Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

3 minuten leestijd

{Bulten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Geachte Redacteur.

Met groote belangstelling lazen wij het stuk, door U in het No. van 21 Nov. geschreven, waarin door u op zoo welwillende wijze de aandacht geschonken wordt aan de Christelijke studentenbeweging in ons Vaderland. Wij zijn hiervoor zeer erkentelijk, ook voor de opmerkingen daarin voorkomende.

En dankzeggende voor de ons aangeboden gelegenheid iets naar aanleiding van het door U besprokene te zeggen, meenen wij daarvan in alle bescheidenheid te moeten gebruik maken.

Drie punten worden door U aangevoerd. Ten eerste, dat wij de zending eenzijdig op den voorgrond plaatsen; in de tweede plaats wordt door u op de wetenschap gewezen, terwijl ten slotte de wijze van Bijbellezen wordt besproken.

Vooreerst zij gewezen op wat wij in ons voorwoord zeiden: „Wij zijn er van doordrongen dat het slechts een eerste poging is om ons bewust te worden van de beteekenis van onze zaak".

Dat wij de zending te eenzijdig pineeren, moge misschien waar zijn. Toch meenen wij, dat daarop nadruk mag vallen, omdat het van zooveel gewicht is, dat van uit de rijen der ontwikkelden, mannen uitgaan naar de heidenwereld, zoodat de zending voor ons studenten van bijzondere beteekenis is.

Echter is deze en alle andere arbeid voor Gods Koninkrijk bultens\\u\% voor ons niet hootdzaak. Hoofdzaak is en uitgangspunt was van onze geheele beweging - — hetgeen we zeer E sterk uitspraken — het werk bi; inens\Lva& . d. w. z. eigen geloof te versterken, andere studenten voor den Heer te winnen, een christelijken invloed uit te oefenen op den geheelen geest in B de studentenwereld.

En nu de wetenschap, ook behoorende tot het werk binnenshuis. Dat, gerekend met wat door ons werd geschreven, onze aandacht daarop nog niet is gevallen, is geheel juist. Toch is reeds door ons, zij het nog maar heel even, daarop gelet. Op onze 1.1. te Laren gehouden Conferentie toch werd b. v. besloten tot oprichting van eene Ned. Chr. Jur. Vereen. Dat de quaestie geloof en wetenschap voor ons. Christenen, van uiterst veel belang is, hopen we steeds meer te zullen gaan inzien, en dat deze voor ons studenten bijzonder is aangewezen ter overweging, erkennen we gaarne. Trouwens, de uitbreiding van Gods Koninkrijk in de studentenwereld hangt hiermede samen.

Wat het derde punt aangaat, zoo is de bedoeling door U uitgesproken, ook de onze. Het woord studie en studeeren, door ons met opzet gebezigd, houdt dat in.

Onder dankbetuiging voor de verleende plaatsruimte.

Met hoogachting.

Uw. dw. dn.

Th. SCHARTEN.

Secr. der N. C. S. V.

[Door verzuim onzerzijds is dit stuk blijven liggen. We bieden den schrijver hiervoor onze verontschuldiging aan.

RED.]

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 februari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 februari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken