Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Mei verkorting uit hei Kerkblad van 17 December,

Vergadering der Classis Bellen gehouden te Dwingelo 30 Nov. '97.

Op gewone wijze wordt deze vergadering door Ds. V, Giffen geopend.

Tot preases wordt Ds, J, C. van Mantgem en tot scriba Ds. A. H. Dijkstra aangewezen.

De lastbrieven der afgevaardigden en de notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd.

Uit het onderzoek volgens art. 41 K. O. blijkt dat de toestand der gemeenten niet ongunstig is, over 't algemeen is het aantal kerkgangers toenemende, worden de catechisatiën met ijver waargenomen en bloeien de zondagsscholen.

De afgevaardigden van Vledder deelen mede, dat het nieuwe kerkgebouw onder dak is, waarop nog een weinig gesproken werd, om het tekort der bouwsom te dekken.

De circulaire van de Curatoren der Theologische School wordt besproken. De vergadering oordeelt, dat men het bestaan dier School niet al te zeer afhankelijk moet maken van de wisselvallige collecten en jaarlijksche bijdragen, maar er eerder toe overgaan, om het coUegiegeld te verdubbelen, dan zal met behoud der tegenwoordige collecten en bijdragen het financieel bezwaar opgelost worden.

Ds, Moolhuizen, tot nog_ toe correspondent der Classis voor de Theologische School, wenscht met het oog op zijn leeftijd ontslagen te worden, doch zal op verzoek der Classis dit voorloopig blijven waarnemen.

Nadat nog een verzoek van den actuasius is ingewilligd, sluit de praeses deze vergadering met dankzegging.

Vergadering der Classis Zutfen, gehouden te Winterswijk, 2 Deo. 1897.

Ds. Nieboer, naar toerboert praeses, opent de vergadering op gebruikelijke wijze. Ds. Lindeboom is assessor, Ds. te Velde scriba.

Alle kerken zijn vertegenwoordigd.

De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding van een schrijven van het curatorium der Theol. School van de Geref. kerken in Nederland, besluit de Classis, dat elke kerkeraad der Classis een correspondent benoeme tot het verzamelen van giften en contributiën terwijl Ds. te Velde Classicale correspondent zal zijn.

Zonder dat de Classis een besluit neemt, wordt breedvoerig over de doopspractijk gesproken.

Omtrent de vraag: »Hoe kunnen de diakonieën meer actief optreden ook in verband met de meerdere vergaderingen ? " — besluit de Classis, dat de diakenen op de eerstvolgende Classicale vergadering als adviseurs zuilen worden uitgenoodigd, indien een concreet geval in verband met het diakenambt op de agenda wordt geplaatst.

Inzake de zending, spreekt de Classis de wenschelijkheid uit, dat Ds. Nieboer, in overeenstemming met zijn benoeming door de Prov. Synode, een Classicalen zendingsdag organiseere.

Nadat nog eenige discussie is gevoerd over de algemeen gewenschte saamwerking van de kerken te Lochem en Barchem, en besloten is, dat de volgende vergadering D. V. den 4en Maart te Winterswijk gehouden zal worden, eindigt een der broeders met dankzegging.

Vergadering der Classis Amsterdam, gehouden 8 December 1897,

Praeses, Ds. D, J, Karssen; scriba. Ds, G, van Setten Jr, bij afwezigheid van Ds, Tazelaar.

Alle kerken zijn tegenwoordig,

Aan een verzoek in een circulaire van het Caratorium der Theol, School inzake denfinancieelen toestand, wordt voldaan; aan de kerk van Amsterdam wordt de behartiging opgedragen.

Aan Ds, P, Kapteijn van Arnstelveen wordt emeritaat verleend tegen i Februari a. s.

Een schrijven van een der bezwaarde broeders tegen de ineensmelting der kerken te Arasterdam A. en B, over de behandeling der bezwaren, en een daarbij gebruikte uitdrukking in de September-vergadering, zal overeenkomstig het besluit der Classis beantwoord worden.

De heer J. Gispen, candidaat, wordt praeparatoir geëxamineerd, door Prof. Rutgers in de uitlegging van het O. en N. Testament naar Jesaia 40 en i Corinthe 3, door Ds. Renier in de dogmatiek. Nadat een gedeelte der predikatie over Mattheüs 21 : 37 is voorgedragen, wordt de candidaat na het afleggen der belofte, met algemeene steraraen toegelaten, om te staan naar den dienst des Woords.

Aan Ds. F. Fortuijn, die naar Amerika vertrekt, wordt eervol ontslag verleend.

Na rondvraag sluiting.

Het was gisteren voor de gemeente een dag van vreugde.

Wat wij niet durfden verwachten, heeft de Heere ons geschonken.

Een zeer geschikt en doelmatig orgel voor ons kerkgebouw werd in gebruik genomen.

Bij dezen brengen wij ook onzen hartelijken dank aan al degenen, die ons in dezen geholpen hebben.

Langerak, 13 Dec. '97.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken