Bekijk het origineel

Formulieren en Liturgie.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Formulieren en Liturgie.

4 minuten leestijd

De Vennootschap, die zich zoo in zeldzame mate verdienstelijk heeft gemaakt door haar Bij beluitgave, de dusgenaamde Flakkeesche Boekdrukkerij, heeft in haar beide octavo-drukken van den herzienen Bijbeltekst, thans ook de geheel herziene lezing kunnen opnemen van |onze Formulieren en van onze kerkelijke Liturgie.

De eerste Bijbeluitgavc van deze drukkerij was in groot quarto. Doch hierbij kon het niet blijven. Zal toch de taaiherziening die op de aloude Staten-overzetting door de drie hoogleeraren is toegepast, aan de kerken in uitgebreiden zin ten goede komen, dan moet deze herziene Bijbel ook in handiger formaat verkrijgbaar zijn, tegen veel lager prijs, en geschikt voor huislijk gebruik.

Zelfs zal men hierbij niet kunnen staan blijven.

Behalve de gewone klein octavo-bijbel voor huislijk gebruik, moet er ook zijn een groot octavo voor de kerkbanken, een folio-bijbel voor den kansel, en een zakbijbel, om mee ter kerke en naar school te nemen.

Eerst op die wijze zal eene wat de taal betreft thans voor het eerst op orde gekomen Bijbeltekst meer algemeeü in gebruik kunnen komen, en, laat ons hopen, in gebruik blijven, tot de dag aanbreekt, waarop onze kerken sterk genoeg zullen staan, om, na verloop van drie eeuwen, winste te doen, met het sinds verkregen, helderder inzicht in onderscheidene stukken der Schrift, door het uitvaardigen van een nieuwe overzetting. De Staten mogen er dan buiten blijven, en de kerken hare eigen aangelegenheden afdoen.

Reeds nu heelt de Flakkeesche Boekdrukkerij gedaan, wat ze voorshands kon, om in afwachting van dit grootsche werk, dat nog lange jaren toeven zal, te doen, wat in baar vermogen is, teneinde ons aan goede bruikbare Bijbels te helpen.

Reeds met drie uitgaven is ze thans ter markt.

Met haar prachtuitgave in groot quarto. Mtet efeji gföot ottavö vooï dfe tóericbaaken-.

En met een klein octavo voor huislijk gebruik.

De folio-Bijbel en de zakuitgave zullen later volgen.

Doch, gelijk we zeiden, , ze heeft reeds meer gedaan, en is ook bedacht geweest, op het plaatsen achter haar Bijbel van de Drie Formulieren en de Liturgie.

Hierbij stuitte zij echter op een bezwaar.

Ging het wel aan, den Bijbeltekst in herziene taal te geven, en daarachter de Formulieren en de Liturgie te plaatsen in dien onbeholpen tekst, waarin onze kerken die nu meer dan twee eeuwen gekend hebben ; een tekst, die sinds op allerlei wijs nog was bedorven?

In die verlegenheid nu is Prof. Dr. Rutgers de Flakkeesche Drukkerij te hulp ge-Ifomen, en heeft zich bereid verklaard, onder medewerking van Dr. Bavinck en Dr. Kuyper, en meer nog van Dr. H. H. Kuyper, de herziening van deze teksten op zich te nemen, en toen is deze herziene tekst voor gebruik in deze beide octavobij beluitgaven óók afgestaan aan de Flakkeesche Drukkerij.

De arbeid dier herziening was geen geringe. Deerlijk waren de teksten zoo van de Formulieren als van de Liturgie in het ongereede geraakt. De kerken hadden reeds twee en een halve eeuw verzuimd hierop orde te stellen. Geen man van naam had in de twee vorige eeuwen zich met de vaststelling van deze teksten bezig gehouden. Alles was aan boekverkoopers overgelaten geweest. En deze hadden zich niet ontzien, hun uitgaven zoo slordig en willekeurig in te richten, dat op tal van punten de afstand tusschen het oorspronkelijke en hetgeen de gemeente gebruikte, steeds grooter was geworden.

Prof, Dr, Rutgers was daarom juist de man, om in dezen Augiasstal orde te scheppen, en hij heeft dit gedaan geheel naar wetenschappelijken eisch, en rekenschap gevende ran elke belangrijke afwijking.

Wat den tekst der Drie FormuUeren betreft, zal men dit ook kunnen zien in de kleine uitgave der Drie Formulieren van Dr, A. Kuyper, waarvan juist deze week de elfde uitgave verscheen, en waarin evenzoo deze geheel vernieuwde tekst is opgenomen.

Maar voor de Liturgie vindt men dezen herzienen tekst voorshands alleen in deze beide octavo-Bijbeluitgaven, Tot zelfs de Ziekentroost is geheel gerevideerd, en nu zóó uitgegeven, dat men op zijn sterfbed er wat aan hebben kan.

Het is nu maar te hopen, dat de kerken, ook bij de bediening vaa Doop en Avondmaal voortaan af zullen laten van het gebruik van den mishandelden tekst, en dezen oorspronkelijken en kerkelijk eenig wettigen tekst weer in gebruik zullen nemen.

Ten overvloede heeft Prof. Dr. Rutgers, om den bundel geheel compleet te doen zijn, ook éz berijmde Psalmen geheel overgezisn.

Ook die tekst had geleden, deels door stuitende vergissingen, deels door verkeerde interpunctie.

Doch ook dit is nu weer op orde gebracht, en alzoo is nu het groote werk volbracht, dat de kerken weer een uitgave van den Bijbel, van de Drie Formulieren, van de titurgie, en van de Psalmberijming bezitten, die geheel getrouw is aan de oorspronkelijke teksten, en in overeenstemming is gebracht met ons tegenwoordig taalgebruik.

Alle deze teksten zijn nu én nauwkeurig, én voor onzen tegenwoordigen tijd verstaanbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Formulieren en Liturgie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken