Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd

Frankrijk.Een levensteeken.

De vereeniging tot uitgave en verspreiding van godsdienstige boeken te Toulouse gevestigd, heeft een goed werk gedaan door eene nieuwe uitgave te bezorgen van den „Catechismus der Gereformeerde kerken van Frankrijk door Johannes Calvijn, gevolgd door de geloofsbelijdenis van La Roebelle.

Dit is een feit van gewicht. En dat dit in Frankrijk niet onopgemerkt bleef, blijkt uit hetgeen de gewezen predikant Ducros in dQ Eglise libre schreef: „Met diepe beschaamdheid moet ik er mij aan herinneren dat een onzer oude synoden, die van Montanban, welke besloten had dat de catechismus van Calvijn, de eenige catechismus moest blijven onzer kerk, zoo dikwijls en zoo beleedigend vergeten en miskend werd.

Men zou zelfs zeggen, dat door een bittere ironie, die catechismus die de eenige regel en de eenige wet van ons godsdienstonderivijs behoorde te zijn, het sein heeft gegeven tot het verschijnen van ontelbare catechismen, waarvan er niet een is die niet onze onbeholpenheid en onmacht op godsdienstig gebied bewijst. Maar het komt mij niet toe, hierover critiek uit te oefenen. Voor het oogenblik meen ik iets beters te moeten doen: dat is het luide uit te spreken dat de catechismus die ons onze twee jeugdige ambtsbroeders, de predikanten E. Gautier en A. Le cerf willen wedergeven, het uitgangspunt blijven zal van de groote godsdienstige vernieuwing die de kracht en de glorie zijn zal van onze kerk van morgen:

Wat men er van zegge en wat men ook doe, men zal het zien, en ik heb er de vaste overtuiging van, dat de bewerkers van deze vertaling, al worden zij thans dood gezwegen en miskend, daarom niet minder de ware herstellers (renovateurs) onzer kerk zijn. ... Ja de levensbeschrijving van Calvijn en de catechismus waarvan ik de nieuwe verschijning aankondig, zullen voor onze geliefde kerk, de dageraad van een nieuwen dag zijn."

Wij kunnen ons met den emeritus predikant verheugen, wanneer het blijken mocht, dat dat een wolkje is van een manshand, dat een overvloedige regen des geestes voorspelt.

De heer Ducros zinspeelt in zijn artikel op en arbeid van den hoogleeraar in de Theologie . Doumerques, welke bezig is eene breed opezette levensbeschrijving van den grooten reforateur Joh. Calvijn te schrijven. Den prospectus an het eerste deel, dat over de jeugd van alvijn moest handelen, ontvingen we reeds oor meer dan een jaar en deze deed groote erwachtingen koesteren. Wij vreesden toen dat e kostbare uitgave niet zou kunnen doorgaan, aar uit het schrijven van den heer Ducros lijkt ons dat onze vrees is beschaamd georden. Mocht het den hoogleeraar gegeven orden het einde van zijn veel omvattenden rbeid te zien,

De orthodoxie - is in Frankrijk zoo van het rechte spoor afgeloopen, dat men telkens gedrongen wordt tot de vraag, zouden er nog wel mannen te vinden zijn, het zij in de vrije kerken of in de staatskerk, die de banier der Gereformeerde belijdenis omhoog heffen? Daarom verblijdt ons het optreden van een tweetal jonge predikanten, die onder toejuiching van een veteraan, door hunne uitgave van den catechismus en de geloofsbelijdenis der Fransche Gereformeerde kerken het toonen, dat zij althans zoeken de kerken terug te leiden tot de fundementen die onder de leiding des Heiligen Geestes gelegd werden. Ook is het een goed teeken dat de vereeniging tot verspreiding van Godsdienstige lectuur in Toulouse, de uitgave van Calvijns Catechismus en van de confessie van la Rochelle heeft ter hand genomen. Deze vereeniging heeft daardoor den Geref. kerken een dienst bewezen, grooter dan door het verspreiden van stichtelijke lectuur in den vorm van verhalen en tractaatjes.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken