Bekijk het origineel

Om naar te luisteren.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Om naar te luisteren.

2 minuten leestijd

Wezen we een vorig maal onder Eeredienst op een ernstig woord van vromen zin tegen de ontheiliging van de kerkmuziek, van Roomsche zijde uitgegeven, we voegen 1 er thans aan toe een kort woord van den heer Botteman, een Roomsch geestelijke, die als Bisschop aan zijn onderhoorige geestelijkheid, o. m. dit schreef:

De uiterlijke en innerlijke bloei van het bisdom is zeker groot; maar door hierop te veel te letten — en hierop wilde ik heden bijzonder de aandacht vestigen — verliezen wij zoo gemakkelijk uit het oog hoeveel zedelijke en lichamelijke ellende er nog in het bisdom schuilt; ook onder Katholieken maakt het ongeloof nu en dan zijn slachtoffers. De tijdsomstandigheden brengen mede, dat vooral de geringere klasse door dit gevaar wordt bedreigd. En daarom, eerwaarde heeren, wilde ik u heden nadrukkelijk vermanen, uwe zorgen te besteden aan de armen. Het is waar, onze goddelijke Zaligmaker ging ook de woningen der aanzienlijken binnen, maar als een teeken Zijner goddelijke zending voerde Hij aan: paupei'es evangelizantur, „aan de armen wordt het Evangelie verkondigd." Arbeidt daarom vooral onder de geringen en misdeelden dezer aarde: en niet alleen voor de belangen hunner ziel, maar tracht ook zooveel mogelijk hun stoffelijk welzijn te bevorderen. Mij dunkt, ik meen gerust te mogen zeggen, dat ik u hierin een voorbeeld geef; reeds dertig jaar geleden heb ik alles wat ik bezat weggeschonken, en wat mij, als bisschop, wordt aangeboden en wat ik meer bijzonder het mijne mag noemen, wordt door mij voortdurend besteed voor godsdienstige doeleinden. Mijn nalatenschap zal dan ook zeer gering zijn, misschien niet eens toereikend om de kosten mijner begrafenis te dekken. Zeer zeker, ik weet het, gij schiet hierin niet te kort, maar er dreigen toch altoos zekere gevaren. Sommigen bedriegen ons of maken misbruik van onze milddadigheid; het getal van dezen wordt steeds grooter, zoo groot, dat wij er den moed bij kunnen verliezen; maar geven wij wat wij kunnen, en als gij niet bij machte zijt, behandelt hen altijd met liefde, zoodat zij in u een vaderhart ontdekken.

Lezing van dit woord kan ook in andere dan Roomsche kringen zegenend werken. Er spreekt een toon van hoogere liefde in.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Om naar te luisteren.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken