Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van 2^ December.

. Vergadering van de Classis Arnhem gehouden te Arnhem den ijen October 1897.

Ia het moderamen nemen naast den praeses zitting Ds. C. de Gooijer als scriba en Ds. de Jong als assessor.

Een missive van het Curatorium der Theol. School. Er wordt geadviseerd, dat de Classe rekening houde met de draagkracht der kerken, die voor het meerendeel met financieele moeilijkheden te worstelen hebben. Besloten wordt het Curatorium te berichten, dat indien de Cu­ t ratoren er toe konden komen, om School en Gymnasium te scheiden en een eigen financieel beheer voor 't Gymnasium voor te bereiden, de Classe dan ernstig hoopt te helpen.

Na behandeling van andere zaken en benoemingen, sluit Ds. de Braal op verzoek van den praeses.

Vergadering der Classe Alkmaar, gehouden te Helder den 9 den De^ cember 1897.

In het moderamen ontvangen zitting Ds. Stadig als praeses, Ds. Bootsma als assessor en Ds. Boeijenga als scriba.

Namens deputaten leest Ds. Stadig een concept-reglement, voor een eventueel op te richten fonds tot ondersteuning van hulpbehoevende krankzinnigen en idioten. In de volgende vergadering zal hierover beslissing genomen en intusschen de respectieve diakoniën geraadpleegd worden.

Aan Ds. Bootsma, — die de benoeming tot geestelijk verzorger van krankzinnigen voor het gesticht Bloemendaal te Loosduinen aannam en dientengevolge ontslag van zijn dienstwerk vraagt, welk verzoek door de kerk van Helder wordt gesteund, — zal ontslag verleend worden salvo honore met bepaling, dat hij noch zijn gezin aanspraak kunnen maken op onderhoud of pensioen.

Met een woord van dankzegging aan de broeders neemt Ds. Bootsma een hartelijk afscheid van de Classe; op zijn verzoek zingt de vergadering Ps. 84 : 3, waarna Z.Eerw. met dankgebed den Naam des Heeren aanroept.

Vergadering der Classe 's Gravenhage gehouden 14 Dec. 1897.

In het moderamen nemen zitting Ds. Eisma als praeses. Ds. Doorn als assessor. Ds. Wijmenga: als scriba.

Het verzoek van een broeder, dat de Classe bij den kerkeraad zijner gemeente mocht wiUen bewerken, dat de over hem uitgesproken censure worde opgeheven, kan om verschillende redenen niet in behandeling komen; — waarvan dezen broeder bij gemotiveerd schrijven bericht zal worden gezonden.

In bespreking komt nu de zaak der ineensmelting te Delft. Nadat onderzocht is, of de door de Synode van 1893 daarvoor gestelde regelen zijn in acht genomen, wordt het desbetreffend besluit met blijdschap door de Classis goedgekeurd.

Eindelijk wordt besloten aan een commissie op te dragen, het vraagstuk eener betere pensioenregeling voor predikanten, predikants-weduwen en - weezen, nader te onderzoeken, en daarbij in overweging te nemen de stukken, daarover geschreven, va. Hollands Kerkblad. In deze commissie worden benoemd de broeders dienaren des Woords J. v. d. Linden, C. W. J. van Lummel, J. C. Sikkel en L. v. d. Valk; en de broeders ouderlingen B. C. J. Heijman en K. Stokdijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken