Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

7 minuten leestijd

De epganisatie van de Zendingskepk. Belgische

Dat wij de Belgische zendingskerk aanbevolen hebben in den steun van de Gereformeerden in Nederland, sluit niet uit, dat wij ons geroepen achten om ook critiek uit te oefenen op het standpunt dat zij inneemt. Wij achten genoemde kerk hoog om den wiile van het werk dat zij verricht heeft en nog verricht; wij bewonderen den moed waarmede zij alle staatshulp afwijzend, alleen wil steunen op de offervaardigheid van hare leden en de hulp van buitenlandsche vrienden. De leiders der Belgische Zendingskerk hebben het ingezien dat om fier de vaan na het Evangehe omhoog te kunnen heffen, zij niet moest trachten een deel uit te maken van de Belgische Staatskerk, waarin allerlei Protestantsche gezindheden vereenigd zijn.

Maar dit brengt er ons juist toe om de statuten dier kerk eens aan eene toetsing te onderwerpen. Wanneer de broeders der Belgische Zendingskerk onder de Roomschen en ongeloovigen arbeiden, dan gevoelen wij voor hen sympathie, maar zouden juist daarom zoo gaarne zien dat zij de fouten van hunne organisatie inzagen en met de Gereformeerden in Nederland, ook op het gebied van de regeering der kerk, terugkeerden tot de Gereformeerde paden. Daarom hebben de broeders in België, gelijk zij zich te Brussel en in Antwerpen hebben geopenbaard, onze liefde en gevoelen wij ons ééns geestes met

hen, die èn de banier van onze Gereformeerde belijdenis èn die van ons Gereformeerd kerkrecht in het ons stamverwante land omhoog houden. Ja wij houden het er voor, dat de broeders van de Belgische Zendingskerk tot het standpunt van de Geretormeerde kerk gelijk die zich in Brussel en Antwerpen openbaart zullen moeten komen, wanneer zij op den duur zich wil handhaven te midden van een land, waar eenmaal een contra-reformatie zóó krachtig, of liever gewelddadig optrad dat er schier geen overblijfsel van de ware kerk meer te vinden was.

Wij hebben voor ons liggen"de'» Constitution" de la sSociété Evangelique ou Eglise Chrétienne Missionnaire Beige."

Dit vonden wij een kwaad begin, Eene kerk is iets anders als een société of vereeniging of genootschap. Het collegiale kerkrecht wordt hierdoor gehuldigd. Dit blijkt ook uit de geheele constitutie. Immers reeds in art. 3 wordt het uitgesproken dat de zendingskerk bestaat uit de georganiseerde kerken die de dogmatische en kerkelijke beginselen aannemen van de constitutie. _Het is dus een genootschap, samengesteld uit afdeelingen die hier en daar gevormd worden. Juist als het Ned. Herv. kerkgenootschap ten onzent.

Daarbij heeft de B, Z. kerk wel de Nederlandsche geloofsbelijdenis aanvaard, maar met de restrictie dat die geloofsbelijdenis aanvaard wordt als uitdrukking van haar geloof in de fundamenteele punten. Zij verwerpt datgene wat in art. 36 de confessie geschreven staat omtrent de uitoefening van de politieke macht in zake des geloofs.

Waarom aanvaardt de B. Z. K. ook niet den Heidelberger Catechismus en de artikelen tegen de Remonstranten? Waaraan ontleent zij het recht om een deel van art. 36 der confessie te verwerpen ? Waren niet alle Gereformeerde kerken in Dordrecht vertegenwoordigd? Golden de besluiten, die aldaar in 1618—19 genomen werden niet voor alle Gereformeerde kerken? Wij kunnen zeer goed verstaan dat de Belgische broeders een gravamen hebben tegen art. 36 der confessie, maar beseffen zij dan niet dat 25/ niet het recht hebben om een deel der belijdenis te verwerpen. Zou de herziening der confessie niet het werk moeten zijn van alle Gereformeerde kerken. Het is toch eene zaak niet van huishoudelijken aard, maar die alle kerken aangaat.

Opmerkelijk is het ook dat in art. 5 der constitutie gezegd wordt: »Alle macht behoort aan de kerk en gaat er van uit. Zij vertrouwt het bestuur en de administratie van den arbeid toe aan geconstitueerde lichamen, die één van hart, ieder volgens zijn bevoegdheden, moeten saamwerken aan de opbouw van de leden der kerk en aan de_ verbreiding van het Evangelie. Die lichamen zijn: _ de kerkeraden, de synode, het besturend comité, afgevaardigd door de synode, en de raden der section."

Die synode is wetgeven^ en hoogste macht. Zij beschikt over alles wat'aan de Belgische zendingskerk toebehoort (art. 15 en 16),

Dit is het collegiale kerkrecht in top.

Van meerdere vergaderingen is geen sprake. Van de autonomie der gemeenten of plaatselijke kerken is geen sprake. Alle macht gaat uit van de synode of van een comité door de synode benoemd. Ware dit comité nog inaar gehouden om slechts de besluiten van de synode uit te voeren; doch dit is niet het geval, zoodat het niet de functiën van sdeputaten" verricht, maar evenals in het Hervormd kerkgenootschap, de synodale commissie, wanneer de synode niet vergadert, alles bestuurt en regelt.

Onze Belgische broeders zullen ons ten goede houden, als wij de verwachting uitspreken dat zij de collegiale hiërarchische constitutie die nu in hunne kerk van kracht is, zullen wegdoen om eene Gereformeerde kerkenordening aan te nemen, zoodat ook voortaan de arbeid van Evangelisatie _ uitga van de kerken. Niets staat hen daartoe in den weg; gelukkig ontvangt de Belgische zendingskerk ^^f« penning uit de staatskas.

Ook de gemeenten moeten het gaan inzien dat zij, indien de tegenwoordige organisatie blijft, van hare vrijheid beroofd kan worden. Veronderstel eens dat de synode der B. Z. kerk in hare meerderheid ethisch of modern wordt, en eene kerk _ ten slotte na vele vermaningen en protesten zich genoodzaakt ziet om het verband met die synode te verbreken, dan kan die synode zeggen, dat is goed en wel maar wij leggen de hand op uw kerkgebouw, op uwe school en alles wat gij bezit. De gemeenten moeten het gevaar dat in de constitutie van de kerk waarvan zij deel uitmaken wel inzien. Datgene wat men in Engeland ziet gebeuren is een bewijs dat ook een kerk die niet gesteund wordt door den Staat en alleen bestaat door de offervaardigheid van de leden der gemeente, ver kan afdwalen, zoodat het noodzakelijk wordt om zich daarvan af te zonderen. Zoo werd de nood den grooten prediker Spurgeon opgelegd, om zich van de organisatie van de Baptistische'kerken in Engeland los te maken. Had nu de constitutie der Belgische zendingskerk voor de Baptisten in Londen gegolden, dan zou de Baptistische synode eenvoudig de hand hebben gelegd op denreusachtigen Tabernakel enz. en zou de groote prediker hebben moeten omzien naar eene plaats om de verkondiging van het Evangelie voort te zetten. Het zou ons zeer verblijden indien de Belgische broeders tot het inzicht kwamen dat hunne organisatie in beginsel afwijkt van hetgeen ook de confessie belijdt omtrent de regeering der kerk en de ambten die in de kerken behooren werkzaam te zijn. T^aten de broeders van de Belgische zendingskerk eens nagaan of hetgeen in hunne sconstitutie" en in hun s Reglement organique" en in het jRèglement intérieur du synode" geschreven staat, overeenstemt met hetgeen we vinden in art, 31 der Nederlandsche geloofsbelijdenis, die immers ook door de Belgische zendingskerk in hoofdzaak wordt aanvaard, omtrent het ambt van dienaren des Woords. Daar lezen wij immers: sEn aangaande de dienaars des Woords, in wat plaats dat ze zijn, zoo hebben ze een dezelfde macht en autoriteit, zijnde al te gader dienaars van Jezus Christus, des eenigen algemeenen Bisschops en des eenigen hoofds der kerke."

Bij eenig nadenken zal men ook in de B. Z. kerk verstaan, dat wij Gereformeerden in Nederland verlangend uitzien dat zij hunne constitutie wegdoen en de Dordsche kerkenordening aanvaarden. Dit zou ons en velen met ons verblijden. In België allerminst mogen de krachten worden verbrokkeld; men heeft elkander te veel noodig.

WiNCKEL,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken