Bekijk het origineel

Advies in zake de kerkelijke administratie.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Advies in zake de kerkelijke administratie.

9 minuten leestijd

In de Kerken, wier beheer sedert 1887 door eene Vereeniging „de Kerkelijke Kas" gevoerd is, begint men al meer in te zien, dat het tijd is, die Vereeniging weer te doen verdwijnen. Indertijd was zij noodig, ter wille van de rechtszekerheid der kerkelijke goederen. Maar sedert 1892 kan die reden geacht worden vervallen te zijn. En dan is er ook geen grond meer, om de kerkelijke adjninistratie bij voortduring aan eene nietkerkelijke Vereeniging op te dragen. Er kan dan weer gehandeld worden naar den algemeenen regel, dat elke, administratie haar eigen karakter moet dragen, en dat eene kerkelijke administratie dus ook moet gevoerd worden in een kerkdijken vorm en onder kerkelij ken naam.

Waar men dit nu in practijk wenscht te brengen, komt de vraag, hoe dat kan. En dan zijn er blijkbaar vele Kerken, die te dien aanzien wel eenigc inlichting noodig hebben. In den laatsten tijd althans komt van onderscheidene plaatsen telkens eene vraag om zoodanige inlichting. En daar het moeielijk aangaat, zulke brieven telkens afzonderlijk te beantwoorden, volge hier voor die allen tezamen eene korte aanwijzing, die den gang van zaken, om tot het gewenschte doel te komen, genoegzaam beschrijft.

De eerste stap kan gedaan worden, hetzij door den Kerkeraad, hetzij door het bestuur der Vereeniging „de Kerkelijke Kas".

Maar een verkeerde schijn, of een ongewenschte indruk, wordt zeker het best voorkomen, wanneer het dit bestuur is, dat de zaak aanhangig maakt.

Dit bestuur dan besluit, aan den Kerkeraad in overweging te geven, de administratie der kerkelijke goederen, fondsen en inkomsten, welke sedert eenige jaren door de Vereeniging „de Kerkelijke Kas" ten dienste van den Kerkeraad gevoerd werd, van nu af in alle opzichten, en dus ook in formeelen zin, kerkelijk te maken.

De Kerkeraad, zulk een schrijven ontvangen hebbende, besluit, het daarin vervatte voorstel aan te nemen, en hiervan aan voornoemd bestuur bericht te zenden.

En daarna nemen de beide colleges, elk afzonderlijk, de volgende besluiten.

besluit in zijne vergade­ De Kerkeraad ring :

lo. De administratie van de kerkelijke goederen, fondsen en inkomsten, welke hier sedert eenige jaren, met goedvinden van den Kerkeraad, door de Vereeniging „de Kerkelijke Kas" gevoerd is, zal voortaan in alle opzichten, en dus ook in formeelen zin, kerkelijk zijn; met bepaling, dat dit besluit zal in werking treden op den dag, waarop de genoemde administratie aan den Kerkeraad wordt overgedragen, en dat van dien tijd af de volgende regeling daarvoor gelden zal:

Hier moet nu worden opgenomen de door den Kerkeraad vast te stellen „Regeling van het beheer van de goederen, fondsen en inkomsten der Gereformeerde Kerk te " Een model voor zulke regeling, ontworpen door de HH. De Savornin Lohman, Rutgers, Wagenaar en AVielenga, is in Juli 1893 aan alle de Gereformeerde Kerken hier te lande toegezonden, en moet dus in het archief van iedere Kerk voorhanden zijn; terwijl het ook is afgedrukt in de Acta der Generale Synode te Dordrecht van 1893, blz. 135—138. Intusschen is natuurlijk niemand aan dat model gebonden; en waar men het gebruiken wil, kunnen plaatselijke omstandigheden soms ook eenige wijziging noodig of wenschelijk maken.

20. De Commissie van beheer, die als zoodanig optreedt zoodra de kerkelijke administratie door het bestuur van de Ver'eeniging „de Kerkelijke Kas" aan den Kerkeraad wordt overgedragen, zal bij haar optreden bestaan uit dezelfde personen, die alsdan dat bestuur uitmaken; met bepaling dat deze in de Commissie zullen aftreden naar dezelfde volgorde, als waarin zij voor de aftreding uit genoemd bestuur aan de orde waren.

Natuurlijk kan de Kerkeraad voor de Commissie van beheer ook wel andere personen kiezen. Maar de zaak loopt verreweg het gemakkelijkst, wanneer men dezelfde personen neemt, als die het beheer toch reeds voerden.

30. Zoodra het bestuur van de Vereeniging „de Kerkelijke Kas" met zijne voorbereidende maatregelen gereed is, zal er eene samenkomst gehouden worden van den Kerkeraad met dit bestuur, in tegenwoordigheid van een notaris, ten einde alle vaste goederen, die op naam dier Vereeniging staan, bij notarieele acte te doen overschrijven ten name van de Gereformeerde Kerk te ... . Terzelfder tijd zullen alle roerende goederen, die in het bezit dier Vereeniging zijn, door den Kerkeraad voor de gemeente worden overgenomen. En desgelijks de geheele kerkelijke administratie, met alle daarbij behoorende boeken, bescheiden, kasgelden, enz. Waarna al het aldus overgenomene terstond door den Kerkeraad wordt toevertrouwd aaii de door hem benoemde en alsdan in functie tredende Commissie van beheer.

Wanneer het houden eener samenkomst van den Kerkeraad met het bestuur van de Vereeniging „de Kerkelijke Kas, " wegens de talrijkheid van die colleges, of om andere redenen, te bezwaarlijk is, moeten zij door gevolmachtigden handelen, en dus in hunne besluiten aan bepaald aangewezen personen eene volmacht geven. Hieromtrent kan de notaris natuurlijk de noodige inlichting geven. En indien deze. zelf met betrekking tot de vereischte acte soms nog vragen te doen heeft, zullen zijne ambtgenooten, die reeds soortgelijke acten passeerden, b. v. de heer G. Ruijs te Amsterdam, hem zonder twijfel gaarne inlichten.

40. Aangezien met de goederen van de Vereeniging „de Kerkelijke Kas" ook de daarop rustende schuld moet medegaan, zal die .schuld, met alle daaruit voortvloeiende geldelijke verplichtingen, tegelijk met de goederen door den Kerkeraad worden overgenomen ten name van de Gereformeerde Kerk te . . .

Hoe dit besluit misschien nader te formuleeren is, en in ieder geval hoe het moet worden uitgevoerd, hangt geheel af van den aard der schuld (hypotheek, onderhandsche obligatie, leening door obligatie aan toonder, enz.) Bij obligatiën zal dit wel altijd moeten geschieden door verwisseling van de oude stukken tegen nieuwe. Ook moet natuurlijk de schuldeischer zulke nominale verandering van schuldenaar goedvinden. In den regel zal dit wel geen bezwaar ontmoeten, daar toch feitelijk de schuldenaar geheel dezelfde blijft, en de naamsverandering zelfs ten goede komt aan de soliditeit der schuldbekentenis. Maar voor zoover bezwaar wordt gemaakt, moet gezorgd worden, dat de schuld

door een ander of door anderen wordt overgenomen.

Al de genoemde besluiten kunnen natuurlijk in dezelfde Kerkeraadsvergadering genomen worden. En evenzoo heeft het Bestuur van de Vereeniging „de Kerkelijke Kas" slechts ééne vergadering noodig voor de besluiten, die zijnerzijds gelijktijdig te nemen zijn, nl. de volgende:

10. De administratie van de kerkelijke goederen, fondsen en inkomsten, welke hier sedert eenige jaren, met goedvinden van den Kerkeraad, door de Vereeniging „de Kerkelijke Kas" gevoerd is, zal door haar bestuur aan den Kerkeraad worden overgedragen, zoodra de voor zulke overdracht noodige voorbereidende maatregelen genomen zijn.

20. Het Bestuur zal onverwijld aan de Commissie van controle mededeelen, dat het, tot uitvoering van zijn besluit omtrent de overdracht van zijne administratie aan den Kerkeraad, alle vaste goederen, die thans op naam van de Vereeniging „de Kerkelijke Kas" staan, moet overdragen ten name der Gereformeerde Kerk te ; met uitnoodiging aan deze Commissie, om voor zulke overdracht der vaste goederen hare door de Statuten vereischte goedkeuring te willen verleenen, en zulks dan zoo spoedig mogelijk aan het Bestuur te willen berichten.

Ter bespoediging kan de Commissie van controle ook worden uitgenoodigd, de bestuursvergadering, waarin deze besluiten te nemen zijn, bij te wonen, om dan aanstonds hare goedkeuring te geven. Volgens de Statuten is die goedkeuring voldoende, en zou een desbetreffend besluit van de Algemeene Vergadering zelfs onwettig zijn. Bezwaar kan er voorts ook bij niemand zijn, daar juist door die overdracht aan de Kerk zelve de Vereeniging thans het best aan het doel harer oprichting beantwoordt.

30. Zoodi-a de onder 2°. vermelde goedkeuring van de Commissie van controle verkregen is, zal het Bestuur, ten einde de bedoelde overdracht van vaste goederen kosteloos te doen plaats hebben, aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe-Regentes [na 31 Aug. 1898 wordt dit: aan Hare Majesteit de Koningin] het request toezenden (op gezegeld papier), dat voor zulke gevallen is aanbevolen door de Deputaten der Gereformeerde Kerken voor de correspondentie met de Hooge Overheid, en dat reeds in vele gevallen altijd met het gewenschte gevolg is opgezonden.

Het bedoelde Request is afgedrukt in de Acta der Generale Synode te Middelburg van 1896, blz. 234; waarbij nog op te merken is, dat in de beschrijving der goederen bepaaldelijk moet vermeld worden, hoe zij kadastraal bekend staan, en dat in de laatste twee alinea's door eene drukfout tweemaal „omschrijving" staat, in plaats van „overschrijving".

40. In afwachting van het antwoord op het onder 30. vermelde request zal het Bestuur den Kerkeraad helpen, om de schuld, die op de goederen der Vereeniging rust, te doen komen ten name van de Gereformeerde Kerk te

Zie hierover de aanteekening onder hetgeen boven als nr. 4 van de te nemen Kerkeraadsbesluiten vermeld is. De overbrenging van die schuld ten name van de Gereformeerde Kerk loopt het gemakkelijkst, wanneer zij metterdaad door het bestuur der Vereeniging wordt uitgevoerd. Vooral wanneer de leden van dit bestuur door den Kerkeraad in de Commissie van beheer benoemd worden, en dus feitelijk als administrateurs blijven dienstdoen.

50. In afwachting van het antwoord op het onder 30. vermelde request zal het Bestuur ook eene algemeene vergadering der Vereeniging doen bijeenkomen (met inachtneming van hetgeen omtrent de samenroeping eener buitengewone vergadering in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement is bepaald), ten einde daarin over de aanstaande overdracht der administratie de noodige mededeeling en inlichting te geven, en voorts de vraag te doen beantwoorden, of men, wanneer de Vereeniging toch niets meer zal te doen hebben, goedvindt haar dan ook feitelijk niet langer in stand te houden.

Een opzettelijk besluit tot ontbinding is niet noodig, daar de Vereeniging, wanneer de jaren voor welke zij is opgericht verloopen zijn, vanzelf ophoudt te bestaan. In groote gemeenten kan echter raadzaam zijn, de Vereeniging voor één doel nog een tijd lang actief te houden, nl. om erfstellingen en legaten, die men kan vermoeden nog ten haren name gemaakt te zijn, in ontvangst te nemen en aan de Commissie van beheer uit te keeren. Maar in dat geval moet ook haar bestuur worden in stand gehouden, en is dus raadzaam, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op wettige wijze zóó te veranderen, dat zij, door groote vereenvoudiging, geheel ingericht zijn op die zeer eenvoudige taak.

60. Zoodra op het onder 30. vermelde request antwoord ontvangen is, zal er eene samenkomst gehouden worden van het Bestuur met den Kerkeraad, in tegenwoordigheid van een notaris, ten einde alle vaste goederen, die op naam der Vereeniging staan, bij notarieele acte te doen overschrijven ten name van de Gereformeerde Kerk te , en alle roerende goederen, die in het bezit der Vereeniging zijn, aan den Kerkeraad over te dragen. Desgelijks ook de geheele kerkelijke administratie, met alle daarbij behoorende boeken, bescheiden, kasgelden, enz., en met de goedkeuring der rekening (tot het tijdstip der overdracht) door de Commissie van controle.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Advies in zake de kerkelijke administratie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken