is, gevolgd. Eerst werd het op algemeen christelijken grondslag gebouwd, daarna is men er toe gekomen om den Gereformeerden grondslag te aanvaarden.

Ik vraag u: zou de Vrije Universiteit op losser standpunt staan, wanneer zij voor een 40 jaren op algemeen christelijk standpunt was gebouwd om daarna, nadat de stroom van christelijk leven in Gereformeerde bedding was geleid, op het Gereformeerde fundament verder te arbeiden ?

Anders zou het natuurlijk zijn, indien het Gymnasium te Zetten de beweging der geesten, laat ons liever zeggen de leiding des Heiligen Geestes niet had gevolgd, m. a. w. wanneer het van het specifiek gereformeerde niets had willen weten en zich gehouden had aan het algemeen ChristeKjk standpunt.

Doch dit is, Gode zij dank, niet aldus geweest.

Nemen waarlijk de jongere predikanten, die door den Gereformeerden stroom gedragen werden, een hooger standpunt in dan zij, die zich tot de hoogte der Gereformeerde beginselen hebben moeten opwerken?

Brengt men daartegen in: szoo men zich aanstonds op het hooger standpunt plaatst kan men het verder brengen dan wanneer men zich eerst daaartoe moest opwerken, " dan antwoorden wij met de vraag: sbij wien zal het Geref, beginsel dieper geworteld blijken ? Leert in deze de historie en ervaring niet iets ?

Staat een koopman, die met het kapitaal gaat werken, dat zijn vader ten koste van veel zweet verwierf, hooger dan zijn vader ?

Neemt uw zoon, den voortreffelijken leeraar van Leeuwarden, qua-theoloog een hooger standpunt in, dan u, aan wiens voeten hij gezeten heeft ?

Ik kan dezen niet eindigen zonder u ten slotte ook te danken voor de woorden vol wijsheid die u gericht heeft tegen hen, die met haastigen spoed een vijfde Gereformeerd Gymnasium wiUen doen verrijzen.

Toen wij ons daarover uitlieten, werd ons te gemoet gevoerd, dat wij liever anderen daarover moesten laten schrijven. Ik vertrouw dat uwe stem meer gehoor zal vinden dan de onze.

Geloof mij met de u bekende gevoelens.

Uw dw, dr. en hr. in Chr. W. F. A. WiNCKEL.

We wetea onze gedachten niet beter te verduidelijken, dan door den geachten schrijver te verzoeken, eens over Roozendaal naar Antwerpen te gaan, en daar den toestand te willen opnemen van het ia verbouwing zijnde station.

Nu is het op zich zelf volkomen waar: als die verbouwing geheel zal zijn afgeloopea, zal het bijna evengoed zijn, alsof het station aldaar nieuw op open erf ware opgetrokken.

Maar zoolang die verbouwing nog niet haar volledig beslag kreeg, blijft er ia den dienst op het terrein allerlei dat stremt.

En ons dunkt niemand zal weerspreken, of eeu station, dat van meet af naar het goede plan kon gebouwd worden, heeft daarin altoos iets voor.

Nog onlangs zei een ingenieur uit Hamburg ons: a Weet ge wie met hun spoorlijnen en stations er het best bij varen? Dat zijn de Japanneezen en Chineezen, die met den aanleg pas begonnen zija, toen wij het leergeld hadden betaald."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Pijnlijke concurrentie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken